Kursplan för

Människans fysiologi, 30 hp

Human Physiology, 30 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2012.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT11 , HT12 , HT13 , HT14 , HT17 , HT19
Kurskod
1QA052
Kursens benämning
Människans fysiologi
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-03-22
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2011-12-05
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2012

Särskild behörighet

Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B, Sh A med lägst betyget Godkänd. Alternativt kursen Fysiologi - en introduktion 7,5 hp.

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs ha kunskap och förståelse för hur människokroppens organsystem fungerar och samverkar under normala betingelser. Kursinnehållet ska sedan kunna ligga till grund för verksamhet där humanbiologiska kunskaper spelar en central roll (vidareutbildning, forskning, undervisning, sjukvård eller näringsliv). Mer specifikt ska studenten ha kunskap om och kunna redogöra för: - Översikt av cellulär och integrativ fysiologi, basal anatomi, histologi och biokemi - Nervsystemets fysiologi - Endokrinologi - Digestionsfysiologi - Hjärt- och skelettmuskulatur - Perifer cirkulation - Njurfysiologi, vätskebalans, syra-basfysiologi - Respiration - Omgivnings- och perinatalfysiologi, integrerad cirkulation och respiration, temperaturreglering - Muskel- och träningsfysiologi Färdigheter Muntligt kunna redogöra för organsystemens funktion. Sammanställa och delge information muntligt och skriftligt för utvalda fördjupningsområden. Beteende och värderingsförmåga Uppvisa ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till litteratur som inhämtas för olika fördjupningsuppgifter.

Innehåll

Kursen är indelad i fem moment.

Introduktion, 6 hp
Moment 1 behandlar: Cellulär och integrativ fysiologi, basal anatomi, histologi och biokemi.

Neurofysiologi, endokrinologi, digestion, 6 hp
Moment 2 behandlar: Nervsystemets fysiologi (membranfysiologi, sensorik, motorik och integrativa hjärnfunktioner), endokrin fysiologi, digestionsfysiologi/energiomsättning och lever.

Cirkulation, respiration och njurfysiologi, 7.5 hp
Moment 3 behandlar: Hjärta, perifer cirkulation, respiration/andningssystemets fysiologi, njurfysiologi, inklusive vätske- och syra/bas-balans. Dessa områden integreras sedan genom avsnitten kring omgivnings- och arbetsfysiologi. Avslutande översikt och sammanfattning.

Projektarbete, 3 hp
Fördjupningsstudie inom utvalt ämnesområde där studenter i grupper om 2-4 under handledning utför antingen ett mindre experimentellt arbete eller en litteraturstudie.

Integrering, 7.5 hp
Moment 5 ger en integrering av teoretiska och praktiska kunskaper som förmedlats under kursens samtliga delar.

Arbetsformer

Varierande undervisningsformer innehållande delvis problembaserad undervisning med föreläsningar, human- och datorlaborationer, gruppövningar, dissektioner, seminarium, samt ett fördjupningsarbete.

Examination

Moment 1: Examination: Skriftlig deltentamen (U/G, vikt: 10 % av slutbetyg). Moment 2: Examination: Muntlig dugga (1 st) Skriftlig deltentamen (U/G/VG, vikt: 20 % av slutbetyg). Moment 3: Obligatoriskt deltagande: Seminarium Examination: Muntlig dugga (2 st) Skriftlig deltentamen (U/G/VG, vikt: 20 % av slutbetyg). Moment 4: Obligatoriskt deltagande: Deltagande vid muntliga presentationer. Examination: Skriftlig rapport + muntlig presentation och opposition av annan grupps arbete. Resttillfälle för presentation anordnas inom 2 månader efter kursens genomförande. (U/G). Moment 5: Skriftlig sluttentamen (U/G/VG, vikt: 50 % av slutbetyg). För att deltaga i sluttentamen krävs följande: 1 av 3 duggor godkända samt 1 av 3 godkända deltentamina. I anslutning till kursen ges ett rest-tentamenstillfälle per tentamen. Under efterföljande år ges ytterligare 2 tillfällen per år. Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

Moment 1, Introduktion

Nedanstående bok rekommenderas till introduktionsdelen av kursen, men det går även bra att använda bok avsedd för huvudkursen direkt.

Lännergren, Jan Fysiologi

Moment 2-5 (i första hand)

En av följande böcker rekommenderas.

Sand, olav; et al Människokroppen : Fysiologi och anatomi
Guyton, Arthur C.; Hall, John E. Textbook of medical physiology

Moment 2-5 (i andra hand, rekommenderad litteratur)

Någon av dessa böcker går också bra att använda under huvudkursen.

Medical physiology Rhoades, Rodney A.; Tanner, George A.
Physiology Berne, Robert M.d 1918-2001

Rekommenderad, extra, litteratur

Litteraturen kan användas som ett stöd i studierna.

Anatomisk atlas Budowick, Michael; Bjerneroth, Gunnel; Svensson, Björn A
Despopoulos, Agamemnon; Silbernagl, Stefan Color atlas of physiology