Kursplan för

Farmakologi, 15 hp

Pharmacology, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , VT13 , VT14 , HT17 , HT22
Kurskod
1QA047
Kursens benämning
Farmakologi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-12-03
Reviderad av
Utbildningsnämnden FyFa
Senast reviderad
2016-12-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13). Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13). Alternativt kursen Människans fysiologi, 30 hp.

Mål

Syftet med kursen är att introducera ämnet farmakologi genom att förmedla kunskaper om läkemedel och deras inverkan på organismen. Studenten ska efter genomgången kurs ha kunskap och förståelse om farmakologiska grundprinciper som spelar en central roll inom exempelvis sjukvård, läkemedelsindustrin eller forskning.
 
Lärandemål:
Kunskap och förståelse:
Studenten ska efter genomgången kurs ha grundläggande kunskap och förståelse om principer för:

  • Ett läkemedels öde i organismen (absorption, distribuering, metabolism och utsöndring) samt att känna till farmakokinetiska grundbegrepp.
  • Läkemedels effekter på molekylär/cellulär nivå såväl som på organnivå och integrativ nivå.
  • De viktigaste terapeutiska effekterna och biverkningarna samt de huvudsakliga verkningsmekanismerna för medel inom olika läkemedelsgrupper.
  • Mekanismer bakom toleransutveckling och beroende.
  • Läkemedel och andra substanser som särskilt ofta missbrukas.
  • Mekanismer för läkemedelsinteraktioner.
  • Mekanismer (genetiska, åldersbetingade, sjukdomsbetingade etc) för individuella variationer i läkemedels effekter och farmakokinetik.

Färdigheter:
Muntligt och skriftligt kunna redogöra för grundläggande farmakologiska principer samt hur läkemedel påverkar organismen.

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment. 
 

Allmän farmakologi, 3 hp Moment 1 behandlar: Allmän farmakologi med receptorfarmakologi samt neurotransmission och neuropsykofarmakologi. Principer för läkemedelsupptag, fördelning, metabolism, utsöndring samt farmakokinetiska grundbegrepp. Receptorbegreppet, dos-effekt samband, receptor-effektor-koppling. Basala farmakologiska angreppspunkter på neurotransmission, narkosmedel och muskelrelaxantia, neuropsykofarmaka, medel vid neurodegenerativa sjukdomar, antiepileptika etc.
Undervisningen bedrivs i form av block inom olika terapiområden med föreläsningar, gruppövningar med problemlösning och laborationer. Verkningsmekanismer för läkemedel, 3 hp Moment 2 behandlar:
  • De viktigaste terapeutiska effekterna och biverkningarna samt de huvudsakliga verkningsmekanismerna för medel inom olika läkemedelsgrupper.
  • Hjärt-kärlfarmakologi (medel vid hjärtinsufficiens, medel vid ischemisk hjärtsjukdom, blodtrycksänkande medel etc.), medel vid koagulationsstörningar, andningsorganens farmakologi, mag-tarmkanalens farmakologi, analgetika och antiinflammatoriska medel, diuretika, endokrin farmakologi, antibiotika, transplantations- och immunofarmakologi samt cytostatika.
Integrering, 9 hp Moment 3 är en integrering av teoretiska och praktiska kunskaper som förmedlats under kursens samtliga delar.

Arbetsformer

Som stöd för lärandet under kursen ges följande lärarledda/lärarstödda resurser: föreläsningar, humanlaborationer samt gruppövningar med problemlösning.
Icke lärarledda studier sker i form av självstudier, reflektion och inläsning.
 

Examination

Moment 1: Muntlig Dugga 1 (U/G).
Moment 2: Muntlig Dugga 2 (U/G).
Moment 3: Skriftlig tentamen (U/G/VG). För tillträde till moment 3 krävs att moment 1 och 2 är godkända, inklusive de obligatoriska laborationerna och gruppövningarna. Resultatet på moment 3 avgör betyget för hela kursen.
 
I anslutning till kursen ges ett rest-tentamenstillfälle per tentamen. Under efterföljande år ges ytterligare 2 tillfällen per år. Student som inte är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. 

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för Utbildning.

Undervisningsspråk: svenska. Undervisning och redovisningar på engelska kan förekomma. 
 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Rang & Dale's pharmacology Rang, H. P.; Ritter, James; Flower, R. J.; Dale, M. Maureen; Henderson, Graeme
Kompletterande kompendier, laborationshandledningar, gruppövningsmaterial samt Läkemedelsverkets skriftserie.

Referenslitteratur

Läkemedelsboken [Elektronisk resurs].
Fredholm, Bertil B. Basal farmakologi