Kursplan för

Interprofessionell och professionell kompetens, 3 hp

Interprofessional and Professional Competence, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT20 , HT21 , HT22 , HT24
Kurskod
1SJ029
Kursens benämning
Interprofessionell och professionell kompetens
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-10-16
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-03-31
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Tillträde till termin 6:
Samtliga kurser från termin 1-4
Termin 5: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp (1SJ026)

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten med ett professionellt förhållningssätt i teamarbete med egen och andra professioner ska integrera sina kunskaper i medicin, folkhälsa, samhällsvetenskap och omvårdnad för att utifrån professionell kompetens kunna utföra patientsäker vård av hög kvalitet.  

Lärandemål
Moment 1: Interprofessionell kompetens
Moment 2: Professionell kompetens

Moment 1:  Interprofessionell kompetens
Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

  • tillsammans med teamet utifrån ett personcentrerat och etiskt förhållningssätt analysera och tillgodose patientens behov samt utvärdera patientens behandling, omvårdnad och rehabilitering

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

  • reflektera kring och argumentera för egen och andra professioners kompetens för ökad patientsäkerhet samt visa förmåga att kommunicera och samverka med patient, närstående och andra professioner

Moment 2: Professionell kompetens
Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

  • visa sådan professionell kompetens och förmåga att integrera kunskaper som enligt högskoleförordningen krävs för sjuksköterskeexamen 

Interprofessionell kompetens, 2.5 hp

Betygsskala: GU

I moment 1 ingår:

Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning på klinisk utbildningsavdelning/mottagning (KUA/KUM)

Professionell kompetens, 0.5 hp

Betygsskala: GU

I moment 2 ingår:

  • Klinisk examination av professionell kompetens i form av en patientsimulering på klinisk träningscentra
  • Skriftlig digital examination av professionell kompetens, baserad på patientfall

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaboriativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är: interprofessionellt teamarbete, vårdlagsarbete, teamgemensam vårdplanering, ronder, dokumentation, reflektion och individuellt omvårdnadsarbete utifrån sjuksköterskans perspektiv.

Kursens arbetsformer syftar till att understödja studentens självstyrda och kollaborativa lärande och till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt vilket innebär aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk reflektion.

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 40 timmar/ vecka varav 32 timmar/ vecka är förlagd i verksamheten. Dag-, kvälls-, natt- och helgpass förekommer samt även röda dagar i förekommande fall. Studenter har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen.

Närvaro vid alla arbetspass under den verksamhetsförlagda utbildningen på klinisk utbildningsavdelning/mottagning är obligatorisk. Dag-, kvälls-, natt- och helgpass förekommer samt även i förekommande fall helgdagar. Vårdlaget har under professionell handledning ansvaret för hela verksamheten under sina arbetspass. Vid frånvaro sker kompensation i samråd med examinator. 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1:
Under den verksamhetsförlagda utbildningen på en klinisk utbildningsavdelning/mottagning bedöms studenten individuellt avseende interprofessionellt samarbete, självständighet inom ramen för omvårdnad, förmåga att dokumentera, förmåga att kommunicera med såväl patienter och närstående som med team medlemmar samt förmåga att integrera teori och praktik. Yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning. Vid risk för underkännande ska ansvarig universitetslärare i samråd med yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt samt student upprätta en skriftlig planering för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen.

Moment 2: 
Professionell kompetens examineras genom en individuell tvådelad examination. Del 1 utgörs av en patientsimulering på klinisk träningscentra som genomförs i par om två studenter med individuell bedömning. Del 2 utgörs av en skriftlig ämnesintegrerad digital salstentamen.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar.

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan dock erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Inlämning av blank tentamen räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle. Innan handlingsplanen är uppfylld ska studenten inte placeras på ny VFU inom någon utbildning vid KI. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång. Har studenten underkänts på sista möjliga examinationstillfället ska ingen handlingsplan upprättas. En student som påbörjar och inte fullföljer VFU, utan särskilda skäl, ska tilldelas betyget underkänt. Studenten har då förbrukat ett VFU-tillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kurspanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändra, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För en kurs som upphört eller genomgått större förändring eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges ytterligare tillfälle för examination (exklusive ordinarie examination) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Referenslitteratur

Utöver rekommenderad litteratur tillkommer litteratur från sjuksköterskeprogrammets samtliga kurser.

Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin
Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle
Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt Friberg, Febe; Öhlén, Joakim
Reeves, Scott Interprofessional teamwork for health and social care