Kursplan för

Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1, 2 hp

Scientific Approach and Methods for Quality Improvement 1, 2 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT16 , HT17 , HT19 , HT23 , HT24
Kurskod
1RS048
Kursens benämning
Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1
Hp
2 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 6 (Biomedicinska analytikerprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet)
Datum för fastställande
2013-04-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2019-04-01
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Ma B, Sh A och Nk B (alternativt Fy A, Ke A och Bi A).

Mål

Moment 1
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Beskriva utveckling av vetenskaplig kunskap och vetenskapligt förhållningssätt
  • Beskriva radiografin som kunskapsfält och aktuella forskningsfrågor

Moment 2
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Förklara informationssökning och begreppet informationskompetens utifrån söka, samla, värdera och kritiskt tolka information
  • Beskriva forskningsprocessen - från idé till publikation

Innehåll

Kursen är uppdelad i två moment:

Radiografi som kunskapsfält, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Under moment 1 ges en introduktion till vetenskap och vetenskapligt förhållningssätt. Den medicinska historien med fokus på radiografins utveckling och framtid presenteras. Det radiografiska kunskapsområdet presenteras och de aktuella forskningsfrågorna inom detta område tas upptill diskussion.

Informationskompetens, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Under moment 2 ges träning i informationssökning o begreppet informationskompetens, fortsatt vetenskapsteori och vetenskaplig metod. Forskningsprocessen och den vetenskapliga tidskriftsartikelns struktur presenteras samt en genomgång av referenssystemen APA, Harvard och Vancouver.

Arbetsformer

Kursen bygger på idén med det "flippade klassrummet". Detta innebär att studenterna förbereder sig inför seminarium genom litteratur, inspelade föreläsningar och s.k quizzar.

Examination

Moment 1: Momentet examineras vid ett seminarium där studenterna i tvärgrupper redovisar aktuella artiklar. Detta seminiarum genomförs på engelska. För att bli godkänd på momentet ska studenten också genomfört de obligatoriska tester som ingår.
 
Moment 2: Momentet examineras vid ett seminarium där studenterna i tvärgrupper redovisar resultat av informationssökning kring aktuella patientfall. För att bli godkänd på momentet ska studenten också genomfört de obligatoriska tester som ingår.

För att få godkänt på momenten och kursen så krävs godkänt deltagande på obligatoriska moment såsom, seminarier och test.

I samråd med kursens examinator kan studenten erhålla ersättningsuppgift vid frånvaro från obligatoriskt moment.

I de fall kursen examineras genom hemtentamen alternativt inlämningsuppgifter ges ett senaste datum för inlämning av dessa, som anges vid kursintroduktionen. I de fall resultatet av bedömningen ger komplettering av uppgiften skall datum för senaste inlämning av denna anges. Konsekvensen av om studenten inte uppfyllt kraven för inlämning ges möjlighet att såväl lämna inlämningsuppgift som komplettering vid nästa kurstillfälle. Särskilda skäl kan beaktas i samband med inlämning av uppgiften.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Greenhalgh, Trisha Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård

Moment 1

Ingvar, Martin Vad är vetenskap? : och 100 andra jätteviktiga frågor

Moment 2

Bell, Judith Introduktion till forskningsmetodik Nilsson, Björn
Edhlund, Bengt M. Allt om Pubmed : en handledning för att bättre förstå Pubmed
Nätkurs(bok): http://www3.ub.lu.se/infokompetens/internet/index.html