Kursplan för

Naturläkemedel, 7,5 hp

Natural Remedies, 7,5 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT14 , VT16 , VT19
Kurskod
1QA053
Kursens benämning
Naturläkemedel
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-03-22
Reviderad av
Utbildningsnämnden FyFa
Senast reviderad
2023-10-12
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

90 hp inom hälso- och sjukvård eller farmaci. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna redogöra för användande av växtpreparat utifrån ett grundläggande farmakologiskt perspektiv samt med ett vetenskapligt förhållningssätt beskriva växtpreparats kvalitet, säkerhet, effektivitet och användarmönster applicerade i kliniska situationer. Studenterna ska också efter avslutad kurs kunna beskriva och problematisera användning av växtpreparat för farmakologiskt bruk ur ett nationellt, internationellt och kulturellt perspektiv.

Innehåll

Kursen kommer att ta upp följande:
* Legala aspekter för växtpreparat som farmakologisk intervention samt nationella och internationella definitioner.
* Växtpreparat från ett användarperspektiv.
* De i Sverige vanligast använda växtpreparatens effekt, kvalitet och säkerhet.
* Grundläggande farmakologi i relation till de vanligast använda växtpreparaten.
* Användning av växtpreparat för medicinsk behandling inom olika kulturer.
* Bruk av växtpreparat inom ramen för svensk hälso- och sjukvård.

Arbetsformer

Som stöd för lärandet under kursen ges följande lärarledda/lärarstödda resurser: Föreläsningar, på plats och nätbaserade, samt inom diskussionsforum via lärplattform. Icke lärarledda studier sker i form av självstudier, reflektion och inläsning.

Examination

Skriftligt individuellt arbete. Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången VT 2023. Examination enligt denna kursplan ges sista gången VT 2025 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Övriga föreskrifter

Tillgång till internet och grundläggande datorvana krävs då en stor del av kursen ges via en nätbaserad lärplattform. Kursdeltagarna kommer att få introduktion till användande av lärplattformen i samband med kursstarten.

Kursutvärderingen genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Undervisningsspråk: Svenska. Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Bohlin, Lars; Bruhn, Jan G.; Burman, Robert Läkemedel från naturen : en integrerad del av medicinen

Rekommenderad litteratur

Särtryck och vetenskapliga artiklar utdelas under kursens gång.