Kursplan för

Refraktionsmetodik 2, 15 hp

Basic Optometry 2, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT20 , VT22 , HT22
Kurskod
1OP069
Kursens benämning
Refraktionsmetodik 2
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2019-10-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2021-09-29
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Ingen särskild behörighet krävs.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna
 
1) tillämpa binokulär/ monokulär refraktion baserat på retinoskopivärden samt värdera resultatets rimlighet i relation till visus och anamnes,
2) tillämpa refraktion utan objektivt startvärde,
3) tillämpa hjärt- och lungräddning,
4) beskriva, tillämpa och tolka refraktionsbestämning och preliminära optometriska tester samt sätta testresultaten i relation till anamnetiska fynd,
5) beskriva och redogöra för kontrastseende samt relatera resultat till olika tillstånd,
6) beskriva och redogöra för binokulärseendets förutsättningar och funktion, samt forier, tropier - orsak, förekomst, klassificering och relaterade symptom, och
7) lista och hantera olika typer av multifokala glas samt beskriva deras egenskaper,
8) tillämpa instrument för glasuppmätning (vertometer) för att verifiera alla typer av glas,
9) tillämpa och tolka vågfrontsmätning,
10) resonera kring hållbar utveckling som begrepp, kunskapsområde och som ett integrerat (ekologiskt, ekonomiskt och socialt) perspektiv på samhällsutveckling och människans samspel med naturen - särskilt ur ett optometriskt perspektiv, samt
11) resonera kring etiska aspekter av syn och vetenskapsmetodik.
 
I tillägg till ovan ska studenten, i ett nivåanpassat optometri-, vård- och vetenskapsperspektiv, kunna
12) visa förmåga att granska kunskap på vetenskaplig nivå,
13) visa insikt om olika vetenskapliga publikationsformer och om områdets vetenskapliga grund,
14) visa förmåga att jämföra och sätta ihop relevant information från vetenskaplig litteratur, samt diskutera nya fakta, företeelser, hypotes och frågeställningar.

Mål 12-14 ska ses i relation till dokumentet "Vetenskaplig strimma Optikerprogrammet" .

Innehåll

Kursen innehåller följande: foropter, retinoskopi, kontrast, luminans, hjärt- och lungräddning, vågfrontsmätning, olika glasögonlinser (flerstyrke) samt material- och instrumentkunskap, refraktion för olika patientgrupper, fortsättning av preliminära tester, binokulärseendets förutsättningar och funktion, test för suppression, fusion och stereoseende, mäta forier, tropier samt vertometer. Relevanta författningar om t.ex. sekretess, journalföring och etiska aspekter inom vård och vetenskap, samt hållbar utveckling i ett optometriskt vårdperspektiv.
 
Utöver detta är kursen en del av den vetenskapliga strimman inom programmet. I samband med strimman fördjupar sig studenterna på ett nivå- och ämnesanpassat sätt inom vetenskap, vetenskap och beprövad erfarenhet samt vetenskaplig kommunikation. De utvecklar även sin kunskap och förståelse, sina färdigheter och förmågor, sin värderingsförmåga och sitt vetenskapliga tanke- och förhållningssätt i relation till optometri och ett livslångt lärande. Strimmans kursindelade lärandefokus och genomförande finns beskrivet i ett separat dokument.

Kursen är indelad i följande tre moment:

Kliniskt arbete, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 1 omfattar inlämningsuppgifter, grupparbete, verkstadsarbete, kliniskt arbete, närvaro på obligatoriska delar samt praktiskt metodik i vertometer för verifikation av alla typer av glas.

Praktisk färdighet, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 2 omfattar förmågan att genomföra och reflektera kring praktisk undersökningsmetodik.

Teoretisk förståelse, 7.0 hp

Betygsskala: VU

Moment 3 omfattar teoretisk förståelse och omsättning av kursens ämnesmässiga innehåll.

Arbetsformer

Kursen omfattar självstudier, demonstrationer, dugga, laborationer, teoretiska genomgångar (i form av t.ex. föreläsningar, seminarier, flipped-classroom, case-metoder), praktiska/ kliniska övningar, portfolio samt inlämningsuppgifter. Studenterna ges möjlighet till att träna praktiska färdigheter men måste ta stort eget ansvar.
 
Vissa utbildningsinslag är obligatoriska, se rubriken "Examination".

Examination

Kursen examineras på följande sätt:

Moment 1, Kliniskt arbete
a) praktiskt prov vertometer, ges betyget U eller G
b) obligatorisk portfolio enligt anvisningar
c) obligatoriska seminarier och demonstrationer enligt schema
 
Momentet ges betyget U eller G. För betyget G krävs G på praktiskt prov vertometer samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.
 
Moment 2, Praktisk färdighet
a) praktiskt prov i refraktionering, binoseendetester samt preliminära tester, ges betyget U eller G
 
Momentet ges betyget U eller G. För betyget G krävs G på praktiskt prov.
 
Moment 3, Teoretisk förståelse
a) skriftlig tentamen, ges betyget U, G eller VG
Omtentamen kan komma att ske muntligen.

Momentet ges betyget U, G eller VG. Momentet ges samma betyg som skriftlig tentamen.

Betyg hel kurs
På hel kurs ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på hel kurs krävs G på samtliga moment.
För betyget VG på hel kurs krävs G på moment 1 och 2 samt VG på moment 3.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Begränsning av antal praktiska prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig, men inte deltagit, räknas inte som examinationstillfälle. För att en examinationsuppgift ska vara aktuell för bedömning måste den ha inkommit inom utsatt tid, annars hänvisas studenten till omexaminationstillfället.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Karolinska Institutet. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Kursen kan komma att ges parallellt med kursen Optik 2 (KTH) och bygger på kunskap inhämtad vid den kursen.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Benjamin, William J.; Borish, Irvin M. Borish's clinical refraction
Scheiman, Mitchell; Wick, Bruce Clinical management of binocular vision : heterophoric, accommodative, and eye movement disorders

Rekommenderad litteratur

Rabbetts, R. B. Clinical Visual Optics
Clinical procedures in primary eye care Elliott, David B.
Grosvenor, Theodore P. Primary care optometry
Evans, Bruce J. W.; Pickwell, David.t Binocular vision anomalies Pickwell's binocular vision anomalies
Steinman, Scott B.; Steinman, Barbara A.; Garzia, Ralph P. Foundations of binocular vision : a clinical perspective
Foundations of binocular vision [Ljudupptagning] : a clinical perspective Steinman, Scott B.; Steinman, Barbara A.; Garzia, Ralph Philip; Nygaard, Ragnhild