Kursplan för

Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1, 2 hp

Scientific Approach and Methods for Quality Improvement 1, 2 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2013.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT16 , HT17 , HT19 , HT23 , HT24
Kurskod
1RS048
Kursens benämning
Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1
Hp
2 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 6 (Biomedicinska analytikerprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet)
Datum för fastställande
2013-04-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2013

Särskild behörighet

Ma B, Sh A och Nk B (alternativt Fy A, Ke A och Bi A).

Mål

Moment 1
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Beskriva utveckling av vetenskaplig kunskap och vetenskapligt förhållningssätt
  • Beskriva radiografin som kunskapsfält och aktuella forskningsfrågor

Moment 2
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Förklara informationssökning och begreppet informationskompetens utifrån söka, samla, värdera och kritiskt tolka information
  • Beskriva forskningsprocessen – från idé till publikation

Innehåll

Kursen är uppdelad i två moment:

Radiografi som kunskapsfält, 1 hp Under moment 1 ges en introduktion till vetenskap och vetenskapligt förhållningssätt. Den medicinska historien med fokus på radiologins utveckling och framtid presenteras. Under momentet introduceras också det akademiska skrivandet. Det radiografiska kunskapsområdet presenteras och de aktuella forskningsfrågorna inom detta område tas upptill diskussion. Informationskompetens, 1 hp Under moment 2 ges träning i informationssökning o begreppet informationskompetens, fortsatt vetenskapsteori och vetenskaplig metod. Forskningsprocessen och den vetenskapliga tidskriftsartikelns struktur presenteras.

Arbetsformer

Föreläsningar och grupparbeten.

Examination

Moment 1 och 2: Grupparbete med muntlig och skriftlig redovisning.

För att få godkänt på momenten och kursen så krävs godkänt deltagande på obligatoriska moment såsom grupparbeten, seminarier och  litteraturstudier.

I samråd med kursens examinator kan studenten erhålla ersättningsuppgift vid frånvaro från obligatoriskt moment.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Greenhalgh, Trisha Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård

Moment 1

Ingvar, Martin Vad är vetenskap? : och 100 andra jätteviktiga frågor

Moment 2

Bell, Judith Introduktion till forskningsmetodik Nilsson, Björn
Edhlund, Bengt M. Allt om Pubmed : en handledning för att bättre förstå Pubmed
Nätkurs(bok): http://www3.ub.lu.se/infokompetens/internet/index.html