Kursplan för

Pediatrisk radiologi, 7,5 hp

Pediatric radiology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT10 , VT12 , VT14 , VT15 , VT19
Kurskod
1RS036
Kursens benämning
Pediatrisk radiologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för Röntgensjuksköterskeprogrammet
Datum för fastställande
2009-10-16
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2018-10-16
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 hp från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten;

  • kunna beskriva hur ortopediska, gastro- intestinala, urologiska och thoraxundersökningar genomförs på barn i olika åldrar.
  • utifrån remissen kunna tillämpa och motivera,utifrån evidens och aktuell forskning, adekvat undersökningsmetodik inom pediatrisk radiologi 
  • kunna relatera bemötandet av barn i olika åldrar, föräldrar och anhöriga till den specifika omvårdnadssituationen
  • kunna tillämpa och motivera olika metoder för att informera patienten och anhörig om den radiologiska undersökningen.
  • kunna beskriva specifika sjukdomar inom pediatrisk radiologi

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i pediatriska sjukdomar som kan diagnostiseras med radiologiska metoder och kunskaper i barns utveckling för att bättre förstå de reaktioner som kan uppstå i samband med undersökning.

Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs vid en barnradiologisk avdelning. Studenten tränas där i att bemöta och tillämpa olika metoder för att informera patienten och anhörig om den radiologiska undersökningen. Vidare kommer studenten under verksamhetsförlagda utbildningen att utföra och delta i undersökningar inom pediatrisk radiologi. Fältstudier kommer dessutom att ske vid olika pediatriska enheter.

Genom kursens litteratur och vid bildseminarier studeras vanligt förekommande pediatriska sjukdomar och diagnostik inom thorax, urologi, ortopedi och gastro- intestinala sjukdomar.

Arbetsformer

De arbetsformer som används under kursen är verksamhetsförlagd utbildning vid barnradiologiska undersökningar, fältstudier, seminarier, föreläsningar och egna litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen och fördjupningsuppgift som redovisas muntlig och skriftlig.

För att få godkänt på kursen så krävs aktivt godkänt deltagande vid obligatoriska moment. VFU, fältstudier och seminarium är obligatoriska. Ersättning av frånvaro från obligatoriskt moment planeras i samråd med handledare och kursledare.

Studenten har rätt till sammanlagt sex provtillfällen för att få godkänt resultat.
Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, ett tillfälle vid nästkommande omtentamen. Det tredje tillfället erbjuds innan kommande terminsstart eller i nära anslutning till detta. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Tjønneland, Ruth Mona; Lagesen, Bente Barnradiografi - en praktisk vägledning
Hardy, Maryann; Boynes, Stephen Paediatric radiography
Smärta hos barn och ungdomar Olsson, Gunnar L.; Jylli, Leena

Obligatoriska kompendier

Följande kompendium tillhandahålls och lånas av kursledaren.

Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi Frenckner, Björn; Hirsch, Georg

Tilläggslitteratur

Danielsson, Lars; Willner, Stig Barnortopedi
Tamm, Maare Hälsa och sjukdom i barnens värld
Barnmedicin Lindberg, Tor; Lagercrantz, Hugo