Kursplan för

Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 1, 6,5 hp

Radiography - Clinical Education 1, 6,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT15 , HT16 , HT17 , HT20 , HT24
Kurskod
1RS052
Kursens benämning
Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 1
Hp
6,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 6 (Biomedicinska analytikerprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet)
Datum för fastställande
2013-04-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2024-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Ma B, Sh A och Nk B (alternativt Fy A, Ke A och Bi A).

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

  • identifiera den grundläggande skelettanatomin inom konventionell röntgen
  • förklara grundprinciper och visa inställningar för projektionsradiografi utifrån beprövad erfarenhet
  • beskriva röntgenstrålningens egenskaper och principer för strålskydd
  • tillämpa basala hygienrutiner inom hälso- och sjukvård
  • visa förståelse för  etiska aspekter och kommunikationens betydelse i mötet med patienten

Innehåll

Syftet med kursen är att förbereda studenten för kommande verksamhetsförlagda studier.
Kursen ger en orientering om den radiologiska verksamheten samt röntgensjuksköterskans yrke och radiografi som ämne.

I mötet med patienten
- Etik, bemötande och kommunikation
Inledningsvis kommer studenterna att informeras om bestämmelser beträffande tystnadsplikt inom hälso-och sjukvården. Kursen förbereder även studenterna i att möta patienter på ett etiskt och professionellt sätt i klinisk verksamhet.

Att skydda sig själv och patienten
- Hygien
Studenten får under kursen träna på ett hygieniskt arbetssätt för att förhindra smittspridning.
- Strålskydd
Kursen ger även en teoretisk grund för ett strålhygieniskt arbetssätt gällande patient, anhöriga och personal. 
- Ergonomi och förflyttningsteknik
Under kursen erhåller studenten teoretisk och praktisk kunskap om ergonomi och förflyttningsteknik.
Projektionslära - en introduktion till verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Utifrån kunskap i anatomi och anatomiska referenspunkter tränas inställningar för grundläggande projektionsradiografi utifrån beprövad erfarenhet och ett ergonomiskt arbetssätt. Kursen ger även under projektionsradiografin en praktisk grund för ett strålhygieniskt arbetssätt gällande patient och personal.
Hjärt-lungräddning
Studenten kommer  att genomgå en grundläggande utbildning i HLR och åtgärder vid luftvägsstopp.

RIS och PACS
Syftet är att studenten ska införskaffa sig kännedom om patientens väg inom vårdinrättningen samt användningen av RIS och PACS.

Arbetsformer

Undervisningsformerna varierar mellan fältstudier på radiologisk avdelning, föreläsningar, seminarier och metodikundervisning där teori och praktik varvas.

 

Examination

Obligatoriska moment som laborationer, praktiska moment, seminarier och metodikövningar ingår i kursen. För godkänt deltagande på obligatoriska moment krävs att studenten har uppnått lärandemålen. Kursen examineras via både en skriftlig tentamen och en praktisk examination. 

Ersättning vid frånvaro av obligatoriska moment beslutas av kursledning. För att kunna examineras på de praktiska momenten krävs deltagande på metodikövningar. Studenten ska även ha inhämtat och signerat mottagande av information om tystnadsplikt.

I de fall kursen examineras genom hemtentamen alternativt inlämningsuppgifter ges ett senaste datum för inlämning av dessa, som anges vid kursintroduktionen. I de fall resultatet av bedömningen ger komplettering av uppgiften skall datum för senaste inlämning av denna anges. Konsekvensen av om studenten inte uppfyllt kraven för inlämning ges möjlighet att såväl lämna inlämningsuppgift som komplettering vid nästa kurstillfälle. Särskilda skäl kan beaktas i samband med inlämning av uppgiften.

Sammantaget ges studenten möjlighet till sex examinationstillfällen för att få godkänt resultat. Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen och två tillfällen vid nästkommande omtentamenstillfällen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Moeller, Torsten B.; Reif, Emil. Pocket atlas of radiographic anatomy
Möller, Torsten B.; Reif, Emild aut Pocket atlas of radiographic positioning : including positioning for conventional angiography, CT, and MRI
Isaksson, Mats; Thiel, Lars Grundläggande strålningsfysik
Vårdhandboken

Ytterligare litteratur

Kurslitteraturen kompletteras med metodböcker inom projektionsradiografi samt länkar och dokument om sekretess och hygien inom vården, hjärt-och lungräddning samt ergonomi.
http://www.vardhandboken.se

Rekommenderad litteratur

Senaste upplagan av Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården av Gunnel Raadu.

Eide, Hilde; Eide, Tom Omvårdnadsorienterad kommunikation : relationsetik, samarbete och konfliktlösning Glad, Anette
Rönnberg, Lena Hälso- och sjukvårdsrätt