Kursplan för

HIV - med individen i fokus ur ett globalt perspektiv, 7,5 hp

HIV - an individual focus from a global perspective, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2010.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , VT17 , HT18 , VT21 , VT22
Kurskod
1QA071
Kursens benämning
HIV - med individen i fokus ur ett globalt perspektiv
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Folkhälsovetenskap 
Nivå 
Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-03-19
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2010

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten: - känna till HIV-epidemin ursprung och historia - förstå skillnaden mellan HIV-incidens och HIV-prevalens samt att kunna tillämpa begreppen korrekt - känna till hur HIV-epidemin ser ut i olika delar av världen och att kunna jämföra detta med HIV-epidemin i Sverige - förstå och kunna kontextualisera sambandet mellan sexualitet och HIV, olika typer av riskbeteenden och HIV samt alternativ för HIV prevention - kunna tolka HIV-epidemin ur ett globalt folkhälso- och fattigdomsperspektiv - känna till principerna och komplexiteten bakom forskningen kring HIV-vaccin - känna till principerna och komplexiteten för antiretroviral behandling av HIV/AIDS - kunna diskutera kring basala moralfilosofiska begrepp, mänskliga rättigheter och skyldigheter som berör HIV - med empati och respekt försöka förstå hur det kan vara att leva med HIV

Innehåll

Kursen ska ge brett, genomtänkt och informerat förhållningssätt till HIV både på ett personligt och på ett professionellt plan. Kursen är ett samarbete mellan IHCAR Karolinska Institutet och Noaks Ark. Vi analyserar olika teman relaterade till HIV genom föreläsningar och diskussionsseminarier. Teman: historiskt, medicinska basfakta av betydelse för smittspridningen, den globala epidemin, sexualitet, gender, mänskliga rättigheter och skyldigheter ur ett både lagligt och etiskt perspektiv, HIV-behandling, HIV-vaccin forskning, socioekonomiska aspekter på att öka tillgången till HIV-behandling och personliga reflektioner på att leva med HIV.

Arbetsformer

Föreläsningar och diskussionsseminarier.

Examination

Hemtentamen på ett av kursens teman vilket meddelas i slutet av kursen. Alla föreläsningar med efterföljande diskussionsseminarier är obligatoriska. Frånvaro från ett undervisningstillfälle måste kompenseras genom att göra en kort skriftlig redogörelse som visar att man på egen hand tillgodogjort sig kursens tema. Max två föreläsningstillfällen får missas för godkänd kurs.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk är svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Baseras på aktuell information framförallt webbaserad vid respektive undervisningstillfälle. Kursens syfte är täcka in områden som annars är svårtillgängliga eller omöjliga att hitta i vanlig kurslitteratur eller i böcker eftersom området utvecklas mycket snabbt. Samtidigt ska kursen ge en översikt och stimulera till eget sökande efter kunskap inom respektive intresseområde. Således finns ingen fast kurslitteratur.