Kursplan för

Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 4, 1,5 hp

Scientific Approach and Methods for Quality Improvement 4, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2013.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT18
Kurskod
1RS051
Kursens benämning
Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 4
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 6 (Biomedicinska analytikerprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet)
Datum för fastställande
2013-04-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2013

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 hp från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper
  • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
  • vid uppsatsens presentation vid seminarie uppvisa kritiskt, självkritiskt och reflekterande förhållningssätt i förhållande till egna och andras vetenskapliga frågeställningar
  • i samband med egna uppsatsens seminariebehandling kunna sammanfatta och redogöra för uppsatsens delar med hjälp av en PowerPoint presentation

Innehåll

I kursen ingår att presentera sitt examensarbete vid ett öppet seminarium samt att också själv kunna ta emot, förstå och sakligt bemöta opponering på det egna examensarbetet. Dessutom att kritiskt analysera och bedöma annan students examensarbete. Efter opponentskap skall examensarbetet presenteras vid en radiologisk klinik.

Arbetsformer

Seminarium med muntlig presentation och muntlig och skriftlig opponering på annan students arbete.

Examination

Uppnådda kursmål examineras genom framläggande av uppsatsen på ett uppsatsseminarium där respondentskap och opponentskap utvärderas av examinator samt intyg om att presentation vid radiologisk klinik genomförts.
Följande betyg kan ges på respektive del:
a) Respondentskap (försvar och diskussion av uppsats) kan erhålla betygen Underkänd eller Godkänd
b) Presentera och sammanfatta den egna uppsatsen under ca 20 min på svenska med stöd i en powerpoint presentation. Presentationen kan erhålla betygen Underkänd eller Godkänd.
c) Opponentskap på annans uppsats kan erhålla betygen Underkänd eller Godkänd
d) Presentation vid en radiologisk klinik kan erhålla betygen Underkänd eller Godkänd.

Seminariet är ett tillfälle för återkoppling. Möjlighet att komplettera ges efter seminariet.

Betyg på hel kurs
För betyget Godkänd på hel kurs krävs Godkänt på samtliga fyra delar ovan (a,b,c och d) samt deltagande på de avslutande seminariedagarna.

Vid underkänt respondent- eller opponentskap (samt vid utebliven närvaro) kan skriftliga tilläggsuppgifter krävas av examinator. Underkänt examensarbete ska revideras och bedömas på nytt genom förnyad examination vid ett senare tillfälle enligt överenskommelse med handledare och examinator. Vid underkänd presentation fås en lista på vad som ska åtgärdas inför ett nytt presentationstillfälle som meddelas efter seminariet. Inlämningstider för reviderad uppsats följer tidpunkter för gängse omtentamenstillfällen under terminen.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Björklund, Maria; Paulsson, Ulf Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera