Kursplan för

Forskningsmetodik, 6 hp

Research Methods, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , HT18 , HT19 , HT20 , HT21 , VT22 , HT22
Kurskod
1SJ020
Kursens benämning
Forskningsmetodik
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2017-10-25
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-03-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Tillträde till termin 2:
Moment 1: Forskningsmetodik, 3 hp och genomförda fältstudier i kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (1SJ010).

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenterna ska erhålla grundläggande kunskaper om vetenskapliga metoder och förstå hur vetenskapliga metoder ligger till grund för forskningsresultat och evidensbaserad omvårdnad.
 
Lärandemål 

Kunskap och förståelse

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • identifiera ett omvårdnadsrelevant problem
 • beskriva och förklara vanligt förekommande designer och metoder för urval, datainsamling och dataanalys
 • redogöra för hur forskningsresultat kan ligga till grund för evidensbaserad omvårdnad

Färdighet och förmåga

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • planera, genomföra, presentera och utvärdera projektarbete i gruppsamverkan
 • visa förmåga att genomföra informationssökning av vetenskapliga studier relevanta för omvårdnad
 • tillämpa ett vetenskapligt språk, vedertagna skrivregler och referenshantering

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • kritiskt granska aktuell omvårdnadsforskning utifrån forskningsprocessen
 • värdera forskningsetiska aspekter utifrån vanligt förekommande designer och metoder

Innehåll

 • Begreppet evidensbaserad omvårdnad
 • Problemformulering och syfte
 • Forskningsdesign
 • Metoder för kvalitativ och kvantitativ datainsamling och urval
 • Grundläggande deskriptiv och analytisk statistik
 • Grundläggande kvalitativa analysmetoder
 • Granskning av vetenskapliga studier utifrån forskningsprocessen
 • Informationssökningsprocessen
 • Principer för forskningsetik
 • Projektarbete i gruppsamverkan

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk reflektion.

I denna kurs förekommer föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, workshops och ett digitalt test. Det kollaborativa lärandet sker i form av ett flertal projektarbeten som utförs i grupp och redovisas under seminarierna.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska lärandeaktiviteter kan tas igen. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. 
 
Distansutbildningen är nätbaserad och bygger på självständigt och kollaborativt lärande. Olika arbetsformer såsom individuella studieuppgifter, projektarbeten, arbete i grupp, virtuella diskussioner, webinarier, workshops, samt föreläsningar förekommer. Lärarstöd ges via nätbaserad lärplattform. Antalet fysiska kursträffar på kursorten är begränsat till max 2 dagar/7,5 hp exklusive examination.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig digital examination i skrivsal. Betygsskalan är tvågradig: Godkänd/Underkänd.

För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat på examinationen samt aktivt deltagande i obligatoriska utbildningsinslag (seminarier).   

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar.

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan dock erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För en kurs som upphört eller genomgått större förändring eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges ytterligare tillfälle för examination (exklusive ordinare examination) på det tidigare innehållet repektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grund och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur

Rekommenderad litteratur

Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad Henricson, Maria
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
Willman, Ania Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård Höglund-Nielsen, Birgitta; Granskär, Monica
Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna
Sandman, Lars; Kjellström, Sofia Etikboken : etik för vårdande yrken
Sjuksköterskans kärnkompetenser Leksell, Janeth; Lepp, Margret

Vetenskapliga artiklar tillkommer liksom webbaserat material via www.kib.ki.se och lärplattformen