Kursplan för

Pedagogik och ledarskap, 7,5 hp

Pedagogic and leadership, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2016.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT10 , VT16
Kurskod
1RS020
Kursens benämning
Pedagogik och ledarskap
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Programnämnden för Röntgensjuksköterskeprogrammet
Datum för fastställande
2009-09-16
Reviderad av
Programnämnd 6
Senast reviderad
2015-10-22
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2016

Särskild behörighet

Tillträde från termin 4 till termin 5: Totalt 90 hp från terminerna 1-3 samt minst 15 hp från termin 4, varav 7,5 hp ska utgöras av verksamhetsförlagd utbildning, ska vara godkända.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna leda, undervisa och stödja lärandet hos patienter, anhöriga, studenter och kollegor inom verksamheten/organsiationen på ett effektivt och evidensbaserat sätt, samt kunna driva förbättringsprojekt inom vården. Det har vi sammanfattat som kursens syfte: "Att leda sig själv och andra för att förbättra hälso- och sjukvården."

Lärandemål:
  • Agera utifrån ledarskapsteorier för att stödja gruppers utveckling
  • Ge och ta emot konstruktiv feedback
  • Kontinuerligt arbeta med personlig kompetensutveckling genom att se sina egna styrkor och begränsningar och söka stöd när det behövs
  • Tillämpa olika pedagogiska metoder utifrån patient, närstående, studenter, kollegor och verksamhetens behov för att optimera lärandeprocessen
  • Motivera påståenden och förbättringsförslag utifrån evidens och relevanta lagar, förordningar och riktlinjer
  • Applicera olika förbättringsverktyg för att identifiera problem, testa idéer i liten skala, utvärdera resultat och presentera hur dessa kan förbättra hälso- och sjukvården för den enskilde patienten, närstående, kollegor och verksamheten enligt de nationella indikatorerna för God vård

Innehåll

Kursens innehåll utgår ifrån att genom evidensbaserad praktik och ett vetenskapligt förhållningssätt, skapa utrymme för frågor, reflektion och analys kring lärande, kommunikation, gruppdynamik, ledarskap och förbättringskunskap. Dessa kompetenser behöver en röntgensjuksköterska utveckla för att leda arbetet på en röntgenavdelning tillsammans med olika yrkesprofessioner, för att förbättra och utveckla arbetsprocesser samt undervisa och stödja lärandet hos patienter, studenter och kollegor. I detta ingår att utveckla sina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom organisationsmodeller, förbättringskunskap, kommunikation, gruppdynamik, stress- och konflikthantreing, lagarbete och interprofessionell samverkan, patientsäkerhet, modeller om lärande, motivationsteorier och pedagogiska former och tekniker. Genom att utgå från konkreta situationer och verkliga problem övar studenterna på att aktivt söka och formulera egna frågor, hitta svar och tillämpa sina kunskaper.

Arbetsformer

Kursens olika moment integreras genom arbetsformer som syftar till att träna interaktion, aktivt kunskapssökande, kritisk reflektion och problemlösning utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. I kursen används olika studentcentrerade arbetssätt för att stimulera aktivt kunskapssökande och för att optimera möjligheterna att uppnå kursens lärandemål. Dessa aktiviteter kan innefatta seminarier, reflektonsmoment, fall, casemetodik, PBL med stödföreläsningar och projekt. Arbetet inom kursen sker huvudsakligen i grupp och kursen innehåller fler moment av kamratåterkoppling. Möten sker både fysiskt och i elektronisk form via IT-baserad lärandeplattform. Dessutom erbjuds resurstid utifrån studenternas egna föreställningar.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Distansutbildningen är IT-baserad och bygger på självständigt och kollaborativt lärande. Olika arbetsformer såsom individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner och seminrier samt föreläsningar förekommer. Lärarstöd ges via den IT-baserade lärandeplattformen.

 

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig presentation.

I enlighet med evidensbaserad pedagogik används formativ examination under kursen för att studenter och lärare kontinuerligt ska kunna följa och påverka studentens utveckling mot kursens lärandemål. För godkänd kurs krävs att studenten ska kunna demonstrera att kursens lärandemål uppnåtts. Lärandemål 1-3 examineras genom reflektionsuppgifter knutna till hur gruppens arbetssätt kontinuerligt har kunnat förbättras. Lärandemål 4-6 examineras genom inlämningsuppgifter, obligatoriska seminarier och en avslutande muntlig presentation om ett förbättringsprojekt. För att få VG krävs att studenten visar prov på utvidgat abstrakt-tänkande, dvs att studenten kan sätta kursens lärandemål och sina analyser i ett vidare sammanhang och länka dem till och jämföra med konkreta situationer inom hälso- och sjukvården.

Obligatorsik närvaro.
För att möjliggöra formativ examination finns det vissa moment som kräver aktivt deltagande så som kursintroduktion, slutexamination samt de övningar och seminarier som framgår av schemat. Frånvaro från dessa övningar och seminarier ersätts med en uppgift som i lika stor utsträckning bidrar till att uppnå kursens lärandemål innan kursens slut.

Enligt KIs lokala riktlinjer gäller att en student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen per moment.


 

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges tre ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur övriga läromedel

Eftersom pedagogik och ledarskap fälten utvecklas kontinuerligt, finns det ingen obligatorisk litteratur. Studenter uppmanas att hitta för uppgiften relevanta artiklar och litteratur. Som stöd kan vi rekommendera följande:

Barth/Näsholm Motiverande samtal- MI, att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor
Klang Söderkvist, Birgitta Patientundervisning
Jackson, Brad; Parry, Ken En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om att studera ledarskap Kumm, Björn
Wheelan, Susan A. Creating effective teams : a guide for members and leaders
Sharp, Lena Effektiv kommunikation för säkrare vård
Ehrenberg, A; Wallin, L (red) Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling
Att skapa pedagogiska möten i medicin och vård Silén, Charlotte; Bolander Laksov, Klara