Kursplan för

Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 2, 7,5 hp

Radiography - clinical education 2, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT08 , VT09 , VT13 , VT18 , HT18 , VT22
Kurskod
1RS011
Kursens benämning
Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 2
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för Röntgensjuksköterskeprogrammet
Datum för fastställande
2007-12-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2021-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträdde till kursen krävs godkänt från kursen Radiografi- Verksamhetsförlagd utbildning 1, 6,5hp

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

  • tillämpa basala hygienrutiner
  • Utifrån remissinnehåll ställa in vanligt förekommande projektioner för röntgenundersökningar av thorax, buk och skelett
  • Motivera användningen av kilar, raster och luftgap
  • Förklara de parametrar som påverkar bildkvalitet och stråldos
  • Bedöma bildkvalitet utifrån bildkriterier
  • Informera patient och förbereda denne inför vanligt förekommande datortomografiundersökningar
  • Visa omtanke om patientens integritet och bekvämlighet vid radiologisk undersökning

Innehåll

Studenten skall tillsammans med handledare träna på grundläggande radiografisk undersökningsmetodik inom skelett-, buk- och thoraxradiologi. I samband med undersökningar tränar studenten att sätta perifer venkateter (PVK) och ge intravenösa injektioner samt tränar på att identifiera riskpatienter och eventuella kontrastmedelsreaktioner. Bukdiagnostiken innebär även att studenten deltar vid kontrastmedelsunderökningar av mag-tarmkanalen.

För alla i kursen ingående verksamhetsområden gäller att studenten tränar på att i bilden känna igen grundläggande anatomi och väsentliga kriterier för rätt utförd undersökning. I de praktiska avsnitten tränar studenten på en grundläggande förståelse för de parametrar som påverkar bildkvalitet och stråldos till patienten.

I samband med undersökning skall studenten också träna på grundläggande omvårdnadskunskaper genom att vidta åtgärder för patienten trygghet och bekvämlighet och genom att visa hänsyn till patientens integritet.

Arbetsformer

Handledarledd färdighetsträning då studenten tränar på att planera, förbereda och utföra röntgenundersökningar.
Lärarledda metodövningar, studieuppgifter och seminarier.
Studenten förväntas ta ansvar för sin egen inlärning genom aktivt kunskapssökande och deltagande i undersökningar.

Examination

I slutbedömningen ingår en helhetsbedömning samt en klinisk examination. Bedömningar under VFU görs med hjälp av bedömningsformulär som delges studenten vid kursstart. Den kliniska examinationen sker utifrån remiss och metodbok då studenten genomför undersökning på patient. Studenten ska muntligt redogöra för undersökningsmetod avseende teknik, projektioner, terminologi och anatomiska strukturer i bildmaterialet. För att bli godkänd på kursen, krävs även att samtliga ingående seminarier och studieuppgifter är godkända

Den verksamhetsförlagda utbildningen är obligatorisk och utgör 32 timmar per 1,5 högskolepoäng. Ersättning av frånvaro planeras i samråd med utsedd adjungerad klinisk lärare.

Studenten har rätt att genomgå kursen maximalt två gånger.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av ​Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ehrlich, Ruth Ann; McCloskey, Ellen Doble; Daly, Joan A. Patient care in radiography : with an introduction to medical imaging
Möller, Torsten B.0 77501 Pocket atlas of radiographic positioning Reif, Emil
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of radiographic anatomy
Möller, Torsten B.0 77501 Normal findings in radiography

Rekommenderad litteratur

Feneis, Heinz; Dauber, Wolfgang Anatomisk bildordbok Spitzer, Gerhard; Brinkman, Ingrid
Lindskog, Bengt I. Medicinsk terminologi Andrén-Sandberg, Åke; Frank, Urban; Buckhöj, Poul
Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården. Raadu, Gunnel