Kursplan för

Vården och omsorgens organisation och styrning i digitaliseringens tid, 7,5 hp

Health Care Organisation and Management in the Digital Age, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT18 , HT20
Kurskod
1QA116
Kursens benämning
Vården och omsorgens organisation och styrning i digitaliseringens tid
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Helt otillräcklig (F), otillräcklig (Fx), tillräckligt (E), tillfredsställande (D), bra (C), mycket bra (B) eller utmärkt (A)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LIME
Datum för fastställande
2017-03-01
Reviderad av
Utbildningsnämnden LIME
Senast reviderad
2020-03-20
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

120 hp inom hälso- och sjukvård, biomedicin, medicinsk teknik, data- och systemvetenskap, informatik eller hälsoekonomi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Syfte
Kursens syfte är att introducera studenterna till hälso- och sjukvårdens organisation och styrning och hur detta påverkar
folkhälsan. Särskilt fokus läggs på möjligheter som erbjuds av digitalisering och hur dessa kan utnyttjas i kvalitets- och förbättringsarbete.

Efter kursen skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • förklara hälso- och sjukvårdssystemets mål, byggstenar, och funktion med hjälp av relevanta teorier och ramverk (liksom WHOs ramverk);
  • reflektera över digitaliseringens möjligheter och utmaningar att stödja hälso- och sjukvården i kvalitets- och förbättringsarbete, i olika kontexter.

Färdighet och förmåga

  • identifiera utmaningar som hälso- och sjukvården står inför i olika kontexter, och analysera dessa med hjälp av kriterier för God Vård (STEEEP kriterier);
  • leda och genomföra projektarbete individuellt och i grupp, samt tydligt presentera och diskutera resultat och slutsatser;
  • förklara relevanta metoder för genomförande av kvalitetsuppföljnings- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • bedöma nyttan och möjliga risker med digitalisering i hälso- och sjukvården;
  • relatera analyser av organisationer till relevanta vetenskapliga, sociala och jämlikhetsaspekter, samt att uppvisa medvetenhet om etiska aspekter avseende forskning och förbättringsarbete.

Innehåll

Kursen introducerar studenterna till hälso- och sjukvårdens komplexitet. Med hjälp av WHOs referensram gör studenterna en analys av de viktigaste byggstenarna i ett hälsosystem och dess funktioner, samt undersöker utmaningar på global och lokal nivå. Studenterna lär sig även hur digitalisering kan nyttjas i kvalitets- och förbättringsarbete.

Arbetsformer

Kursen erbjuder flera olika typer av lärandeaktiviteter såsom föreläsningar, seminarier, studiebesök samt individ- och grupparbete.

Examination

Individuell inlämning (A-F). Gruppinlämning (Godkänd/Underkänd)
Kursen examineras genom individuella  skriftliga inlämningsuppgifter och en skriftlig gruppinlämning samt muntlig presentation.

Obligatoriskt deltagande:
Examinatorn bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Försenad inlämning påverkar möjligheten att få ett högre betyg än C. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur / Recommended literature

Bohmer, Richard M. J. Designing care : aligning the nature and management of health care
Healthcare management Walshe, Kieran; Smith, Judith A.