Kursplan för

Medicin för journalister, 7,5 hp

Medicine for Journalists, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT22
Kurskod
1QA134
Kursens benämning
Medicin för journalister
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LIME
Datum för fastställande
2020-11-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

60 högskolepoäng och ett års dokumenterad yrkeserfarenhet som journalist (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Moment 1: Cellens funktion, genetik, kroppens organsystem
Efter genomgånget moment ska studenten kunna:

 • Beskriva och sammanfatta grunderna inom cellbiologi, genetik och kroppens organsystem
 • Tillämpa grundläggande kunskaper om cellbiologi, genetik och kroppens organsystem i journalistiskt arbete

Moment 2: Bibehållande av hälsa, samt diagnostik och behandling av vanliga sjukdomar
Efter genomgånget moment ska studenten kunna:

 • Beskriva och sammanfatta grunderna för bibehållande av hälsa, uppkomst av sjukdom samt diagnostik och behandling av vanliga sjukdomar
 • Tillämpa grundläggande kunskaper om bibehållande av hälsa, uppkomst av sjukdom samt diagnostik och behandling av vanliga sjukdomar i journalistiskt arbete

Moment 3: Experimentell och epidemiologisk forskningsmetodik
Efter genomgånget moment ska studenten kunna:

 • Förklara grundläggande vetenskapsteori
 • Definiera och beskriva vanliga begrepp samt kvalitativa och kvantitativa metoder inom medicinsk forskning
 • Förklara principerna för hur forskning planeras, etikprövas, genomförs, analyseras och publiceras i vetenskapliga tidskrifter och andra format
 • Kritiskt bedöma resultat från vetenskapliga studier inom medicin och närliggande områden
 • Jämföra olika faktorer som kan påverka trovärdigheten i vetenskapliga rön
 • Jämföra olika paradigm och ideologier inom vård och forskning
 • Beskriva skillnader mellan forskares, journalisters och kommunikatörers skilda roller och arbetsprocesser

Moment 4: Journalistiska arbetsmetoder
Efter genomgånget moment ska studenten kunna:

 • Förstå hur evidensbaserad på medicinsk forskning kan användas i journalistiskt arbete
 • Tillämpa ett analytiskt, kritiskt och etiskt arbetssätt baserat på information från olika källor
 • Producera ett journalistiskt arbete baserat på kursens innehåll
 • Kritiskt analysera ett eget eller annan journalists nyhets- eller featureinslag   
 • Reflektera över arbetsprocessen för forskare och för journalister
 • Identifiera och utvärdera huruvida, och i så fall på vilket sätt, olika intressekonflikter kan påverka trovärdigheten i forskningsresultat
 • Motivera valet av källor som bör användas i journalistiskt arbete inom medicin och hälsa
 • Reflektera kring journalistens val av ämne, vinkling av innehållet och dragna slutsatser

Innehåll

Kursen är indelad i fyra (4) moment.

Cellens funktion, genetik, kroppens organsystem, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Genetikens grunder, reglering av genaktivitet. Struktur och funktion på cell-, organ- och organsystemsnivå. Nervsystemet, hormoner, matsmältning, andning, hjärta och blodcirkulation, njurar.

Bibehållande av hälsa, samt diagnostik och behandling av vanliga sjukdomar, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Betydelsen av arv och miljö för hälsa och sjukdom, exempelvis ärftliga faktorer, levnadsvanor och den yttre miljön. Metoder för att förebygga, diagnosticera och behandla vanliga sjukdomar, exempelvis hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, övervikt och fetma, lungsjukdomar, psykisk sjukdom och infektioner.

Experimentell och epidemiologisk forskningsmetodik, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Grundläggande vetenskapsteori. Begrepp och metoder inom medicinsk forskning. Planering av forskningsprojekt, etikprövningsprocessen, genomförande av en studie, analys av resultat, den vetenskapliga publikationsprocessen samt kommunikation av forskningsresultat i andra sammanhang. Bedömning av forskningsresultat och dessas reliabilitet samt interna och externa validitet. Faktorer som kan påverka trovärdigheten i vetenskapliga rön. Paradigm och ideologier inom vård och forskning.

Journalistiska arbetsmetoder, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Evidensbaserad medicinsk forskning och dess betydelse för det journalistiska arbetet. Analytiskt, kritiskt och etiskt arbetssätt. Produktion av ett journalistiskt arbete baserat på kursens innehåll. Kritisk analys av ett eget eller annan journalists nyhets- eller featureinslag. Reflektion kring arbetsprocessen för forskare, journalister och kommunikatörer. Identifikation och utvärdering av olika intressekonflikter som kan påverka trovärdigheten i forskningsresultat. Motivation av val av lämpliga källor i journalistiskt arbete inom medicin och hälsa. Reflektion kring journalisters val av ämne, vinkling av innehållet och dragna slutsatser.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av föreläsningar, seminarier (t. ex. litteratur- och reflektionsseminarier), gruppövningar, individuellt arbete, samt tillämpningsuppgifter där teori integreras med praktik.

Examination

Kursen examineras per moment. 

 • Moment 1 examineras genom muntlig gruppexamination.
 • Moment 2 examineras genom skriftlig hemtentamen.
 • Moment 3 examineras genom en skriftlig gruppuppgift som presenteras muntligt på ett seminarium.
 • Moment 4 examineras genom journalistiskt arbete samt opposition på annans arbete.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Fysiologi Lännergren, Jan; Westerblad, Håkan; Ulfendahl, Mats; Lundeberg, Thomas
Fysiologi och anatomi : den levande människan Fasting, Ulla; Hougaard, Jørgen; Ruthman Edström, Mia
Invärtesmedicin Hedner, Pavo
Linton, Magnus Text & stil : konsten att berätta med vetenskap
Kristensson Uggla, Bengt En strävan efter sanning : vetenskapens teori och praktik
Angler, Martin W. Science journalism : an introduction
Webbresurser:
* https://scienceinthenewsroom.org/resources/
* https://www.amacad.org/publication/science-and-media/section/5

Kompendier och vetenskapliga artiklar delas ut under kursen.