Kursplan för

Allmän anatomi och fysiologi, 9 hp

General Anatomy and Physiology, 9 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , HT21 , HT22
Kurskod
1OP067
Kursens benämning
Allmän anatomi och fysiologi
Hp
9 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Medverkande institutioner
 • Institutionen för fysiologi och farmakologi
 • Institutionen för neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2019-04-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Naturkunskap 2, (kan styrkas med Biologi 1, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 1), Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Naturkunskap B (kan styrkas med Biologi A, Fysik A, Kemi A), Matematik B.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

 • (1) beskriva huvuddragen i cellernas, vävnadernas och centrala nervsystemets uppbyggnad hos människan,
 • (2) beskriva sambandet mellan struktur och funktion avseende cellerna, vävnaderna och centrala nervsystemet,
 • (3) beskriva och känna igen de viktigaste anatomiska strukturerna inom huvudet och deras inbördes förhållanden,
 • (4) beskriva sambandet mellan huvudets struktur och vanliga sjukdomar i öra, näsa och hals,
 • (5) beskriva cellernas basala funktioner och elektriska egenskaper,
 • (6) beskriva musklernas funktion samt funktionen hos nervsystemet vad beträffar motorik, sensorik samt autonoma nervsystemet och högre hjärnfunktioner,
 • (7) beskriva cirkulations- och respirationsorganens fysiologi,
 • (8) beskriva hur njurarna kontrollerar syra-basbalans och vätskebalans,
 • (9) beskriva hur kroppens endokrina system fungerar, samt
 • (10) beskriva mag-tarmkanalens funktion.

Innehåll

Kursen omfattar

 • (a) cellens uppbyggnad på mikroskopisk nivå,
 • (b) kroppens vävnader med tonvikt på nervvävnad,
 • (c) centrala nervsystemets makroskopiska uppbyggnad, samt uppbyggnaden och funktionen för de system som ansvarar för olika sinnesfunktioner förutom synen,
 • (d) huvudets anatomi (kraniet, huvudets ytanatomi, huvudets kärl- och nervförsörjning samt näs-/ munhålan och svalg),
 • (e) cellens basala funktion och elektriska egenskaper. Denna kunskap utgör grunden för att förstå nervsystemets funktion i de därpå följande avsnitten: muskelfysiologi och motorik, sensorik, samt högre hjärnfunktioner.
 • (f) autonoma nervsystemet och kroppens endokrina system,
 • (g) områdena hjärtat och cirkulationen, respirationen, njurarna/ syra-basbalans och vätskebalans, samt digestion.

 
Kursen är indelad i två moment.

Allmän anatomi, 4.5 hp

Betygsskala: VU

Momentet omfattar innehåll a till d, närvaro på obligatoriska delar samt teoretisk förståelse och omsättning av kursens ämnesmässiga innehåll.

Allmän fysiologi, 4.5 hp

Betygsskala: VU

Momentet omfattar innehåll e till g, närvaro på obligatoriska delar samt teoretisk förståelse och omsättning av kursens ämnesmässiga innehåll.

Arbetsformer

Kursen omfattar självstudier, demonstrationer, grupparbeten, laborationer, teoretiska genomgångar (i form av föreläsningar, seminarier, case och/ eller praktiska övningar).
 
Närvaro är obligatorisk vid laborationer, grupparbeten och demonstrationer.
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Momentet Allmän anatomi examinerar målen 1-4. Obligatoriskt deltagande gäller vid laborationer, grupparbeten och demonstrationer. Momentet examineras genom skriftlig tentamen samt obligatoriska laborationer, grupparbeten och demonstrationer. Momentet betygsätts enligt skalan Underkänd/ Godkänd/ Väl Godkänd. Omtentamen kan komma att ske muntligen.
 
Momentet Allmän fysiologi examinerar målen 5-10. Obligatoriskt deltagande gäller vid laborationer, grupparbeten och demonstrationer. Momentet examineras genom skriftlig tentamen samt obligatoriska laborationer, grupparbeten och demonstrationer. Momentet betygsätts enligt skalan Underkänd/ Godkänd/ Väl Godkänd. Omtentamen kan komma att ske muntligen.

Hela kursen betygsätts enligt skalan Underkänd/ Godkänd/ Väl Godkänd. För Godkänd kurs krävs Godkänd vid båda momenten. För Väl Godkänd krävs Väl Godkänd vid båda momenten.
 
Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/ prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ned eller genomgår större förändringar ges studenter som ej har avslutat kursen möjlighet att, under fyra terminer från tillfället då studenten först registrerades på kursen, examineras enligt den kursplan som då gällde. Efter fyra terminer examineras studenten enligt den nya kursplanen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Karolinska Institutet.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Aldskogius, Håkan; Rydqvist, Bo Den friska människan : anatomi och fysiologi

Rekommenderad litteratur

Fysiologi Lännergren, Jan; Westerblad, Håkan; Ulfendahl, Mats; Lundeberg, Thomas
Halsens och huvudets deskriptiva och topografiska anatomi Albiin, Nils