Kursplan för

Introduktion till psykologi, 15 hp

Introduction to Psychology, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT22 , VT23 , HT23
Kurskod
1QA132
Kursens benämning
Introduktion till psykologi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2020-12-16
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2023-02-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Mål

Moment 1, Vetenskaplig metod inom psykologi 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för principerna för den vetenskapliga metoden och dess vetenskapsteoretiska bakgrund
 • definiera olika typer av forskningsmetoder och analysera styrkor och svagheter med dessa
 • definiera och förstå innebörden av deskriptiva statistiska begrepp. 


Moment 2, Biologisk psykologi

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • känna till och kunna redogöra för olika typer av metoder för att studera hjärnan
 • redogöra för principerna bakom medvetandetillstånd 
 • redogöra för principerna bakom utvecklingspsykologin (t.ex. hur hjärnan och tänkandet utvecklas under barndomen)
 • redogöra för evolutionsbiologiska principer och hur dessa har format den moderna människan
 • redogöra för principerna bakom emotion (t.ex. vad som händer i kroppen och hjärnan när man blir rädd).
   

Moment 3, Perception och kognition

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för principerna för hur våra sinnen och perception fungerar (t.ex. neuroanatomin och funktionen bakom syn, hörsel, luktsinne, smaksinne och känsel)
 • redogöra för principerna för hur inlärning fungerar
 • redogöra för principerna för hur minnet fungerar
 • redogöra för principerna för hur beslutsfattande fungerar
 • redogöra för hur intelligens utvecklas och hur det kan mätas
 • definiera grunderna till hur språket fungerar och utvecklas samt hur det påverkar vårt tänkande.
   

Moment 4, Social- och personlighetspsykologi samt psykiska störningar och psykologisk behandling

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • definiera olika socialpsykologiska processer och ge exempel på hur dessa kan påverka oss
 • redogöra för centrala personlighetsteorier och placera dessa i ett sammanhang vad gäller psykologisk teoribildning
 • redogöra för de vanligaste typerna av olika psykiska tillstånd och beteendeproblem
 • definiera och jämföra olika typer av metoder och interventioner för psykologisk behandling av olika psykiska tillstånd och beteendeproblem.

Innehåll

Introduktion till psykologi är en översiktskurs som behandlar centrala områden inom den moderna psykologin. Kursen ger en inblick i psykologins vetenskapliga metoder och hur dessa kan användas för att studera beteenden. Under kursen kommer psykologins biologiska grundvalar att avhandlas och ämnen såsom perception, inlärning, minne, kognition, emotion, personlighet, samt psykiska störningar och psykologisk behandling av dessa ingår. Frågor om vad som händer i hjärnan när vi blir rädda, om varför vi kommer ihåg vissa saker men inte andra, om vi kan gå från att vara blyga i barndomen till att vara utåtriktade i vuxenlivet, och hur arv och miljö samspelar, är exempel på frågor som kommer att besvaras under kursen.

Vetenskaplig metod inom psykologi, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Moment 1 ger en introduktion till statistik och behandlar t.ex. deskriptiva statistiska begrepp som population, urval och spridningsmått. Vidare ges en introduktion till experimentell forskningsmetodik med genomgång av grundläggande begrepp som experimentella variabler (oberoende, beroende och ovidkommande variabler), experimentell kontroll och kausala slutledningar. Dessutom ges en inblick i grundläggande vetenskapsfilosofi och de vetenskapsfilosofiska kriterierna för vad som utgör vetenskap.

Biologisk psykologi, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Moment 2 ger en introduktion till nervcellens uppbyggnad och funktion, neuroanatomi, motoriskt beteende, autonoma nervsystemet och hemisfäriska skillnader, samt hur man kan avbilda och mäta olika processer i hjärnan. Olika typer av medvetandetillstånd som t.ex. sömn tas upp samt de generella principerna bakom uppmärksamhet. Vidare tas grunderna för evolution upp, både djurens och människans evolution samt hur detta kan bidra till kunskaper om människans psykologi. Dessutom behandlas drivkrafter och känslodynamik bakom mänskligt handlande. Ursprungliga biologiskt grundade drivkrafter som hunger, törst och sexualitet tas upp, och grundläggande emotionstillstånd som glädje, sorg, rädsla, ilska och avsmak behandlas utifrån evolutionsbiologiska, psykologiska och neurovetenskapliga perspektiv. Vidare behandlas olika teoretiska perspektiv avseende människans generella utveckling.

Perception och kognition, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 3 behandlar sensorik och perception, dvs. hur våra sinnen får information om världen omkring oss och om den egna kroppen. Grunderna bakom den neurofysiologiska bakgrunden till dessa funktioner behandlas också. Vidare ges allmänna psykologiska kunskaper om människan utifrån ett kognitivt perspektiv där minne, inlärning, intelligens, beslutsfattande och språk ingår och där de neurofysiologiska grunderna bakom dessa funktioner också behandlas.

Social- och personlighetspsykologi samt psykiska störningar och psykologisk behandling, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 4 behandlar grundläggande socialpsykologiska fenomen både på grupp- och individnivå. Vidare tas interaktionen mellan individ och situation upp, socialkognitiva processer som normer, konformitet, lydnad och attribution, social påverkan behandlas också. Vidare tas grundläggande personlighetspsykologiska teorier upp samt hur man kan mäta personlighetsegenskaper. Dessutom tas olika typer av personlighetsstörningar upp. En generell introduktion till psykiska störningar ges, där olika typer av förklaringsmodeller och riskfaktorer presenteras. Vidare ges en introduktion till psykologisk behandling där olika terapimetoder och teoribildningar tas upp.

Arbetsformer

Undervisningen sker via lärplattformen Canvas och Zoom. Föreläsningarna är förinspelade eller spelas in, vilket betyder att de går att se när som helst. Lärarledda seminarier följs upp med gemensamma diskussioner och frågestunder. Obligatoriska seminarier förekommer kontinuerligt under kursens gång  med syfte att hjälpa studenter att uppnå kursens mål. Vid seminarierna delas studenterna upp i mindre grupper. Kursen förutsätter självständig inläsning av angiven kurslitteratur enligt läsanvisningar i schemat och aktivt deltagande i undervisningen.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier samt skriftliga tentamina.
Momenten examineras separat. Betygen Underkänd (U) och Godkänd (G) tillämpas:

Moment 1
1) Aktivt deltagande på seminarium. Betygsätts med U/G.
2) Skriftlig tentamen. Betygsätts med U/G.

Moment 2
1) Aktivt deltagande på seminarium. Betygsätts med U/G.
2) Skriftlig tentamen. Betygsätts med U/G. 

Moment 3
1) Aktivt deltagande på seminarium. Betygsätts med U/G.
2) Skriftligt tentamen. Betygsätts med U/G.  

Moment 4
1) Aktivt deltagande på seminarium. Betygsätts med U/G.
2) Skriftlig tentamen. Betygsätts med U/G.

Betyg på hel kurs
För betyget G på kursen krävs betyget G på samtliga moment 1, 2, 3 och 4.  

Frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag
Frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag (seminarier) kan tas igen med ersättningsuppgifter. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Begränsning av antalet examinationstillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. 

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsinslag, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

 

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet. Kursen ges till största del på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Myers, David G.; Dewall, C Nathan Psychology
Rajiv S. Jhangiani, I-Chant A. Chiang, Carrie Cutt Research Methods in Psychology
Artiklar som tillhandahålls av lärare.