Kursplan för

Tema hälso- och sjukvård - Hälsofrämjande arbete och global hälsa, 7,5 hp

Theme Healthcare - Health Promotion and Global Health, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , VT22 , HT22 , VT23
Kurskod
1FY045
Kursens benämning
Tema hälso- och sjukvård - Hälsofrämjande arbete och global hälsa
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2021-03-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

För att vara behörig till kursen krävs godkänt resultat på alla kurser på termin 1 till och med 3, och kurserna Medicinska ämnen 2, samt Fysioterapi 4.

Mål

Kursens syfte är att studenterna ska tillägna sig kunskap om faktorer som påverkar människors förutsättningar för hälsa ur ett nationellt såväl som globalt perspektiv samt att studenterna ska utveckla beredskap att medverka i hälsofrämjande interventioner på grupp- och samhällsnivå i en multikulturell miljö.

Den studerande ska vid avslutad kurs kunna:

 • reflektera över begreppet hållbar utveckling och identifiera möjligheter och utmaningar i att nå de globala målen för hållbar utveckling i rollen och arbetet som fysioterapeut 
 • identifiera och sammanfatta globala hälsoutmaningar inklusive betydelsen av sociala bestämningsfaktorer för hälsa
 • tillämpa beteendevetenskapliga modeller och begrepp för att förklara den omgivande miljöns påverkan på individers och gruppers hälsorelaterade beteenden
 • identifiera och beskriva psykologiska mekanismer som kan leda till fördomar och stereotypt tänkande
 • diskutera betydelsen av olika typer av konstruktiva och destruktiva krafter för samspel och konflikter inom och mellan grupper av individer
 • applicera vetenskapliga begrepp och modeller på egna erfarenheter av att interagera i grupp 
 • diskutera betydelsen av kulturella aspekter för kommunikation och relation mellan patient och terapeut samt känna till strategier för att överbrygga kulturella motsättningar i patient-terapeutrelationen
 • sammanställa kunskap utifrån relevant vetenskaplig litteratur och planera en strategi för hälsofrämjande arbete på grupp-, organisations- eller samhällsnivå
 • kommunicera effektivt och ändamålsenligt på engelska

Innehåll

Kursen är indelad i två moment, Hälsofrämjande arbete och Global hälsa i en multikulturell miljö. Momenten omfattar nedanstående ämnesområden.

Hälsofrämjande arbete, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Folkhälsovetenskap

 • risk- och skyddsfaktorer för fysisk och psykisk hälsa
 • sociala bestämningsfaktorer för hälsa

Grupp- och organisationspsykologi

 • gruppmekanismer
 • principer för fungerande grupper

Socialpsykologi

 • social kognition och beslutsfattande
 • socialt inflytande

Hälsofrämjande arbete

 • innovation och entreprenörskap
 • hälsofrämjande projekt på grupp- organisations- och samhällsnivå

Global hälsa i en multikulturell miljö, 3.5 hp

Betygsskala: GU
 • Hållbar utveckling och Agenda 2030
 • Hälsoutmaningar i Sverige och andra länder
 • Ojämlikhet i hälsa
 • Kognitiva mekanismer bakom fördomar och stereotypt tänkande
 • Kulturell kompetens och interkulturell kommunikation

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar med interaktiva övningar, grupparbeten, hemuppgifter, litteraturstudier samt återkoppling på andra studenters uppgifter. Del av undervisningen kommer att ske interaktivt via lärplattform. All undervisning, examinationer samt övrigt arbete i kursen sker på engelska.

Examination

Kursen examineras enligt följande.

Hälsofrämjande arbete, 4,5 hp
 
I projektgrupper sker examination genom skriftlig rapport och muntlig redovisning.
Individuellt sker examination genom skriftlig reflektionsuppgift.

Global hälsa i en multikulturell miljö, 3 hp
 
Individuell examination sker genom skriftlig reflektionsuppgift och kamratgranskning av reflektionsuppgift.

Betygsskala G/U. För att få godkänt på kursen krävs betyget G på samtliga examinationsuppgifter.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag:
Obligatoriska undervisningsmoment i form av gruppövningar och seminarier ingår i kursen. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination:
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärderingen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grund och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur (utvalda kapitel)

Applying Behavioral Insights: Simple Ways to Improve Health Outcomes. Hallsworth, M; Snijders, V; Burd, H; Prestt, J; Judah, G; Huf, S; Halpern, D
Biglan, Anthony. The nurture effect : how the science of human behavior can improve our lives and our world
Biswas-Diener, R & Diener, E. Articles from the free online platform NOBA Project:
Naidoo, Jennie; Wills, Jane Foundations for health promotion
Wheelan, Susan A. Creating effective teams : a guide for members and leaders
För flertalet titlar gäller att endast vissa kapitel eller delar av boken kommer att ingå i kursmaterialet. Vetenskapliga artiklar och annat material tillkommer.

Fördjupningslitteratur

Kersey-Matusiak, Gloria Delivering culturally competent nursing care : working with diverse and vulnerable populations
Marmot, Michael The health gap : the challenge of an unequal world
Social determinants of health : the solid facts Wilkinson, Richard; Marmot, Michael
Thaler, Richard H.; Sunstein, Cass R. Nudge : improving decisions about health, wealth and happiness
Wilson, David Sloan Does altruism exist? : culture, genes, and the welfare of others
Haidt, Jonathan The righteous mind : why good people are divided by politics and religion