Kursplan för

Sår och omvårdnad vid sårbehandling, 7,5 hp

Wounds and Nursing Care in Wound Treatment, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT23 , HT24
Kurskod
1SJ038
Kursens benämning
Sår och omvårdnad vid sårbehandling
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2022-09-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2024-03-28
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Tillträde till termin 5: Samtliga kurser från termin 1 och 2. Termin 3: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp (1SJ022).
Tillträde till termin 5: Samtliga kurser från terminerna 1-3. Termin 4: godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 7,5 + 7,5 hp (1SJ023, 1SJ024)

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska införskaffa kunskaper och färdigheter inom området sår och omvårdnad vid sårbehandling.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • förklara normal sårläkning samt identifiera faktorer som hämmar respektive underlättar sårläkningsprocessen
 • bedöma sår utifrån anamnes och status
 • föreslå, motivera och tillämpa behandlingsprinciper vid olika typer av sår i förhållande till personens situation, kliniska bild, diagnos och evidens
 • bedöma och reflektera över livskvalité och psykosociala aspekters inverkan på läkningsförlopp hos personer med akuta och svårläkta sår
 • identifiera etiska aspekter i samband med vård av personer med svårläkta sår och relatera dessa till personens livssituation
 • identifiera och föreslå preventiva åtgärder utifrån aktuell forskning och evidensbaserade metoder för att förhindra recidiv
 • upprätta en vårdplan för läkning av sår utifrån personcentrerat förhållningssätt där närstående involveras

Innehåll

Kursen behandlar:

 • normal sårläkningsprocess
 • riskfaktorer och uppkomstmekanismer vid olika typer av sår
 • omvårdnadsåtgärder och evidensbaserade sårbehandlingsprinciper utifrån personens situation och kliniska bild 
 • livskvalitet - psykosociala aspekter på sår och omvårdnad vid sårbehandling
 • etiska aspekter i samband med sårbehandling
 • preventiva åtgärder för att förhindra recidiv och uppkomst av sår
 • hygienrutiner vid sårbehandling
 • journalföring samt uppföljning av sår och sårbehandling
 • dopplerdiagnostik och kompressionsbehandling

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärandet. Arbetsformerna syftar till ett aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och reflektion. Arbetsformer är föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning, seminarier och självstudier samt individuella studieuppgifter och arbete i grupp. Deltagande vid seminarier är obligatoriskt.

Examination

Examinationen sker genom individuell skriftlig hemexamination.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
​Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Pediatrisk omvårdnad Hallström, Inger; Lindberg, Tor
Sjöberg, Folke; Östrup, Leif Brännskador
Lindholm, Christina Sår
Sterner, Eila Pressure ulcers – role of the nurse to improve patient safety adress till avhandling
Vårdhandboken
Svårläkta sår hos äldre- prevention och behandling
Vensjukdomar Norgren, Lars
Fagerdahl, Ann-Marie Negative pressure wound therapy : treatment outcomes and the impact on the patient's health-related quality of life
Friman, Anne Samverkan och lärande kring sårbehandling : erfarenheter från olika professionsperspektiv i primärvård och utbildning
Sterner, Eila; Andersson, Kamilla Regionalt vårdprogram : trycksår, prevention och behandling
Sterner, Eila; Dufva, Susanne Sårbehandling 2021/2022 : katalog över sårprodukter
EWMA dokument och vetenskapliga artiklar tillkommer