Kursplan för

Examensarbete i omvårdnad, 15 hp

Degree Project in Nursing, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT20 , HT20 , HT21 , HT22 , VT23 , VT24
Kurskod
1SJ030
Kursens benämning
Examensarbete i omvårdnad
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-10-16
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2023-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Tillträde till termin 6:
Samtliga kurser från termin 1-4 
Termin 5: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp (1SJ026).

Mål

Kursens mål är att studenten ska visa kunskap och förståelse för omvårdnadens vetenskapliga grund samt förmåga att inom givna tidsramar tillämpa relevant forskningsmetodik i ett självständigt examensarbete. Målet är även att få förståelse för hur forskningsresultat kan tillämpas i omvårdnadsarbetet och skapa beredskap att möta förändringar i yrket.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

  • visa kunskap om omvårdnadens vetenskapliga grund och dess betydelse för examensarbetets ämnesval
  • beskriva och argumentera för olika typer av design, metoder för datainsamling och analys samt forskningsetiska ställningstaganden
  • visa fördjupad kunskap inom ett avgränsat område med relevans för sjuksköterskeprofessionen

Färdigheter och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

  • utifrån ett avgränsat omvårdnadsrelevant problemområde och syfte tillämpa lämplig metodik baserad på etiska och vetenskapliga riktlinjer
  • redovisa och diskutera resultatet i enlighet med examensarbetets syfte
  • redovisa examensarbete skriftligt med vetenskaplig noggrannhet och vetenskapligt språk
  • presentera, diskutera och försvara vald studiedesign, genomförande, resultat och slutsatser av det vetenskapliga arbetet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

  • värdera den kliniska nyttan av examensarbetet
  • värdera relevanta omvårdnads,- samhälleliga och etiska perspektiv, såväl forskningsetiskt som vårdetiskt med beaktande av mänskliga rättigheter
  • kunna värdera styrkor och svagheter i det egna och andras examensarbeten samt visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskapsutveckling inom omvårdnad

Innehåll

Examensarbetet bygger i hög grad på kursdeltagarnas egna initiativ och självständiga arbete. I kursen ingår kontinuerlig presentation av det egna och kritisk granskning av andras examensarbeten. Under kursen tränas ett vetenskapligt förhållningssätt för att göra tydliga val och avvägningar. Kursen innefattar planerade möten tillsammans med handledare och övriga studenter samt avslutande examinationsseminarier. Vid ett examinationsseminarium ska studenten presentera och försvara det egna examensarbetet samt opponera på ett annat examensarbete.

Arbetsformer

Examensarbete skrivs under handledning tillsammans med en annan student i kursen. Endast då särskilda skäl föreligger kan examensarbetet skrivas individuellt. Handledning och kontinuerlig återkoppling på examensarbetets genomförandeprocess sker i grupp under schemalagda seminarier. Föreläsningar som stödjer genomförandeprocessen ingår.

Distansutbildningen är IT-baserad och handledning sker virtuellt.

Kursansvarig bedömer hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän vid nästa kurstillfälle.

Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Examination

Examination
Det skriftliga examensarbetet och det muntliga opponentskapet och respondentskapet bedöms individuellt av examinerande lärare utifrån fastställda bedömningskriterier. Den muntliga examinationen genomförs under examinationsseminariet där studenten presenterar och försvarar eget examensarbete samt kritiskt granskar ett annat arbete.

För godkänd kurs krävs ett godkänt skriftligt examensarbete, respondentskap, opponentskap samt deltagande i två ytterligare obligatoriska examinationsseminarier. Betyg sätts av examinerande lärare.

Student som erhållit betyget underkänd vid första examinationstillfället av det skriftliga examensarbetet, har rätt till ett ytterligare handledningstillfälle under terminstid. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan dock erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som ett examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För en kurs som upphört eller genomgått större förändring eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges ytterligare tillfälle för examination (exklusive ordinarie examination) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grund nivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Agnafors, Marcus; Levinsson, Magnus Att tänka uppsats : det vetenskapliga arbetets grundstruktur
Nursing theorists and their work Alligood, Martha Raile
Blomström, Vendela; Wennerberg, Jeanna Akademiskt läsande och skrivande
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom vård- och hälsovetenskap Henricson, Maria
Ferrari, Rosella Writing narrative style literature reviews 24 (2015) :4, s. 230-235

Segesten, Kerstin; Dahlborg, Elisabeth; Östlundh, Linda Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten Friberg, Febe
Green, Bart N; Johnson, Claire D; Adams, Alan Writing narrative literature reviews for peer-reviewed journals: secrets of the trade 5 (2006) :3, s. 101-117

Svenska skrivregler Karlsson, Ola
Kristensson, Jimmie Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom hälso- och vårdvetenskap
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
A practical guide to data analysis in general literature reviews Popenoe, Rebecca; Langius-Eklöf, Ann; Stenwall, Ewa; Jervaeus, Anna 41 (2021) :4, s. 175-186

Trost, Jan Att skriva uppsats med akribi
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Asp, Margareta
Wiklund Gustin, Lena; Lindwall, Lillemor Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Willman, Ania Teorier för omvårdnad
Willman, Ania Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
Zelano, Johan Att skriva akademiskt : inom vård och medicin