Kursplan för

Anatomi och fysiologi 2 - Transport och reproduktion, 7 hp

Anatomy and physiology 2 - Transport and reproduction, 7 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT11 , HT12 , HT14 , HT15 , HT16 , HT17 , HT18
Kurskod
1RS041
Kursens benämning
Anatomi och fysiologi 2 - Transport och reproduktion
Hp
7 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 6
Datum för fastställande
2010-05-12
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2018-04-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • identifiera och beskriva andnings- och cirkulationssystemets uppbyggnad och funktion
  • identifiera och beskriva matspjälkningssystemets uppbyggnad och funktion
  • identifiera och beskriva utsöndringsorganens uppbyggnad och funktion
  • redogöra för fortplantningsorganens grundläggande uppbyggnad och funktion
  • redogöra för endokrina systemet uppbyggnad som är kopplat till andnings- och cirkulationssystemet samt matspjälknings-, utsöndrings- och fortplantningssystemens funktioner
  • praktiskt utföra puls- och blodtrycksmätning
  • beskriva organens läge i förhållande till varandra och kroppen som helhet

Innehåll

Studenten tränas i att förstå och tillämpa grundläggande anatomiska begrepp och terminologi. Kursen behandlar även adekvat medicinsk terminologi som används vid anatomiska läges- och rörelsebeskrivningar.

Inom kursen studeras olika organsystems anatomi och fysiologi utifrån vetenskaplig grund.

Inom temat andnings- och cirkulationssystemet studeras luftvägarnas, lungornas, hjärtats och blodkärlens uppbyggnad och uppgifter samt blodets sammansättning och egenskaper.

Ett tema handlar om matspjälkningssystemet och behandlar mag-tarmkanalen samt de organ som deltar i matspjälkningsprocessen som spottkörtlarna, bukspottkörteln, levern och gallblåsa.

Inom temat utsöndring studeras njurarnas och urinvägarnas uppbyggnad och uppgift inom avlägsnandet av avfallsämnen från blodet och reglering av kroppsvätskor.

Under temat fortplantningsorganen görs en genomgång av de manliga och kvinnliga könsorganen och deras funktion som är kopplat till reproduktion.

Endokrina systemet handlar om körtlar och hormoner och kopplas till
andnings- och cirkulationssystemet samt matspjälknings-, utsöndrings- och fortplantningssystemen.

Kursen innehåller även färdighetsträning i puls- och blodtrycksmätning.

Arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, färdighetsträning och workshops.

 

Examination

För att få godkänt på kursen så krävs godkänt genomförande av obligatoriska moment samt godkänd individuell skriftlig tentamen. Föreligger inlämningsuppgifter skall dessa vara examinatorn tillhanda inom utsatt tid.

I de fall kursen examineras/innehåller hemtentamen alternativt inlämningsuppgifter ges ett senaste datum för inlämning av dessa, som anges vid kursintroduktionen. I de fall resultatet av bedömningen ger komplettering av uppgiften skall datum för senaste inlämning av denna anges. Konsekvensen av om studenten inte uppfyllt kraven för inlämning ges möjlighet att såväl lämna inlämningsuppgift som komplettering vid nästa kurstillfälle. Särskilda skäl kan beaktas i samband med inlämning av uppgiften.

Vid frånvaro från obligatoriska moment kan ersättningsuppgift erhållas om examinatorn anser att en ersättningsuppgift kan kompensera för missat obligatoriskt moment. I annat fall får studenten ta igen momentet då kursen går nästa gång.

Studenten har rätt till sammanlagt sex provtillfällen för att få godkänt resultat.
Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, två tillfällen vid kommande omtentamenstillfällen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Feneis, Heinz; Dauber, Wolfgang Anatomisk bildordbok Spitzer, Gerhard; Brinkman, Ingrid
Sand, olav; et al Människokroppen : Fysiologi och anatomi
Vårdhandboken
Litteraturen kompletteras med kompendier och webblänkar.

Rekommenderad kurslitteratur

Atlas över människokroppen Vigué, Jordi; Martín Orte, Emilio; Ferrón, Miquel; Ferrón, Myriam Dunder, Kristina
Anatomi och fysiologi Nicolaysen, Gunnar; Holck, Per
Fysiologi Lännergren, Jan; Westerblad, Håkan; Ulfendahl, Mats; Lundeberg, Thomas