Kursplan för

Immunopsykiatri - hur immunsystemet påverkar hjärnan, 7,5 hp

Immunopsychiatry - How the Immune System Affects the Brain, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
1QA128
Kursens benämning
Immunopsykiatri - hur immunsystemet påverkar hjärnan
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2020-12-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).

Mål

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
 • Övergripande beskriva immunsystemets funktion och uppbyggnad
 • Förklara hur immunsystemet interagerar med nervsystemet och hjärnan
 • Sammanfatta hur stress och livsstilsval påverkar immun-till-hjärna mekanismer
 • Klargöra och jämföra vad man vet om immunopsykiatriska mekanismer i några psykiatriska tillstånd
 • Redogöra för hur immunsystemet och nervsystemet utvecklas över tid, och relatera detta till de sjukdomar som diskuteras
 • Sammanfatta och förklara möjliga orsaker till de kunskapsluckor som finns inom ämne
Färdigheter och förmågor
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
 • Självständigt granska och utvärdera vetenskaplig litteratur inom området immunopsykiatri
 • Kritiskt värdera populärvetenskaplig litteratur i ämnet, och olika informationskällor
 • Skriva en översiktstext i ett relevant ämne, samt reflektera över och referera till vetenskapliga texter
 • Resonera kring hälsosamma livsstilsval för psykologisk hälsa ur ett inflammationsperspektiv
Värderingar och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten:
 • Ha utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till populärvetenskaplig information
 • Se hälsa ur ett holistiskt perspektiv
 • Ha ett tolerant förhållningssätt mot individuella skillnader och psykologisk variation

Innehåll

Sambandet mellan immunsystemet och mental hälsa belyses.  En överblick om biologiska funktioner som immunsystemet, nervsystemet, stressystemet ges, samt hur immunsystemet kommunicerar med nervsystemet och hjärnan, i friska människor liksom vid sjukdom. Några folksjukdomar, som långvarig trötthet och smärta, diskuteras utifrån ett immunologiskt perspektiv. Ett antal psykiatriska tillstånd där immunsystemet anses ha en roll i sjukdomsförloppet diskuteras. Potentiell immunologiskt baserad behandling beskrivs, samt begränsningarna i den nuvarande kunskapen inom detta område.

Några specifika områden som tas upp i kursen:
 • Grundläggande immunologi och neuroimmunologi
 • Grundläggande neurovetenskap, samt stressystemet
 • Psykoneuroimmunologi och sjukdomsbeteende
 • Immunsystemets roll i depression, smärta och långvarig trötthet
 • Psykologisk samsjuklighet i allergi och autoimmuna sjukdomar
 • Immunsystemets roll i psykiatriska tillstånd som OCD, psykos och autism
 • Livstilsval och inflammation
 • Hur immunsystemet kan bidra till psykologiska problem ur ett livsperspektiv

Arbetsformer

Kursen består av webbföreläsningar, både förinspelade och interaktiva, samt av inläsning av litteratur som varvas med diskussioner mellan kursdeltagare via KIs lärplattform. Föreläsningarna sker på svenska, men en stor del av litteraturen är på engelska. Kursen är uppbyggd så att grundläggande kunskaper i kursens början ligger till grund för senare diskussioner om sjukdomstillstånd. Under examinationen får studenten välja ett ämne av några föreslagna att fokusera på och fördjupa sig i.

I kursen ingår ett antal kortare studieuppgifter, samt en längre examinerade skriftlig slutuppgift, inklusive kamratåterkoppling. Studieuppgifterna syftar till att studenterna ska bearbeta litteraturen och uppnå kursens mål. I varje delsteg läses och utvärderas vetenskaplig forskning och metodik, självständigt, i grupp och med återkoppling av lärare. För varje uppgift finns instruktioner för hur diskussionerna och uppgifter skall genomföras, vilken litteratur som ska ha lästs och ligga till grund för varje diskussion och uppgift, samt tidsramar för momentet. Studenterna ska i diskussionerna vara aktiva, skriva inlägg och återkoppla till de andra i gruppen. Diskussionen ska vara förankrad i litteraturen, såsom kamratåterkopplingen.

Examination

Aktivt deltagande i diskussionsforumet, enligt de kriterier för minimikrav på aktivt deltagande som anges på kurshemsidan. Kursen avslutas med en examinerande skriftlig inlämningsuppgift, där studenten visar förmåga till reflekterande kring och kritiskt granskande av vetenskaplig litteratur. Inlämningsuppgift omfattar även en därpå följande kamratåterkoppling enligt definierad mall.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Då inlämningsuppgiften omfattar ett moment av kamratåterkoppling, måste uppgiften slutföras vid utsatt datum inom tidsramen för kursen. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av 6 månader efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: Svenska. Undervisning på engelska kan förekomma.


Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Böcker

Utvalda kapitel

Hayley, Shawn; Kusnecov, Alexander; Anisman, Hymie The Immune System and Mental Health [Elektronisk resurs]

Vetenskapliga artiklar

Utvalda översiktsartiklar kommer finnas tillgängliga på lärplattformen vid kursstart.

Rekommenderad litteratur

Vetenskapliga artiklar

Utvalda översiktsartiklar kommer finnas tillgängliga på kurswebben vid kursstart.

Länkar

Länkar till populärvetenskapliga, vetenskapliga eller pedagogiska webbsidor kommer finnas på kurswebben.

Fördjupningslitteratur

Vetenskapliga artiklar, tips på bokkapitel och webbsidor som rör vissa specifika ämnen eller sjukdomar kommer finnas på kurswebben.