Kursplan för

Specifik omvårdnad 3, 3 hp

Specific Nursing 3, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Kurskod
1RS037
Kursens benämning
Specifik omvårdnad 3
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2017-04-27
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15hp från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • reflektera över eget förhållningssätt, värderingar och attityder
  • beskriva teoretisk bakgrund och metoder till förbättringsarbete
  • tillämpa förbättringsmodeller inom den radiologiska verksamheten med patienten i fokus

Innehåll

Kursens övergripande mål är att ge studenten verktyg för utveckling inom det yrkesspecifika området utifrån en vetenskaplig grund och med patienten i fokus. Utvecklingen avser verksamheten och den personliga utvecklingen genom att medvetandegöra och diskutera förhållningssätt och värderingar med patientsituationer som underlag.

Kursen har sin utgångspunkt i etiken. Vi använder olika arbetsmetoder för reflektion över egna förhållningssätt, värderingar och attityder och relaterar dessa till konventioner knutna till mänskliga rättigheter. Studenten görs uppmärksam på tankar och känslor som kan uppstå i interaktion med patienter och hur dessa kan hanteras. Vidare studeras förbättringsarbete inom hälso– och sjukvård. Studenten tränas i att tillämpa modeller för förbättringsarbete. Förbättringsarbetet kopplas till de kunskaper och erfarenheter som erhållits i kursen men också genom tidigare studier i programmet vid exempelvis den verksamhetsförlagda utbildningen.

Arbetsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och studieuppgift.

Examination

Kursen examineras genom muntlig redovisning av studieuppgift. Obligatoriska moment förekommer i kursen.

I samråd med kursens examinator kan studenten erhålla ersättningsuppgift vid frånvaro från obligatoriskt moment.

Studenten har rätt till sammanlagt sex examinationstillfälle för att få godkänt resultat. Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, två tillfällen vid kommande omtentamenstillfällen. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

I de fall kursen examineras genom hemtentamen alternativt inlämningsuppgifter ges ett senaste datum för inlämning av dessa, som anges vid kursintroduktionen. I de fall resultatet av bedömningen ger komplettering av uppgiften skall datum för senaste inlämning av denna anges. Konsekvensen av om studenten inte uppfyllt kraven för inlämning ges möjlighet att såväl lämna inlämningsuppgift som komplettering vid nästa kurstillfälle. Särskilda skäl kan beaktas i samband med inlämning av uppgiften.
 

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Edström, Anders; Svensson, Carina; Olsson, Jesper Att mäta för att veta : praktiska råd och tips om mätning och uppföljning i samband med utvecklings- och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården
Litteraturen kompletteras med artiklar.

Rekommenderad litteratur

Grundläggande omvårdnad. Kristoffersen, Nina Jahren; Nortvedt, Finn; Skaug, Eli-Anne