Kursplan för

Specifik omvårdnad 1 - verksamhetsförlagd utbildning, 4,5 hp

Specific nursing 1 - clinical rotation, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT09 , HT10 , VT17 , VT20
Kurskod
1RS027
Kursens benämning
Specifik omvårdnad 1 - verksamhetsförlagd utbildning
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnden för Röntgensjuksköterskeprogrammet
Datum för fastställande
2008-10-29
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2019-10-21
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

För att vara behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 högskolepoäng från närmsta föregående termin.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Kunskap och förståelse
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • redogöra för lagstiftning som reglerar patientsäker vård och patientens rätt till vård på lika villkor
 • redogöra för och visa förståelse för människans transitioner under livsloppet samt i vårdkedjan

Färdighet och förmåga
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • visa förmåga att vid korta möten skapa en omvårdnadsrelation som beaktar patientens behov och främjar delaktighet
 • identifiera, bedöma och reflektera över omvårdnadsbehov samt genomföra och utvärdera omvårdnadshandlingar med beaktande av patientens egna hälsoresurser
 • utifrån röntgensjuksköterskans yrkesutövning utföra medicintekniska moment och tillämpa hygieniska principer med ett patient- och personalsäkert förhållningssätt
 • visa förmåga att kommunicera och samverka med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården

Förhållningssätt och värderings förmåga
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • reflektera över handlingars konsekvenser för människans autonomi, integritet och värdighet
 • identifiera och reflektera över etiska aspekter i förhållandet människa-teknik och miljö

Innehåll

 • Lagar och författningar som reglererar röntgensjuksköterskans arbete
 • Kommunikation i vården
 • Autonomi, integritet och värdighet
 • Omvårdnadsprocessen
 • Patientsäker vård relaterad till medicinsk teknik och hygieniska principer
 • Teamsamverkan
 • Transitioner under livsloppet samt i vårdkedjan

Arbetsformer

Kursens arbetsformer syftar till att understödja studentens självstyrda och kollaborativa lärande och till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt vilket sker genom aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk reflektion.

I denna kurs förekommer föreläsningar, seminarier, workshops, litteraturstudier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Deltagande i seminarier, grupparbeten och VFU är obligatoriskt.

Kursansvarig bedömer hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Den verksamhetsförlagda utbildningen som motsvarar 2 veckor är förlagd till hälso- och sjukvård av relevans för kursens fokus på omvårdnad. Den omfattar ca 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav cirka 32 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet där handledning och reflektion individuellt och/eller i grupp ingår. Dag-, kvälls- och nattpass förekommer. Student har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen.

Examination

Bedömning av studenternas lärande och prestation sker kontinuerligt under kursen.

Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift, deltagandet vid seminarier och bedömning av uppnådda lärandemål under VFU.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs." 

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas."

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering genomförs muntligt och skriftligt, sammanställningen delges såväl studenter som representanter för berörda enheter.
Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grund och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk

Författningshandbok: för personal inom hälso- och sjukvården
Lindh, Marion; Sahlqvist, Lena Säker vård : att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg
Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle
Vårdhandboken

Rekommenderad litteratur

Eide, Hilde; Eide, Tom Omvårdnadsorienterad kommunikation : relationsetik, samarbete och konfliktlösning Glad, Anette
Sandman, Lars; Kjellström, Sofia Etikboken : etik för vårdande yrken