Kursplan för

Examensarbete i radiografi, 15 hp

Degree project in Radiography, 15 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , HT17 , HT18
Kurskod
1RS033
Kursens benämning
Examensarbete i radiografi
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 6
Datum för fastställande
2015-05-05
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2018-04-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

90 hp från Röntgensjuksköterskeprogrammet (samtliga kurser på termin 1-3), samt minst 15 hp från termin 4 samt kursen Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 3 (6 hp).

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • söka, kritiskt granska, analysera och skriftligt sammanfatta vetenskaplig litteratur inom området radiografi eller närligande områden av relevans för huvudområdet
 • relatera fördjupade kunskaper och praktiska forskningsfärdigheter för huvudområdets fortsatta kunskapsutveckling
 • kunna avgränsa och formulera ett forskningsproblem inom området radiografi som är relevant för yrkesutövningen som röntgensjuksköterska
 • beskriva undersökningsdesign och metodval i förhållande till vald problemställning
 • självständigt utifrån analys och tolkning, i skriftlig form sammanställa data i förhållande till problemställning och med ett vetenskapligt språk som används inom området radiografi
 • visa förmåga att redovisa gällande forskningsetiska regler och följa god forskningssed
 • ge konstruktiv kritik, som opponent, på annan students uppsats vid seminarium
 • vid uppsatsens presentation vid seminarie uppvisa kritiskt, självkritiskt och reflekterande förhållningssätt i förhållande till egna och andras vetenskapliga frågeställningar
 • i samband med egna uppsatsens seminariebehandling kunna sammanfatta och redogöra för uppsatsen delar med hjälp av en PowerPoint-presentation
 • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och att såväl utveckla sin kompetens för huvudområdet radiografi

Innehåll

Kursen ges som näst sista kurs i programmets sk Vetenskapliga strimma, Vetenskapligt förhålningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1-4, där studenterna i föregående kurs skrivit en projektplan som redovisats och examinerats. Övriga kurser behandlar huvudområdet radiografi, dess vanligaste vetenskapliga metoder och aktuella vetenskapliga frågeställningar med fördjupad kunskap i kvantitativa- och kvalitativa metoder. "Vetenskapliga strimman" avslutas efter examensarbetet med att författarna presenterar och diskuterar sin uppsats vid en radiologisk klinik.

Kursen examensarbete inleds med att studenten tillsammans med handledare diskuterar studien utifrån den tidigare presenterade och godkända projektplanen. Därefter skall studenten under handledning genomföra en studie inkluderat forskningsprocessens alla delar, vilket inkuderar söka, sammanställa vetenskaplig litteratur, beskriva problemformulering, göra urval, insamla data med etablerad metod, välja analysmetod, beskriva ett resultat som sedan kan diskuteras mot tidigare forskning. Vid kursen producerar studenten en presentation som sedan används vid opponentskap och vid presentation på radiologisk klinik. Under processen skall studenten uppvisa en allt större självständighet och kritiskt förhållningssätt.

Utifrån huvudområdet radiografi kan uppsatsämnen behandla exempelvis:
 • Metodutveckling av skilda radiografiska undersökningsmetoder och interventioner
 • Optimerings- och strålskyddsaspekter vid radiografiska undersökningar och behandlingar
 • Aspekter av patientupplevelser och patientinformation
 • Studier av förändringar inom radiografin

Arbetsformer

Handledningen genomförs i gruppseminarier, med av programmet utsedd handledare. Gruppseminarierna innehåller tillfälle till diskussion om framsteg, motgångar, uppföljning av skrivprocessen med mera. Dessa tillfällen ger också handledare möjlighet att uppmuntra till självständigt- och kritiskt förhållningssätt. Fem obligatoriska grupptillfällen erbjuds under handledningsprocessen. 
Utöver dessa gruppseminarier ges också möjlighet till enskild handledning.

Examination

Efter framläggande av uppsatsen, vid uppsatsseminariet, examineras uppnådda mål av utsedd examinator där uppsatsen utvärderas genom de riktlinjer för uppsats på grundnivå som återfinns vid Karolinska Institutet. Dessutom ingår att granska och återkoppla på annan students uppsats som också bedöms av examinator.
Följande betyg kan ges på respektiv del:
a) Respondentskap (försvar och diskussion av uppsats) kan erhålla betygen Underkänd eller Godkänd
b) Presentera och sammanfatta den egna uppsatsen under 20 min på svenska med stöd av en PowerPoint presentation. Presentationen kan erhålla betygen Underkänd eller Godkänd
c) Oppontenskap på annans uppsats kan erhålla betygen Underkänd eller Godkänd.
d) Skriftlig uppsats kan erhålla betygen Underkänd, Godkänd eller Välgodkänd.

Seminariet är ett tillfälle för återkoppling, möjlighet att komplettera ges efter seminariet. När slutversion inlämnas till examinator meddelas betyg på uppsatsen.

Betyg på hel kurs
För betyget Godkänd på hel kurs krävs Godkänt på samtliga delar enligt betygskriterier. För Väl Godkänd krävs Väl Godkänd på uppsatsen delar enligt betygskriterier.

Vid underkänt respondent- eller opponentskap (samt vid utebliven närvaro) kan skriftliga tilläggsuppgifter krävas av examinator. Underkänt examensarbete ska revideras och bedömas på nytt genom förnyad examination vid ett senare tillfälle enligt överenskommelse med handledare och examinator. Vid underkänd presentation fås en lista på vad som ska åtgärdas inför ett nytt presentationstillfälle som meddelas efter seminariet. Inlämningstider för reviderad uppsats följer tidpunkter för gängse omtentamenstillfällen under terminen.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Strömqvist, S Uppsatshandboken: råd och regler för utformning av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
Backman, Jarl Rapporter och uppsatser
Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Harris, M.; Taylor, Gordon; Taylor, G. Medical Statistics Made Easy, third edition [Elektronisk resurs]
Trost, Jan; Hultåker, Oscar Enkätboken
Forsberg, Christina; Wengström, Yvonne Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Malterud, Kirsti Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : en introduktion
Litteraturen kompletteras med vetenskapliga artiklar.
Medical statistics made easy, enkätboken, Att göra systematiska litteraturstudier och Kvalitativa metoder är litteratur utifrån vald design på uppsats.

Rekommenderad litteratur

Widerberg, Karin Att skriva vetenskapliga uppsatser Torhell, Sven-Erik
Svenska skrivregler
Rienecker, Lotte; Stray Jörgensen, Peter; Hedelund, Lis Att skriva en bra uppsats
Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten Friberg, Febe