Kursplan för

Sjukdomslära, 8 hp

Pathophysiology, 8 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT22 , VT23
Kurskod
1RS038
Kursens benämning
Sjukdomslära
Hp
8 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-10-16
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2022-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Endast grundläggande behörighet.
Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • beskriva några globala folkhälsoproblem
  • redogöra för prevention och bakomliggande orsaker dvs. etiologi, och uppkomstmekanismer till sjukdomar utifrån vetenskaplig grund
  • beskriva basala sjukliga förändringar och hur de påverkar kroppens funktion, dvs. patofysiologi, vid vanligt förekommande akuta och kroniska sjukdomar samt symtombilden för respektive sjukdom
  • utifrån sjukdomsbilden ge exempel på diagnostiska metoder och behandlingar utifrån evidens
  • redogöra för laboratorieanalyser som kan relateras till kommande yrkesverksamhet

Innehåll


Denna kurs utgår från vetenskaplig grund där patologiska tillstånd i hela kroppen studeras med tonvikt på sjukdomar som kan diagnostiseras vid Bild och Funktion, radiologi. Kursen innefattar även ett globalt hälsoperspektiv där studenterna ges möjlighet a​tt reflektera och diskutera globala hälsofrågor medstudenter från andra röntgensjuksköterskeprogram i Sverige. Kursen indelas i följande moment:

Globalt Hälsoperspektiv, 0.5 hp

Betygsskala: GU

Målet med momentet är att studenterna skall kunna beskriva globala hälsoproblem och sociokulturella faktorer som påverkar människors livsvillkor.

Allmän patologi, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Under momentet studeras cellskada, celldöd, inflammation och läkning för att studenterna skall kunna beskriva basala sjukliga förändringar och hur dessa påverkar kroppens funktion.

Hjärt- och kärlsjukdomar, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Studenterna skall i detta moment kunna redogöra för prevention och bakomliggande orsaker dvs. etiologi, och uppkomstmekanismer till sjukdomar i hjärt- och kärlsystemet. Studenten skall också kunna ge exempel på diagnostiska metoder och laboratorieanalyser utifrån sjukdomsbild. Exempel på sjukdomar som s berör detta avsnitt är till exempel hjärtinfarkt, arterioskleros och aneurysm

Lungornas sjukdomar, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Studenterna skall i detta moment kunna redogöra för prevention och bakomliggande orsaker dvs. etiologi, och uppkomstmekanismer till bl a infektionssjukdomar, obstruktiva lungsjukdomar och tumörer i lungorna. Studenten skall också kunna ge exempel på diagnostiska metoder och laboratorieanalyser utifrån sjukdomsbild.

Sjukdomar i centrala- och perifera nervsystemet, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Studenterna skall i detta moment kunna redogöra för bakomliggande orsaker dvs. etiologi, och uppkomstmekanismer till degenerativa sjukdomar, cerebrovaskulära tillstånd, Epilepsi, MS och tumörer samt vissa sjukdomar i det endokrina-systemet. Studenten skall också kunna ge exempel på diagnostiska metoder och laboratorieanalyser utifrån sjukdomsbild.

Urinvägarnas sjukdomar, 0.5 hp

Betygsskala: GU

Studenterna skall i detta moment kunna redogöra för bakomliggande orsaker dvs. etiologi, och uppkomstmekanismer till sjukdomar i urinvägarna. Studenten skall också kunna ge exempel på diagnostiska metoder och laboratorieanalyser utifrån sjukdomsbild.

Bukorganens sjukdomar, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Studenterna skall i detta moment kunna redogöra för bakomliggande orsaker dvs. etiologi, och uppkomstmekanismer till sjukdomar i  bukorganen där även en del endokrina sjukdomstillstånd ingår. Exempel på sjukdomar är blödningar, inflammatoriska processer och tumörer. Studenten skall också kunna ge exempel på diagnostiska metoder och laboratorieanalyser utifrån sjukdomsbild

Ortopedi, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Studenterna skall i detta moment kunna redogöra för bakomliggande orsaker dvs. etiologi, och uppkomstmekanismer till sjukdomar och trauma i rörelseorganen såsom frakturer och degenerativa förändringar samt tumörer. Studenten skall också kunna ge exempel på diagnostiska metoder utifrån sjukdomsbild.

Arbetsformer

I kursen nyttjas bl.a den pedagogiska metoden flipped classroom, där studenten utifrån instruktioner förbereder sig inför föreläsningar och seminarier inom kursen.

Vid obligatoriska utbildningsinslag bedömer kursansvarig hur frånvaro kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten godkännas.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen. För godkänt resultat på kursen krävs godkänt resultat på alla ingående moment..

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, ett tillfälle vid nästkommande omtentamen. Det tredje tillfället erbjuds innan kommande terminsstart eller i nära anslutning till detta. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

Om studenten genomfört sex underkända tentamina ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av ​Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling Grefberg, Nils
Kirurgiska sjukdomar Andersson, Roland; Regnér, Sara; Rogmark, Cecilia
Brehmer-Andersson, Eva Allmän patologi : en introduktion

Rekommenderad litteratur

Vilhelmsson, Andreas; Tengland, Per-Anders Global folkhälsa : om livsvillkor, sjukdomar och social rättvisa