Kursplan för

Allmän anatomi och fysiologi, 9 hp

General Anatomy and Physiology, 9 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , HT21 , HT22
Kurskod
1OP067
Kursens benämning
Allmän anatomi och fysiologi
Hp
9 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Medverkande institutioner
  • Institutionen för fysiologi och farmakologi
  • Institutionen för neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2019-04-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-02-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Matematik 2a, 2b eller 2c, Naturkunskap 2.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna
1) beskriva huvuddragen i cellernas, vävnadernas och centrala nervsystemets uppbyggnad hos människan
2) beskriva sambandet mellan struktur och funktion avseende cellerna, vävnaderna och centrala nervsystemet
3) beskriva och känna igen de viktigaste anatomiska strukturerna inom huvudet och deras inbördes förhållanden
4) beskriva sambandet mellan huvudets struktur och vanliga sjukdomar i öra, näsa och hals
5) beskriva cellernas basala funktioner och elektriska egenskaper
6) beskriva musklernas funktion samt funktionen hos nervsystemet vad beträffar motorik, sensorik samt autonoma nervsystemet och högre hjärnfunktioner
7) beskriva cirkulations- och respirationsorganens fysiologi
8) beskriva hur njurarna kontrollerar syra-basbalans och vätskebalans
9) beskriva hur kroppens endokrina system fungerar
10) beskriva mag-tarmkanalens funktion.

Innehåll

Kursen omfattar
a) cellens uppbyggnad på mikroskopisk nivå
b) kroppens vävnader med tonvikt på nervvävnad
c) centrala nervsystemets makroskopiska uppbyggnad, samt uppbyggnaden och funktionen för de system som ansvarar för olika sinnesfunktioner förutom synen
d) huvudets anatomi (kraniet, huvudets ytanatomi, huvudets kärl- och nervförsörjning samt näs-/ munhålan och svalg)
e) cellens basala funktion och elektriska egenskaper. Denna kunskap utgör grunden för att förstå nervsystemets funktion i de därpå följande avsnitten: muskelfysiologi och motorik, sensorik, samt högre hjärnfunktioner.
f) autonoma nervsystemet och kroppens endokrina system
g) områdena hjärtat och cirkulationen, respirationen, njurarna/ syra-basbalans och vätskebalans, samt digestion.
 
Kursen är indelad i följande två moment:

Allmän anatomi, 4.5 hp

Betygsskala: VU

Momentet omfattar teoretisk förståelse och omsättning av kursens ämnesmässiga innehåll a till d.

Allmän fysiologi, 4.5 hp

Betygsskala: VU

Momentet omfattar teoretisk förståelse och omsättning av kursens ämnesmässiga innehåll e till g.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättningar för studenten att ta aktivt ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar och gruppövningar/ laborationer/ demonstrationer.

Examination

Moment 1, Allmän anatomi, examinerar målen 1-4 på följande sätt:
1) Skriftlig tentamen, ges betyget U, G eller VG
Omtentamen kan komma att ske muntligen.
 
Momentet ges något av betygen U, G eller VG. Momentet ges samma betyg som skriftlig tentamen.
 
Moment 2, Allmän fysiologi, examinerar målen 5-10 på följande sätt:
1) Skriftlig tentamen, ges betyget U, G eller VG
Omtentamen kan komma att ske muntligen.
 
Momentet ges något av betygen U, G eller VG. Momentet ges samma betyg som skriftlig tentamen.
 
Betyg på hel kurs
På kursen ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på hel kurs krävs minst G på moment 1 och 2. För VG på hel kurs krävs VG på både moment 1 och 2.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Karolinska Institutet. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Aldskogius, Håkan; Rydqvist, Bo Den friska människan : anatomi och fysiologi

Rekommenderad litteratur

Fysiologi Lännergren, Jan; Westerblad, Håkan; Ulfendahl, Mats; Lundeberg, Thomas
Halsens och huvudets deskriptiva och topografiska anatomi Albiin, Nils