Kursplan för

Samhälls- och beteendevetenskap 1, 5,5 hp

Social and Behavioural Science 1, 5,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT21
Kurskod
1TY010
Kursens benämning
Samhälls- och beteendevetenskap 1
Hp
5,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-03-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2021-03-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Godkänt i samtliga kurser från termin 1 och 2 på tandhygienistprogrammet.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:
 • Definiera begreppet samhällsodontologi och relatera de orala sjukdomarnas utbredning till ett samhällsodontologiskt och globalt perspektiv. 
 • Redogöra för begreppet beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesprofessionen.
 • Beskriva grunderna inom inlärningspsykologi gällande människans kognition, attityder och beteenden och hur det kan påverka patientmötet.
 • Redogöra för betydelsen av vetenskaps- och kunskapsfilosofi samt dess inverkan på utveckling av undervisning och forskning med fokus på oral hälsa.
 • Redogöra övergripande för styrdokument och organisation av tandvården i Sverige.
 • Redogöra för det beteendevetenskapliga perspektivets betydelse i patientkommunikationen på individ- och gruppnivå.
 • Reflektera kring de mänskliga rättigheterna vid behandling av patienter samt om betydelsen av ett etiskt och professionellt förhållningssätt.

Innehåll

 • Samhällsodontologi.
 • Tandvårdens organisation.
 • Vetenskaps- och kunskapsfilosofi.
 • Inlärningspsykologi.
 • Beteendevetenskap och kommunikation.
 • Människosyn och förhållningsätt.
 • Mänskliga rättigheter.
 • Etik, profession och patientbemötande.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarium.
 
Seminariet är obligatoriskt.
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Skriftlig individuell inlämningsuppgift och muntlig redovisning i seminarium. 
Försenad inlämning av den skriftliga uppgiften innebär att studenten inte kan få betyget Väl godkänt.
 
För godkänd kurs krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinations­tillfälle till vilken student har anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Stensmo, Christer Pedagogisk filosofi
Kommunikation : samtal och bemötande i vården Fossum, Bjöörn
Collste, Göran Inledning till etiken
Andersson, Sven Ingmar Hälsopsykologi
Bedöma barns mognad för delaktighet : kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården