Kursplan för

Sjukdomars patofysiologi och prevention, 7,5 hp

Pathophysiology and prevention of diseases, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , HT20 , HT21
Kurskod
1SJ035
Kursens benämning
Sjukdomars patofysiologi och prevention
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2019-03-06
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-03-31
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Tillträde till termin 5: Samtliga kurser från terminerna 1-3. Termin 4: godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 7,5 + 7,5 hp (1SJ023, 1SJ024)

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska fördjupa sina kunskaper inom medicinska ämnen som fysiologi, patofysiologi, farmakologi, immunologi och mikrobiologi, med fokus på prevention.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
 • på ett pedagogiskt sätt förklara olika sjukdomsprocesser hos ett urval av vanliga smittsamma/icke-smittsamma sjukdomar och hur dessa kan förebyggas
 • förstå och förklara innebörden av primärprevention och sekundärprevention
Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
 • identifiera individuella riskfaktorer för att kunna ge konkreta evidensbaserade råd.
 • självständigt söka kunskap om sjukdomar/infektioner och kritiskt granska och utvärdera relevant forskning på området
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
 • belysa hur lagar och organisation stödjer en aktivt hälsobefrämjande yrkesroll
 • identifiera och diskutera kvalitet och patientsäkerhet kring ovan beskrivna färdigheter

Innehåll

Kursens tema är prevention och omfattar fördjupad kunskap om såväl smittsamma sjukdomar som icke smittsamma sjukdomar.
Ska man alltid behandla/förebygga farmakologiskt?

Att förebygga smittsamma sjukdomar:
 • infektionsförebyggande arbete i samhället och i hälso- och sjukvården
 • infektionsimmunologi
 • omvårdnad vid infektionssjukdomar
   
Att förebygga icke-smittsamma sjukdomar:
 • kosten och den fysiska aktivitetens roll för god hälsa och viktkontroll
 • inflammationsprocessen
 • cancersjukdomar som kan förebyggas
 • missbruk 

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är projektarbeten, workshop, studiebesök, seminarier och laborationer.

Delar av undervisningen sker med internetbaserad kommunikation och uppgifter att lösa mellan kursträffarna. Studenten ska arbeta med temaspecifika uppgifter och självständigt/i grupp söka kunskap om aktuellt tema och kritiskt granska/utvärdera relevant forskning på området.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Examineras genom en individuell skriftlig tentamen.

För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda vilket innebär godkänt resultat på tentamen samt deltagande i obligatoriska delar.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar.

Om studenten genomfört sex underkända examinationer  ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För en kurs som upphört eller genomgått större förändring eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges ytterligare tillfälle för examination (exklusive ordiniare examination) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grund och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS 2017
Att förebygga vårdrelaterade infektioner [Elektronisk resurs] : ett kunskapsunderlag
Sand, olav; et al Människokroppen : Fysiologi och anatomi
Mikrobiologi Steen, Merete; Degré, Miklos Holmer, Lillian
Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi. : 1 Principer och tillämpningar
Dessutom tillkommer vetenskapliga artiklar, valda författningar och policydokument.