Kursplan för

Oral hälsa - vetenskap 2, 3 hp

Oral Health - Science 2, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , VT22
Kurskod
1TY013
Kursens benämning
Oral hälsa - vetenskap 2
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Oral hälsa 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-03-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2020-10-20
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Godkänt i samtliga kurser från termin 1 och 2 på tandhygienistprogrammet.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Redogöra för aktuell forskning om orala sjukdomars riskfaktorer samt sjukdomarnas koppling till den allmänna hälsan och välbefinnandet.
  • Söka, kritiskt värdera och granska vetenskaplig litteratur inom huvudområdet oral hälsa.
  • Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och betydelsen av ett livslångt lärande.
  • Formulera och ge konstruktiv återkoppling på andra studenters arbete.

Innehåll

  • Informationssökning och kritisk granskning.
  • Forskning om orala sjukdomars riskfaktorer och sjukdomarnas koppling till den allmänna hälsan och välbefinnandet.
  • Kunskapsutveckling och livslångt lärande.

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten och seminarier.

Grupparbeten och seminarier är obligatoriska.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Skriftlig individuell reflektion, skriftlig inlämningsuppgift i grupp, muntlig presentation, kamratgranskning och opponering.

För godkänd kurs krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.

Vid underkänd inlämningsuppgift kan möjlighet till komplettering ges för att uppnå godkänt betyg. Försenad inlämning av den skriftliga uppgiften innebär att studenten inte kan få betyget Väl Godkänt.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilken student har anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 : stöd för styrning och ledning
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Rekommenderad litteratur

Patel, Runa; Davidson, Bo Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Holme, Idar Magne; Solvang, Bernt Krohn; Nilsson, Björn Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder