Kursplan för

Människans fysiologi, 30 hp

Human Physiology, 30 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2010.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT11 , HT12 , HT13 , HT14 , HT17 , HT19
Kurskod
1QA052
Kursens benämning
Människans fysiologi
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-03-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2010

Särskild behörighet

Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B, Sh A med lägst betyget Godkänd/3. Alternativt kursen Fysiologi - en introduktion 7,5 hp.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha inhämtat grundläggande kunskaper om: - Översikt av cellulär och integrativ fysiologi, basal anatomi, histologi och biokemi - Nervsystemets fysiologi - Endokrinologi - Digestionsfysiologi, glatt muskel, energibalans - Hjärt- och skelettmuskulatur - Perifer cirkulation - Njurfysiologi, vätskebalans, syra-bas - Respiration - Omgivnings- och perinatalfysiologi, integrerad cirkulation och respiration, temperaturreglering - Muskel- och träningsfysiologi

Innehåll

Kursen avser att förmedla en god förståelse för hur människokroppens organsystem fungerar och samverkar under normala betingelser. Kursinnehållet ska sedan kunna ligga till grund för verksamhet där humanbiologiska kunskaper spelar en central roll (vidareutbildning, forskning, undervisning, sjukvård eller näringsliv). Moment 1: Introduktion, 6 hp Introduction Cellulär och integrativ fysiologi, basal anatomi, histologi och biokemi. Databas- och bibliotekskunskap. Moment 2: Neurofysiologi, endokrinologi, digestion, 6 hp Neurophysiology, endocrinology, digestion Nervsystemets fysiologi (membranfysiologi, sensorik, motorik och integrativa hjärnfunktioner), endokrin fysiologi, digestionsfysiologi/energiomsättning och lever. Moment 3: Cirkulation, andning, njure, omgivnings- och arbetsfysiologi, 7,5 hp Circulation, respiration, renal, environmental and exercise physiology Hjärta, perifer cirkulation, respiration, njurfysiologi, värske- och syra/bas-balans, omgivnings- och perinatalfysiologi, muskel-, arbets- och träningsfysiologi. Avslutande översikt och sammanfattning. Moment 4: Elektiv, 3 hp Elective Fördjupningsstudie inom utvalt ämnesområde där studenter i grupper om 2-4 under handledning utför antingen ett mindre experimentellt arbete eller en litteraturstudie. Arbetet sammanfattas i en skriftlig rapport. I bägge fallen sker även en muntlig presentation av arbetet. Observera att elektiven endast kan presenteras vid de tillfällen som finns schemalagda för detta ändamål, inte tidigare! Utförlig information delas ut under kursens gång. Moment 5: Integrering, 7,5 hp Integration Integrering av teoretiska och praktiska kunskaper som förmedlats under kursens samtliga delar.

Introduktion, 6.0 hp

Betygsskala: VUNeurofysiologi, endorkrinologi, digestion, 6.0 hp

Betygsskala: VUCirkulation, andning, njure, omgivnings- och arbetsfysiologi, 7.5 hp

Betygsskala: VUElektiv, 3.0 hp

Betygsskala: GUIntegrering, 7.5 hp

Betygsskala: VUArbetsformer

Delvis problembaserad undervisning med föreläsningar, human- och datorlaborationer, gruppövningar, seminarier, studiebesök på institutioner och kliniker samt ett elektivt fördjupningsarbete.

Examination

Moment 1: Obligatoriskt deltagande: Närvaro vid föreläsningarna rekommenderas. Examination: Muntlig dugga (1 st) Skriftlig deltentamen (U/G/VG, vikt: 10 % av slutbetyg). Moment 2: Obligatoriskt deltagande: Laborationer. Examination: Muntliga duggor (2 st) Skriftlig deltentamen (U/G/VG, vikt: 20 % av slutbetyg). Moment 3: Obligatoriskt deltagande: Seminarium, Laborationer och Gruppövning. Examination: Muntlig dugga (1 st) Skriftlig deltentamen (U/G/VG, vikt: 20 % av slutbetyg). Moment 4: Obligatoriskt deltagande: Deltagande vid informationstillfällen samt muntliga presentationer. Examination: Skriftlig rapport + egen muntlig presentation. Resttillfälle för presentation anordnas inom 2 månader efter kursens genomförande. (U/G). Moment 5: Sluttentamen (U/G/VG, vikt: 50 % av slutbetyg). För att deltaga i sluttentamen krävs följande: Närvaro vid 4 av 7 obligatoriska laborationer och 2 av 4 duggor godkända samt 2 av 3 godkända deltentamina. I anslutning till kursen ges ett rest-tentamenstillfälle. Under efterföljande år ges ytterligare 2 tillfällen per år. Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

Till introduktionsmomentet:

Fysiologi Lännergren, Jan