Kursplan för

Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 4, 1,5 hp

Scientific Approach and Methods for Quality Improvement 4, 1,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT18
Kurskod
1RS051
Kursens benämning
Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 4
Hp
1,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 6 (Biomedicinska analytikerprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet)
Datum för fastställande
2013-04-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2018-04-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 hp från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
  • visa förmåga att sammanfatta vetenskap och presentera detta i en poster

Innehåll

I kursen ingår att presentera sitt examensarbete vid en radiologisk klinik samt att ta del av olika sätt att sammanfatta och presentera vetenskap. Studenten får inom ramen för kursen öva på att producera en poster.

Arbetsformer

Muntlig presentation av uppsats samt framställan av poster.

Examination

Uppnådda kursmål examineras genom intyg om att presentation vid radiologisk klinik genomförts. samt inlämnad och godkänd poster.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Litteraturen kompletteras med hemsidor.

Björklund, Maria; Paulsson, Ulf Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera