Kursplan för

Pedagogik och ledarskap, 7,5 hp

Pedagogic and leadership, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2010.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT10 , VT16
Kurskod
1RS020
Kursens benämning
Pedagogik och ledarskap
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Programnämnden för Röntgensjuksköterskeprogrammet
Datum för fastställande
2009-09-16
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2010

Särskild behörighet

Enligt fastställd studieordning

Mål

Kursens mål är att studenten skall förvärva kunskaper i pedagogik för att i yrkesfunktionen som röntgensjuksköterska kunna informera och undervisa patienter och närstående, samt handleda studerande och personal. Dessutom är kursens mål att studenten skall förstå ledarskapets betydelse för personal och arbetsgrupper samt kunna analysera och utveckla strategier för att initiera och leda förändringsarbete inom omvårdnad och personalutveckling utifrån verksamhetens behov. Efter kursen skall den blivande röntgensjuksköterskan kunna: Pedagogik 1. Handleda och undervisa med fokus på studenter, medarbetare, patienter och anhöriga i dialog. (K3, A3)* a. Tillämpa etiska värdegrunder och Hälso- och sjukvårdslagen för att kunna ge god vård**. (K3, A5) b. Bemöta patienten, anhöriga, studenter och medarbetare med ett positivt och pedagogiskt förhållningssätt. (K3, A5) c. Välja mellan olika pedagogiska metoder för att optimera miljön för lärandet.(K4) 2. Sätta patienten i centrum (A5) a. Se patienten som en samarbetspartner i en gemensam strävan att skapa god vård. (K3, A5) b. Ständigt reflektera över hur patientens vård kan förbättras och göras säkrare. (K4, A5) 3. Arbeta med personlig kompetensutveckling genom att a. Se sina egna begränsningar och söka stöd när det behövs. (K5, A3) b. Ha mod att ifrågasätta och tänka nytt. (A3) c. Ha strategier för att söka kunskap (K4) i. Motivera beslut, beteenden, rutiner och påståenden utifrån evidens. (K4, A3) ii. Se forskningens värde för den framtida utvecklingen av god vård. (A3) iii. Inse vikten av ett livslångt lärande. (A3) Ledarskap 1. Initiera, leda och stödja förbättringsarbete inom Hälso- och sjukvård (HSV). (K6) a. Definiera vad som menas med god vård (enl. Socialstyrelsen). (K1) b. Ser systemen inom HSV och identifiera olika förbättringsmöjligheter. (K4) c. Applicera olika förbättringsverktyg för att identifiera problem, testa idéer i liten skala, utvärdera resultat och presentera hur dessa kan förbättra HSV för den enskilde patienten, anhöriga, medarbetare och verksamheten. (K6) 2. Redogör för hur ledarskap påverkar individen och organisationen. (K2) a. Välja en ledarroll som stödjer andras och gruppens lärande inom HSV:s komplexa verklighet. (K4) b. Känna sig trygg med att ta en ledarroll. (A3) c. Inse samverkans betydelse för att skapa god vård. (K2, A3) d. Ge och ta emot konstruktiv feedback. (K3, A3) e. Analysera en grupps utvecklingsfaser utifrån minst två olika teoretiska modeller. (K4) f. Känna igen olika perspektiv på gruppeffekter (A3) g. Se konflikter som ett stöd och en normal del i gruppens utvecklingsprocess. (K2, A3) 3. Reflektera över den situationen man befinner sig i (innan, efter och under). (K4) a. Skilja mellan den professionella rollen och sin egen person. (K4, A3) *Lärandemålen är rankat enligt Bloom’s reviderad taxonomi (Anderson, 2001) där ”K” står för kognitiva mål och ”A” för Affektiva mål. (Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Bloom, B. S. (2001) A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Longman, pp. 302.) **God vård enligt Socialstyrelsens definition SOSFS 2005:12, kan hittas på: http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2006/9063/2006-101-2.htm

Innehåll

Dagens sjukvård kräver mer än att kunna ta bra bilder. Som röntgensjuksköterska ska man kunna handleda och vårda patienten och kunna dra nytta av evidensbaserad medicin samtidigt som man måste kunna leda sina medarbetare och patienter utifrån evidens. Trender inom olika hälso- och sjukvårdssystem tyder på att framtidens röntgensjuksköterskor kommer att ställas inför många nya utmaningar, t ex att erbjuda säker vård. Detta kräver att röntgensjuksköterskan vet hur behandlingsprocesser och rutiner kan förbättras i samverkan med andra. Kursens innehåll utgår från personliga erfarenheter och kompetenser från arbete inom hälso- och sjukvården och reflektioner kring hur man ska kunna tillämpa teorier inom pedagogik, ledarskap och gruppdynamik för att kunna förbättra hälso- och sjukvården. Under kursens gång kommer studenten att kontinuerligt testa de nyvunna kunskaperna. Vid kursens slut kommer därmed varje student att ha med sig personlig erfarenhet och konkreta verktyg för att kunna förbättra sjukvården under hela sin karriär. Sammanfattningsvis ska en röntgensjuksköterska som genomgått kursen kunna leda och undervisa patienter, anhöriga, studenter och medarbetare inom verksamheten på ett effektivt och evidensbaserat sätt, samt driva förbättringsprojekt inom vården.

Arbetsformer

Undervisningsformen syftar till att integrera pedagogik och ledarskap. Kursens arbetsformer syftar till att träna interaktion, kritisk reflektion och analys utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. I denna kurs används olika studentcentrerade arbetssätt för att stimulera ett aktivt kunskapssökande och för att optimera möjligheterna för att kursens outcomes uppnås. Dessa aktiviteter kan innefatta föreläsningar, egna berättelser, seminarier, reflektionsstunder PBL och casemetodik.

Examination

I enlighet med evidensbaserad pedagogik används formativ examination under kursen för att studenter och lärare ska kunna kontinuerligt följa och påverka studentens utveckling mot kursens outcomes. För att studenten ska få godkänt ska hon/han kunna demonstrera uppfyllelse av kursens outcomes. Av den anledningen kommer examinationsformerna att variera under kursens gång. I enlighet med KI:s policy är vi väldigt restriktiva med att använda begreppet obligatoriskt. På grund av ämnets natur finns det dock vissa upplevelser som kräver aktivt deltagande såsom kursintroduktion, slutexaminationen, vissa föreläsningar och övningar/seminarier. Målet är att en student som missat ett sådant tillfälle ska kunna erbjudas en uppgift som i lika stor utsträckning bidra till att uppnå kursens outcomes innan kursens slut. För att kunna få Godkänt på kursen krävs att studenten ska kunna demonstrera att kursens outcomes har uppnåtts. För att få VG krävs att studenten visar prov på ”extended abstract”- tänkande.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur övriga läromedel

Eftersom pedagogik och ledarskap fälten utvecklas kontinuerligt, finns det ingen obligatorisk litteratur. Studenter uppmanas att hitta för uppgiften relevanta artiklar och litteratur. Som stöd kan vi rekommendera följande:

Anderson, Harlene; Goolishian, Harold Från påverkan till medverkan
Att lyckas med förbättringsarbete : förbättra, förändra, förnya Elg, Mattias; Gauthereau, Vincent; Witell, Lars
Barth/Näsholm Motiverande samtal- MI, att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor
Biggs, John Burville Teaching for quality learning at university : what the student does Tang, Catherine So-kum
Fisher, Roger; Patton, Bruce; Ury, William Vägen till ja : en nyckel till framgångsrika förhandlingar Karlsson, Sune; Langhed, Kjell
Forsyth, Donelson R. Group dynamics
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården.n 2004 = 35. uppl. Wilow, Kay
Granström, Kjell Dynamik i arbetsgrupper : om grupprocesser på arbetet
Hammarström, Anne Genusperspektiv på medicinen : två decenniers utveckling av medvetenheten om kön och genus inom medicinsk forskning och praktik
Jackson, Brad; Parry, Ken W. A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about studying leadership
Klang Söderkvist, Birgitta Patientundervisning
Raadu, Gunnel Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården
Svedberg, Lars Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap
Ury, William Getting Past No : negotiating with difficult people
Wheelan, Susan A. Creating effective teams : a guide for members and leaders
Wilhelmson, Lena; Döös, Marianne Dialogkompetens för utveckling i arbetslivet