Kursplan för

Introduktion till psykologi, 15 hp

Introduction to Psychology, 15 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Kurskod
1QA132
Kursens benämning
Introduktion till psykologi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2020-12-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).

Mål

Kursens mål är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper i ämnet psykologi och ett vetenskapligt förhållningssätt. Vidare ska studenten genom kursen få kunskap om hur människan upplever sin omgivning och hur tankar, känslor och beteenden påverkar dessa upplevelser.
 
Studenten ska efter avslutad kurs kunna
  • redogöra för teorier och begrepp som är centrala inom psykologiska ämnesområden,
  • redovisa grundläggande kunskaper om vetenskapliga metoder och vetenskapligt skrivande som tillämpas inom psykologi,
  • genomföra och tolka en deskriptiv dataanalys inom vetenskapsområdet psykologi,
  • diskutera psykologisk forskning och olika psykologiska frågeställningar med ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt.

Innehåll

Kursen behandlar centrala ämnesområden inom psykologi såsom uppmärksamhet och perception, medvetande, evolutionspsykologi, utvecklingspsykologi, personlighet, emotioner, socialpsykologi, inlärning, minne, kognition, och psykologiska störningar. Teorier och forskning kommer att presenteras i relation till vardagsfrågor vilket möjliggör för studenten att sätta in kunskapen i ett praktiskt sammanhang.

Arbetsformer

Undervisningen sker via lärplattform med lärarledda föreläsningar och seminarier som följs upp med gemensamma diskussioner och frågestunder. Obligatoriska undervisningstillfällen förekommer kontinuerligt på hela kursen. Vid seminarierna delas studenterna upp i mindre grupper. Kursen förutsätter självständig inläsning av angiven kurslitteratur enligt läsanvisningar i schemat och aktivt deltagande i undervisningen. I kursen ingår även vissa obligatoriska skriftliga uppgifter och diskussionsseminarier med syfte att hjälpa studenter att uppnå kursens mål.

Examination

Kursen examineras med skriftliga individuella tentamina och skriftliga inlämningsuppgifter.
 
För betyget G på kursen krävs godkända tentamina och skriftliga inlämningsuppgifter.

Frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antalet examinationstillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Myers, David G.; Dewall, C Nathan Psychology
Rajiv S. Jhangiani, I-Chant A. Chiang, Carrie Cutt Research Methods in Psychology
Artiklar som tillhandahålls av lärare.