Kursplan för

Vårdande av äldre i en föränderlig livssituation, 12 hp

Nursing Care of the Elderly in A Changing Life Situation, 12 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT20 , HT21 , VT22 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
1SJ028
Kursens benämning
Vårdande av äldre i en föränderlig livssituation
Hp
12 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-11-13
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2020-10-06
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Tillträde till termin 6: 
Samtliga kurser från termin 1-4
Termin 5: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp (1SJ026)

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten skall förvärva fördjupade kunskaper i evidensbaserad och personcentrerad omvårdnad i relation till multisjuka äldre och deras anhöriga. Studenten skall även utveckla och tillämpa ett professionellt förhållningssätt i ledarskap och i samordning av omvårdnaden samt visa på tillämpning av vårdetik och egen professionell och vetenskaplig kompetensutveckling. 

Moment 1 Personcentrerat förhållningssätt till multisjuka äldre

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • förklara samband mellan människans åldrande och skörhet
 • förstå och förklara vanligt förekommande tecken och symtom på ohälsa och sjukdom hos äldre
 • förklara kroppens fysiologiska reaktioner hos den äldre i relation till läkemedelsbehandling
 • analysera och argumentera för sjuksköterskans omvårdnadsansvar vid vård av äldre

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

 • resonera kring ojämlikhet och hälsa bland äldre
 • utifrån ett personcentrerat förhållningssätt resonera och argumentera för omvårdnad vid ohälsa och sjukdom hos den sköra och multisjuka äldre personen samt vid palliativ vård
 • visa självständighet i att kritiskt granska och värdera omvårdnad utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet
 • analysera etiska dilemman i omvårdnaden av äldre

Moment 2 Verksamhetsförlagd utbildning

Kunskap och förståelse 
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 

 • uppvisa fördjupade kunskaper i att vårda multisjuka äldre samt kunskaper och förståelse för palliativ vård
 • resonera kring sjuksköterskans ledarskap utifrån teorier och metoder för att samverka i teamet i vården av den multisjuka äldre
 • Visa förmåga att föra ett kritiskt resonemang kring sjuksköterskans omvårdnadsansvar vid multimedicinering och läkemedelsrelaterade problem

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • självständigt utifrån evidens och ett personcentrerat förhållningssätt leda, planera, prioritera, genomföra, journalföra och värdera omvårdnad vid komplexa hälsoproblem i samverkan med den äldre och dennes anhöriga
 • självständigt utifrån lagar och författningar administrera och utvärdera läkemedelsordinationer samt rapportera och journalföra läkemedelseffekter och biverkningar
 • självständigt utföra omvårdnad och medicintekniska arbetsmoment på ett patientsäkert sätt
 • utifrån ett etiskt förhållningssätt främja delaktighet och stödja den äldre och dennes anhöriga i en föränderlig livssituation med utgångspunkt i vård på lika villkor

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • tillämpa ett professionellt förhållningssätt samt uppvisa omdöme, självkännedom och empatisk förmåga i samverkan med den äldre, dennes anhöriga och i det interprofessionella samarbetet

Personcentrerat förhållningssätt vid multisjuklighet hos äldre, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Innehåll

Kursen består av följande moment:

Moment 1: Personcentrerat förhållningssätt vid multisjuklighet hos äldre, 3hp

Moment 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 9 hp

Personcentrerat förhållningssätt vid multisjuklighet hos äldre, 3hp 

 • Personcentrerat förhållningssätt i relation till äldre och deras anhöriga
 • Socialt åldrande, skörhet, kroppslighet och tröst
 • Värdighet, integritet och autonomi
 • Multisjuklighet
 • Vård på lika villkor
 • Tecken på ohälsa och symtom vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd hos äldre
 • Evidensbaserad omvårdnad vid vanligt förekommande ohälso- och sjukdomstillstånd hos äldre
 • Palliativ vård
 • Kroppens fysiologiska åldrande och multimedicinering
 • Sjuksköterskans ansvar vid multimedicinering
 • Kritiskt förhållningssätt till omvårdnad, vetenskap och beprövad erfarenhet

Verksamhetsförlagd utbildning, 9.0 hp

Betygsskala: GU

Verksamhetsförlagd utbildning, 9hp 

 • Personcentrerat förhållningssätt och arbetssätt
 • Omvårdnadsprocessen
 • Evidensbaserad omvårdnad av äldre med hälsoproblem och multisjuklighet
 • Vårdetiskt förhållningssätt
 • Sjuksköterskans ledarskap samt kvalitets- och utvecklingsarbete
 • Kroppens fysiologiska reaktioner och multimedicinering
 • Läkemedelseffekter, biverkningar och interaktioner
 • Sjuksköterskans ansvar vid multimedicinering
 • Samordning av vård- och omsorgskontakter
 • Vårdande på lika villkor
 • Vård och omvårdnad i samband med döende och död
 • Journalföring
 • Patientsäkerhet 
 • Interprofessionell samverkan
 • Den äldres och de anhörigas delaktighet i omvårdnaden
 • Sårvård och kompressionsbehandling
 • S-HLR

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Deltagande i seminarier, färdighetsträning och VFU är obligatoriskt. Vid frånvaro från obligatoriska delar sker kompensation i samråd med examinator.

Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Distansutbildningen är IT-baserad och bygger på självständigt och kollaborativt lärande. Olika arbetsformer såsom individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner och seminarier samt föreläsningar förekommer. Lärarstöd ges via IT-baserad lärandeplattform. Antalet fysiska kursträffar är begränsat till max 2 dagar/7,5 hp vid teoretiska moment.

Den verksamhetsförlagda utbildningen om 6 veckor är förlagd till akutgeriatrisk vårdavdelning eller där sjukvård av äldre bedrivs. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav 32 timmar/vecka är schemalagd och förlagd till vårdverksamhet där handledning och reflektion individuellt och/eller i grupp ingår. Dag-, kvälls-, natt- och helgpass förekommer samt även helgdagar i förekommande fall. Student har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen.

Examination

Moment 1 examineras genom en skriftlig individuell salstentamen och två skriftliga individuella hemexaminationer.

Moment 2 examineras med en individuell klinisk examination under den verksamhetsförlagda utbildningen. Halvtids- och slutbedömning genomförs. Yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning. Under den verksamhetsförlagda utbildningen sker fortlöpande bedömning av studentens prestationer. Halvtids- och slutbedömning genomförs. Yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning. Vid risk för underkännande ska senast vid halvtidsbedömningen ansvarig universitetslärare i samråd med yrkeshandledare och student upprätta en skriftlig planering för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen.

För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i moment 1 och 2 samt aktivt deltagande i obligatoriska delar. Betyg sätts av examinator.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid sammanlagt ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan dock erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.
Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Hemexamination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.
För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.
Underkänd verksamhetsförlagd utbildning får endast genomföras ytterligare en gång.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt skall det ges tre ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommitten för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Vetenskapliga publikationer tillkommer

Geriatrisk omvårdnad : god omsorg och vård till den äldre Kirkevold, Marit; Brodtkorb, Kari; Hylen Ranhoff, Anette Bolinder-Palmér, Inger; Olsson, Kristina
Kragh, Annika Äldres läkemedelsbehandling : orsaker och risker vid multimedicinering
Larsson, Mayethel; Rundgren, Åke Geriatriska sjukdomar
Omvårdnad & äldre Blomqvist, Kerstin; Edberg, Anna-Karin; Ernsth Bravell, Marie; Wijk, Helle
Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin
Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle
Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt Friberg, Febe; Öhlén, Joakim
Rosengren, Kristina. Vårdledarskap : att utveckla och förbättra framtidens vård och omsorg
Sandman, Lars; Kjellström, Sofia Etikboken : etik för vårdande yrken
Sjuksköterskans kärnkompetenser Leksell, Janeth; Lepp, Margret