Kursplan för

Att initiera och utveckla pedagogiska processer - handledning i radiografiska metoder och verksamheter, 7,5 hp

To Initiate and Develop Educational Processes -Supervision of Radiographic Methods and Activities, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT15 , VT17 , VT19 , VT22
Kurskod
1RS032
Kursens benämning
Att initiera och utveckla pedagogiska processer - handledning i radiografiska metoder och verksamheter
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 6
Datum för fastställande
2014-12-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2021-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 hp från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten:

  • kunna beskriva och tillämpa de dokument som reglerar högskoleutbildning i allmänhet och röntgensjuksköterskeprogrammet i synnerhet
  • kunna analysera begrepp i lärprocessen och förklara sambandet emellan lärprocesser och hur skilda pedagogiska metoder kan stimulera studentens lärande
  • kunna jämföra skilda handledningsformer och tillämpa dessa i olika utbildningssituationer/kontext
  • kunna analysera och reflektera över examinationer och metoder för återkoppling
  • kunna tillämpa aktuell forskning och kvalitetsutvecklande metoder i undervisningssituationer

Innehåll

Kursen innehåller fem teman; Handledningens landskap, … om att lära sig, … om att lära ut, … om att bedöma och examinera, … om att forska och utveckla.

Handledningens landskap
Under kursen ges studenterna en genomgång av akademiska centrala begrepp och författningar och lagar som reglerar högskoleutbildning. Genomgång av röntgensjuksköterskeprogrammets utbildningsplan och analyser av aktuella kursplaner för verksamhetsförlagd utbildning och olika bedömningsformulär.

… om att lära sig
Under detta tema jämförs begrepp i lärprocessen såsom kunskap, kunnande och kompetens. Vidare diskuteras sambandet emellan lärprocesser, strategier och forskning kring lärande i klinisk utbildning. Studenten genomför också en lärstilstest. Under temat reflekterar studenten över hur olika pedagogiska metoder kan stimulera och stödja studentens lärande i professionsspecifika situationer.

… om att lära ut
Temat inleds med en beskrivning av begreppet handledning och skilda handledningsformer. Dessa sätts samman i ett sammanhang med historisk bakgrund, grundläggande idéer men också teorier och modeller för olika former av handledningssituationer. Under kursen ges studenten möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper om studentens lärande i en praktisk utbildnings/handledningssituation.

… om att bedöma och examinera
Under detta tema teoretiseras kring Vad och Hur i en examinationssituation. Under temat reflekteras över besvärliga examinationssituationer såsom att t e x underkänna en student. Under temat diskuteras också examinationens resultat med återkoppling och feedback till studenten.

… om att forska och utveckla
Det sista temat i kursen innehåller en genomgång av kvalitetsutvecklande kliniska metoder såsom evidensbaserat arbetssätt som förbättringsmetoder. Temat tar också upp aktuell forskning om lärande i verksamhetsförlagd utbildning och avslutas med en diskussion kring forskning som utveckling av ny kunskap.

Arbetsformer

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, seminarier och egna litteraturstudier.

Examination


Kursen examineras genom muntlig redovisning av studieuppgift.

I de fall kursen examineras genom hemtentamen alternativt inlämningsuppgifter ges ett senaste datum för inlämning av dessa, som anges vid kursintroduktionen. I de fall resultatet av bedömningen ger komplettering av uppgiften skall datum för senaste inlämning av denna anges. Konsekvensen av om studenten inte uppfyllt kraven för inlämning ges möjlighet att såväl lämna inlämningsuppgift som komplettering vid nästa kurstillfälle. Särskilda skäl kan beaktas i samband med inlämning av uppgiften.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av ​Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Mogensen, Ester; Thorell-Ekstrand, Ingrid; Löfmark, Anna Klinisk utbildning i högskolan : perspektiv och utveckling
Franke, Anita Praktikhandledning : att låta lära och att lära ut
Løw, Ole Pedagogisk handledning Andersson, Sten