Kursplan för

Examensarbete i oral hälsa, 15 hp

Degreee Project in Oral Health, 15 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Kurskod
1OH006
Kursens benämning
Examensarbete i oral hälsa
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Oral hälsa 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2020-10-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2022-02-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Tandhygienistexamen motsvarande 120 högskolepoäng (80 poäng). För tillträde till kursen krävs att minst 20 högskolepoäng från termin 1 är godkända.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska få fördjupade kunskaper inom huvudområdet oral hälsa. Målet är att studenten självständigt ska identifiera ett problem och utifrån det planera och genomföra ett examensarbete. Målet är också att studenten genom sitt examensarbete ska utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för relevanta vetenskapliga teorier och metoder inom huvudområdet oral hälsa samt bedöma och värdera innebörden av dessa teorier.
 • Självständigt söka efter adekvat forskning samt motivera vikten av fortsatt kunskapsutveckling inom området.
 • Visa insikt om forskningsprocessens genomförande samt dess principer i förhållande till givna tidsramar och riktlinjer samt beskriva de viktigaste forskningsområdena inom huvudområdet.
 • Redogöra för det valda ämnets forskning och hur det kan påverka den orala hälsan, allmäna hälsan och välbefinnandet samt hur allmänhälsan kan påverka munhälsan.

Färdighet och förmåga

 • I samråd med handledare upprätta en tidsplan för projektet samt självständigt ansvara för att tidsplanen följs. 
 • Självständigt identifiera ett problem samt applicera relevant vald teori och metod på det egna projektet samt motivera sina val.
 • Självständigt analysera, relatera och diskutera projektets resultat i förhållande till befintlig forskning.
 • Muntligen argumentera, diskutera och försvara det egna projektets innehåll och resultat. 
 • Självständigt granska och ge muntlig konstruktiv återkoppling på annans arbete.

Värderingar och förhållningssätt

 • Visa förståelse för och följa etiska regler, upprätthålla god forskningssed, samt värdera forskningsetiska ställningstaganden.
 • Söka samt kritiskt värdera litteratur och forskning inom oral hälsa.
 • Självständigt reflektera över den egna kunskapen och urskilja fält där fördjupning krävs.
 • Värdera och diskutera resultatet utifrån ett samhällsperspektiv samt hur det kan påverka den enskilda individen.

Innehåll

Kursen omfattar planering, genomförande och redovisning av ett examensarbete. Studenten visar sin självständighet genom att skriva, presentera och försvara ett eget examensarbete samt genom att kritiskt granska och analysera andras examensarbeten och utöva opponentskap. Under kursens gång tränas studenten i att använda ett vetenskapligt förhållningssätt för att göra tydliga val och avvägningar för att presentera och kommentera sitt eget och andras examensarbeten på ett noggrant och kritiskt sätt. Kursen innefattar planerade möten med handledare samt avslutande examinationsseminarier.

Arbetsformer

Projektarbetet genomförs till största delen parvis med stöd av en handledare. Endast då särskilda skäl finns kan examensarbetet skrivas individuellt eller i grupp om tre. Handledning genomförs enskilt eller i grupp om 4-6 studenter. Uppföljning av projektets olika delmoment sker under handledda schemalagda seminarier. Peer-review av varandras arbeten genomförs vid tre tillfällen (muntlig och skriftlig återkoppling ges) för bedömning av: I) introduktion, syfte, etiska överväganden, II) metod och III) resultat. Studenten ska utgå från dokumentet "Riktlinjer för bedömning av examensarbeten" som är Karolinska Institutets mall för examensarbeten samt kursens bedömningskriterier. Studenten ska skriva loggbok under arbetet med examensarbetet. Under examinationsseminarier ingår opponent- och respondentskap.

Examination

Kursen examineras enligt följande:

 • Dokumenterat examensarbete enligt fastställda riktlinjer, som muntligt försvaras på ett examinationsseminarium.
 • Muntlig opponering och skriftliga kommentarer på ett examensarbete.

Obligatoriska moment för godkänd kurs är:

 • Deltagande på alla inplanerade handledarmöten
 • Deltagande på peer-review
 • Deltagande på examinationsseminarier
 • Individuell skriftlig självvärdering och reflektion över egen insats och egen utveckling

Försenad inlämning av examensarbetet innebär att studenten inte kan få betyget Väl Godkänt.

Underkänt examensarbete ska revideras och bedömas på nytt. Möjlighet till examination av examensarbetet med opponering kommer att ges vid ytterligare ett tillfälle under kursen. Studenten har sammanlagt möjlighet till sex examinationstillfällen.

Övergångsbestämmelser

Kursen ges för sista gången VT23 och läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan ges sista gången VT24 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Helgesson, Gert Forskningsetik
Kristensson, Jimmie Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom hälso- och vårdvetenskap
Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Trost, Jan Att vara opponent

Rekommenderad litteratur

Hartman, Jan Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori
Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna
Forsberg, Christina; Wengström, Yvonne Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård Höglund-Nielsen, Birgitta; Granskär, Monica
Codex. : regler och riktlinjer för forskning