Kursplan för

Omvårdnad av personer med akuta ohälso- och sjukdomstillstånd, 7,5 hp

Nursing Care for people with acute illness and diseases, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , VT20 , HT20 , VT21 , HT21 , VT22
Kurskod
1SJ034
Kursens benämning
Omvårdnad av personer med akuta ohälso- och sjukdomstillstånd
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-03-06
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-09-13
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Tillträde till termin 5: Samtliga kurser från terminerna 1-3. Termin 4: godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 7,5 + 7,5 hp (1SJ023, 1SJ024)

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten med personcentrerat förhållningssätt ska kunna beskriva och problematisera bedömning, planering och prioritering av vårdande åtgärder och symtomlindring till patienter med akut ohälsa orsakad av sjukdom och/eller skada.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • Beskriva och problematisera bedömning, planering och prioritering av vårdande åtgärder samt symtomlindring till patienter med akut ohälsa orsakad av sjukdom och/eller skada.

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • Bedöma patienters vårdbehov utifrån symtom på akut ohälsa orsakad av sjukdom och/eller skada.
 • Prioritera, initiera och motivera vårdande åtgärder och symtomlindring till patienter med akut ohälsa orsakad av sjukdom och/eller skada.
 • Tillämpa en personcentrerad, stödjande och reflekterande omvårdnad av patienter och deras närstående.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • Visa förmåga att värdera och reflektera över hur patienter och närståendes behov och livssituation kan komma att påverkas vid akut ohälsa orsakad av sjukdom och/eller skada.
 • Värdera det egna behovet av ytterligare kunskap inom området och utforma en handlingsplan för fortsatt lärande.
 • Reflektera samt analysera etiska dilemman som kan uppkomma vid akut ohälsa orsakad av sjukdom och/eller skada.
 • Kritiskt granska och utvärdera aktuell forskning inom området.

Innehåll

 • Verksamhetsförlagd utbildning inom akutsjukvård.
 • Principer för primär bedömning och strukturerat omhändertagande vid akut ohälsa orsakad av sjukdom och/eller skada.
 • Principer för prioritering och triagering av patienter.
 • Principer för initiering symtomlindring och omvårdnadsåtgärder, inklusive första hjälpen till patienter med akut ohälsa orsakad av sjukdom och/eller skada. 
 • Traumatologi, kinematik och skademekanismer.  
 • Riskbedömning och prevention av ytterligare skada/sjukdom.
 • Relevanta lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter i relation till omvårdnad och behandling vid akut ohälsa orsakad av sjukdom och/eller skada.
 • Etiska dilemman vid akut ohälsa orsakad av sjukdom och/eller skada.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är: verksamhetsförlagd utbildning, föreläsningar, färdighetsträning/workshop, litteraturstudier, seminarium, skriftlig gruppuppgift samt individuell skriftlig salstentamen.

Utbildningen är nätbaserad och genomförs på heltid motsvarande 40 timmar per vecka. I kursen ingår 4 obligatoriska träffar på KI Campus. I största möjliga mån förläggs dessa dagar sammanhängande. Övrig tid bedrivs studierna via en digital lärplattform med inlämningsuppgifter, examinationer, virtuella diskussioner etc. Det krävs därför att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling.

Verksamhetsförlagd utbildning omfattande 3 veckor är förlagd till akutsjukvård där allmänsjuksköterskor arbetar samt inom ambulanssjukvård. Med akutsjukvård avses i denna kurs riksföreningen för akutsjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförenings (2010) definition av hospital akutsjukvård: den vård och omvårdnad som ges till patienten inom de första 24 timmarna vid akutmottagning och akutvårdsavdelning eller motsvarande. Verksamhetsförlagd utbildningomfattar 40 timmar/vecka varav 32 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet. Dag-, kvälls-, natt- och helgpass förekommer samt även röda dagar i förekommande fall. Student har ej rätt att komprimera verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Bedömning av studenternas lärande och prestationer sker kontinuerligt under kursen.

Kursen examineras genom individuell skriftlig examination.

Deltagande i studieuppgifter, färdighetsträning/workshop och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt. Vid frånvaro från obligatoriska moment hänvisas till kursansvarig lärare.

För betyget godkänd krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat vid examination samt aktivt deltagande i obligatoriska moment. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Student som inte lämnat in i tid hävisas till omtentamenstillfället. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Betyg sätts av examinator.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar.

Två av dessa tillfällen erbjuds inom ramen för den pågående terminen och nästkommande tillfälle kan komma att erbjudas vid nästa ordinarie examination.

Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle. Innan handlingsplanen är uppfylld ska studenten inte placeras på ny VFU inom någon utbildning vid KI. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång. Har studenten underkänts på sista möjliga examinationstillfället ska ingen handlingsplan upprättas. En student som påbörjar och inte fullföljer VFU, utan särskilda skäl, ska tilldelas betyget underkänt. Studenten har då förbrukat ett VFU-tillfälle.

Underkän verksamhetsförlagd utbildning får endast genomföras ytterligare en gång.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För en kurs som upphört eller genomgått större förändring eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges ytterligare tillfälle för examination (exklusive ordinarie examination) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

obligatorisk litteratur

Vetenskapliga artiklar, styrdokument, lagar och lokala riktlinjer ska inskaffas av studenten utifrån de av studenterna identifierade problemformuleringarna.

Rekommenderad litteratur

Akut omhändertagande av trauma : på skadeplats och akutmottagning Elmqvist, Carina; Almerud Österberg, Sofia
Wikström, Jonas Akutsjukvård : omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada
Traumatologi Lennquist, Sten
Vårdhandboken
Författningshandbok: för personal inom hälso- och sjukvården
Traumaomvårdnad : vård av svårt skadade patienter Wihlke, Gunilla; Schmidt, Rebecka