Kursplan för

Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi, 30 hp

Supplementary Course for Bachelor's Degree in Physiotherapy, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , VT20
Kurskod
1QA113
Kursens benämning
Kompletterande kurs för kandidatexamen i fysioterapi
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 3
Datum för fastställande
2014-03-17
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2019-08-12
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

150 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad sjukgymnast/fysioterapeututbildning. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål


Syftet med kursen är att studenten utvecklar ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt för att som fysioterapeut kunna arbeta med evidensbaserad fysioterapi samt med forsknings- och utvecklingsarbete. Kursen syftar också till att studenten ska kunna välja ut och använda relevant vetenskaplig kunskap i samband med patientarbete samt stimuleras till fördjupning inom huvudområdet fysioterapi som forskningsområde.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • beskriva och förstå begreppet evidensbaserad medicin och dess tillämpning inom fysioterapi
 • identifiera och avgränsa ett problem utifrån en teoretisk referensram och formulera en forskningsfråga relevant för ämnet fysioterapi samt beskriva och förstå hur forskningsfrågan styr valet av forskningsdesign
 • redogöra för och förklara olika typer av forskningsansatser, samt relevanta vetenskapliga begrepp och forskningsprocessen inom dessa olika ansatser
 • tillämpa systematiska sökstrategier för att finna olika typer av vetenskapliga publikationer i medicinska databaser samt kritiskt värdera dessa på en grundläggande nivå
 • reflektera över forskningsetiska principer och tillämpning av ett etiskt vetenskapligt förhållningssätt
 • kritiskt granska och diskutera egna och andras fysioterapeutiska forskningsfrågor, studiedesign, metoder och resultat i relation till relevant forskning
 • muntligt och skriftligt kunna redovisa och diskutera val av arbetets design och forskningsmetoder utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt samt kunna diskutera resultat i relation till relevant litteratur och aktuell forskning
 • diskutera och värdera eget och andras resultat utifrån såväl ett fysioterapeutiskt- och samhällsperspektiv som ett forskningsmetodologiskt och forskningsetiskt perspektiv
 • självkritiskt identifiera behov av kompetensutveckling och reflektera över eget vetenskapligt förhållningssätt och egna värderingar i relation till det egna arbetet

Innehåll

Kursen består av 3 moment:

 • Vetenskaplig design och metoder
 • PM för ett forskningsinriktat examensarbete
 • Examensarbete i fysioterapi

Vetenskaplig design och metoder, 7.5 hp

Betygsskala: GU
 • Grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp
 • Evidensbaserad fysioterapi
 • Forsknings- och yrkesetiska riktlinjer och dess applicering inom vetenskaplig metod
 • Informationssökning av litteratur i medicinska databaser samt kritisk värdering av innehåll i vetenskapliga publikationer baserat på vedertagna riktlinjer
 • Kvantitativ forskningsmetodik inkluderande grundläggande begrepp, forskningsdesign, metoder för datainsamling, analys av data, samt validitet och reliabilitet
 • Kvalitativ forskningsmetodik inkluderande grundläggande begrepp, forskningsdesign, metoder för datainsamling, analys av data, samt trovärdighet

PM för ett forskningsinriktat examensarbete, 7.5 hp

Betygsskala: GU
 • Formulering av en forskningsfråga i fysioterapi och val av adekvat metod
 • Analys och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur kopplat till forskningsfrågan
 • Diskussion och granskning av andras PM

Examensarbete i fysioterapi, 15.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet innehåller planering och genomförande av ett examensarbete baserat på projekt-PM genom

 • Insamling och analys av data
 • Rapportskrivning
 • Opponent- och respondentskap

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är teoretiska självstudier, skriftliga studieuppgifter individuellt och i grupp, föreläsningar, diskussioner virtuellt och vid fysiska seminarier samt kamratbedömning. Kommunikation mellan studenter och lärare sker via lärplattform. 

Examensarbetet genomförs i första hand parvis under överinseende av en handledare. Handledning genomförs enskilt eller i grupp. Kontinuerlig uppföljning av arbetets olika delar genomförs under handledda, obligatoriska tillfällen under terminen. 

Övriga obligatoriska utbildningsinslag är: aktivt deltagande på minst två examensarbetesseminarier utöver försvar av eget examensarbete och opponering av ett annat. 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination


Vetenskaplig design och metoder
Momentet examineras genom:

 • Aktivt deltagande genom reflektion och muntlig diskussion
 • Godkända skriftliga diskussionsinlägg i nätbaserade diskussioner

Vid underkänt resultat av ordinarie examination ges studenten möjlighet att återkomma till en 
restexamination. Därefter ges studenten möjligheten att tenteras i samband med ordinarie- och 
resttillfälle (omtentamen), de kommande terminerna. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
 

PM för ett forskningsinriktat examensarbete
Momentet examineras genom:

 • Ett muntligt seminarium där studenten presenterar och försvarar eget PM samt kritiskt granskar andra arbeten.

Examensarbete i fysioterapi
Momentet examineras genom:

 • Skriftligt examensarbete som bedöms utifrån fastställda bedömningskriterier
 • Muntlig examination som genomförs under examinationsseminarier där studenten presenterar och försvarar eget examensarbete samt kritiskt granskar andra arbeten.

Underkänt examensarbete ska revideras och bedömas på nytt av examinerande lärare. Nytt 
examenstillfälle (såväl som respondent som opponent) sker under nästa kurs efter samråd med 
kursledare eller vid nästa ordinarie examinationstillfälle. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. 

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas. 

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Birkler, Jacob Vetenskapsteori : En grundbok
Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare
Carter, Russell; Lubinsky, Jay; Domholdt, Elizabeth Rehabilitation research : principles and applications
Ejlertsson, G Statistik för hälsovetenskaperna
Forsberg, Christina; Wengström, Yvonne Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Friberg, Febe Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
Granskär, Monica; Höglund-Nielsen, Birgitta Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Jamtvedt, Gro; Herbert, Robert; Mead, Judy Practical Evidence Based Physiotherapy
Malterud, Kirsti Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : en introduktion
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun
Nordenström, Jörgen Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår
Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad Henricson, Maria