Kursplan för

Forskningsintroducerande kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap, 15 hp

Research introductory course in biomedical laboratory science, 15 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT18
Kurskod
1QA100
Kursens benämning
Forskningsintroducerande kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 
Nivå 
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2012-03-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden LABMED
Senast reviderad
2017-11-07
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

60 hp från biomedicinska analytikerprogrammet. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen syftar till att på ett tidigt stadium väcka intresse för forskning, ge möjlighet till att fördjupa studentens vetenskapliga förmågor samt stödja studentens utveckling avseende självständighet, initiativförmåga och självstyrt lärande.

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna utföra:
 • Sökning, värdering och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur.
 • Reflektioner runt vetenskapliga frågeställningar och litteratur.
 • Formuleringar av relevanta frågeställningar och hypoteser.
 • Planering och genomförande av mindre projekt.
 • Identifiering av sitt behov av ny kunskap för att utveckla sin kompetens.
Värderingsförmåga och förhållningsätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
 • Värdera kunskap och/eller vetenskapliga data från olika källor.
 • Utföra ett vetenskapligt förhållningsätt.

 

Innehåll

Kursen innehåller en introduktion till forskning inom området, övar förmågan att att söka, kritiskt granska och reflektera över vetenskap samt att formulera vetenskapliga frågeställningar. Kursen ger även en möjlighet att själv genomföra ett mindre projekt. Därutöver tillkommer grunder i pedagogik och ledarskap med inriktning mot information och undervisning mellan kollegor samt att självständigt kunna leda den egna professionella utvecklingen i önskad riktning. 

Kursen är indelad i fyra moment:
Moment 1. Litteraturstudier
Moment 2. Projektarbete
Moment 3. Pedagogik som professionellt redskap
Moment 4. Självstyrt lärande för professionell utveckling

Litteraturstudier, 5 hp
Moment 1 innehåller de delar av kursen som syftar till måluppfyllelse av lärandemålen:

Färdighet och förmåga
 • Sökning, värdering och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur.
 • Reflektioner runt vetenskapliga frågeställningar och litteratur.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Värdera kunskap och/eller vetenskapliga data från olika källor.
 • Utföra ett vetenskapligt förhållningsätt.


Projektarbete, 5 hp

Moment 2 innehåller de delar av kursen som syftar till måluppfyllelse av lärandemålen:

Färdighet och förmåga
 • Formuleringar av relevanta frågeställningar och hypoteser.
 • Planering och genomförande av mindre projekt.
 • Identifiering av sitt behov av ny kunskap för att utveckla sin kompetens.
Värdering och förhållningssätt
 • Värdera kunskap och/eller vetenskapliga data från olika källor.
 • Utföra ett vetenskapligt förhållningsätt.


Pedagogik som professionellt redskap, 2.5 hp
Moment 3 innehåller de delar av kursen som syftar till måluppfyllelse av lärandemålen:

Färdighet och förmåga
 • Tillämpa sin egen kunskap för att informera och undervisa andra.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Värdera kunskap och/eller vetenskapliga data från olika källor.
 • Utföra ett vetenskapligt förhållningsätt.


Självstyrt lärande för professionell utveckling, 2.5 hp
Moment 4 innehåller de delar av kursen som syftar till måluppfyllelse av lärandemålet:

Färdighet och förmåga
 • Identifiering av sitt behov av ny kunskap för att utveckla sin kompetens.


Arbetsformer

Undervisningen är i form av blended learning och utgår från eget arbete med handledning både individuellt och i grupp och innehåller skrivande av personlig utvecklingsplan, uppsats, forskningspresentation, online diskussion och seminarie. Alla aktiviteter i kursen är obligatoriska.
Delar av kursen planeras tillsammans med deltagarna för att anpassa kursen efter studenternas erfarenheter och intressen samt för att möjliggöra utvecklingen av studenternas självständighet, initiativförmåga och det självstyrda lärandet.

Examination

Examination:
Godkänt deltagande i samtliga aktiviteter enligt nedanstående:
Moment 1: Skriftlig och muntlig presentation av vetenskaplig litteratur.
Moment 2: Skriftlig projektrapport samt muntlig presentation och diskussion om vetenskapliga projekt.
Moment 3: Reflektion kring den egna pedagogiska insatsen.
Moment 4: Reflektion kring och planering av den egna utvecklingen.

De studenter som ej är godkända efter ordinarie examination har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle eller någon ny kursplats på kursen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i en och samma examination.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Patel, Runa; Davidson, Bo Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Ludvigsson, Jonas F. Att börja forska - inom medicin och vårdvetenskap