Kursplan för

Farmakologi, 15 hp

Pharmacology, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2013.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , VT13 , VT14 , HT17 , HT22
Kurskod
1QA047
Kursens benämning
Farmakologi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-12-03
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2013-02-14
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2013

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13). Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13). Alternativt kursen Människans fysiologi, 30 hp.

Mål

Kursen avser att förmedla kunskaper om läkemedel och deras inverkan på organismen. Kursen syftar till att förmedla kunskaper till studenter som inte är medicinare men som kan förväntas få en stor nytta av dessa kunskaper inom övrig sjukvård, inom läkemedelsindustrin eller forskning.

Efter genomgången kurs ska studenten, på en grundläggande nivå, kunna redogöra för:
- Principer för ett läkemedels verkan i organismen (absorption, distribuering, metabolism och utsöndring) samt att känna till farmakokinetiska grundbegrepp.
- Principer för läkemedels effekter på molekylär/cellulär nivå såväl som på organnivå och integrativ nivå.
- De viktigaste terapeutiska effekterna och biverkningarna samt de huvudsakliga verkningsmekanismerna för medel inom olika läkemedelsgrupper.
- Missbruk av läkemedel.
- Mekanismer bakom toleransutveckling och beroende.
- Läkemedel och andra substanser som särskilt ofta missbrukas.
- Mekanismer för läkemedelsinteraktioner.
- Mekanismer (genetiska, åldersbetingade, sjukdomsbetingade etc) för individuella variationer i läkemedels effekter och farmakokinetik.

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment. 

Allmän farmakologi, 3 hp Moment 1 behandlar: Allmän farmakologi med receptorfarmakologi samt neurotransmission och neuropsykofarmakologi. Principer för läkemedelsupptag, fördelning, metabolism, utsöndring samt farmakokinetiska grundbegrepp. Receptorbegreppet, dos-effekt samband, receptor-effektor-koppling. Basala farmakologiska angreppspunkter på neurotransmission, narkosmedel och muskelrelaxantia, neuropsykofarmaka, medel vid neurodegenerativa sjukdomar, antiepileptika etc.
Undervisningen bedrivs i form av block inom olika terapiområden med föreläsningar, gruppövningar med problemlösning och laborationer. Verkningsmekanismer för läkemedel, 3 hp Moment 2 behandlar:
  • De viktigaste terapeutiska effekterna och biverkningarna samt de huvudsakliga verkningsmekanismerna för medel inom olika läkemedelsgrupper.
  • Hjärt-kärlfarmakologi (medel vid hjärtinsufficiens, medel vid ischemisk hjärtsjukdom, blodtrycksänkande medel etc.), medel vid koagulationsstörningar, andningsorganens farmakologi, mag-tarmkanalens farmakologi, analgetika och antiinflammatoriska medel, diuretika, endokrin farmakologi, antibiotika, transplantations- och immunofarmakologi samt cytostatika.
Integrering, 9 hp Moment 3 är en integrering av teoretiska och praktiska kunskaper som förmedlats under kursens samtliga delar.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av block inom olika terapiområden med föreläsningar, gruppövningar med problemlösning och laborationer.

I moment 1 och 2 ingår obligatoriska laborationer och gruppövningar. Tillfälle ges till restlaboration och restgruppövning.

Examination

Moment 1: Muntlig dugga. Tillfälle ges till restdugga vid flera tillfällen.
Moment 2: Muntlig dugga. Tillfälle ges till restdugga vid flera tillfällen.
Moment 3: Skriftlig tentamen. Tillfälle ges till resttentamen vid upprepade tillfällen. För tillträde till moment 3 krävs att moment 1 och 2 är godkända, inklusive de obligatoriska laborationerna och gruppövningarna.

Moment 1 och 2 har betygsskalan underkänd/godkänd. Moment 3 har skalan underkänd/godkänd/väl godkänd. Resultatet på moment 3 avgör betyget för hela kursen.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för Utbildning.

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Rang, H. P.; Dale, M. Maureen Rang and Dale's pharmacology Pharmacology
Kompletterande kompendier, laborationshandledningar, gruppövningsmaterial samt Läkemedelsverkets skriftserie.

Referenslitteratur

Läkemedelsboken 2011-2012