Kursplan för

Oral hälsa - teori 5, 12,5 hp

Oral Health - Theory 5, 12,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT22 , HT23
Kurskod
1TY016
Kursens benämning
Oral hälsa - teori 5
Hp
12,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Oral hälsa 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-03-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2023-03-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Godkänt i samtliga kurser från termin 1, 2, 3 och 4 på tandhygienistprogrammet.

Mål

Professionell utveckling och interprofessionell samverkan, 5 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Beskriva uttrycksformer och förekomst av mäns våld mot kvinnor i ett nationellt och internationellt perspektiv.
 • Diskutera våld i nära relationer och våldets konsekvenser för den orala hälsan samt betydelsen av samarbete och dialog med andra yrkesprofessioner
 • Reflektera över genusperspektiv och etnicitet i olika vårdsituationer samt betydelsen av ett professionellt förhållningssätt som tandhygienist.
 • Redogöra för hur den orala hälsan kan påverka det allmänna välbefinnandet samt hur allmänsjukdomar kan påverka den orala hälsan.
 • Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt resonera kring vilken betydelse ett livslångt lärande har för yrkeskompetensen.

Cariologi 3, 1,5 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Redogöra för mikroorganismers relation till karies och hur bakteriefloran påverkas av patientrelaterade faktorer som kost och munhygien, samt dess påverkan vid användning av antibakteriella medel.
 • Utifrån rådande evidens redogöra för olika kariesdiagnostiska metoder och deras tillförlitlighet. 
 • Redogöra för sjukdomsbehandlande åtgärder avseende kariessjukdomen och deras betydelse för patienters orala och allmänna hälsa samt för samhället.

Parodontologi 4, 3hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Utifrån vetenskaplig grund göra risk- och prognosbedömning av en patient med parodontit samt reflektera kring hur parodontit kan påverka det allmänna välbefinnandet.
 • Redogöra för evidensbaserade behandlingsmetoder samt reflektera över relevanta åtgärder med hänsyn till etiska och samhälleliga aspekter.
 • Utvärdera behandlingsresultat och kommunicera dessa såväl muntligt som skriftligt med ett professionellt förhållningssätt.
 • Medverka och reflektera kring terapiplanering av autentiska patientfall med tandläkarstudenter samt självständigt redogöra för terapiplanen utifrån ett helhetsperspektiv.  

Gerodonti, 3 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

 • Redogöra för det normala respektive det sjuka åldrandet - biologiskt, fysiskt, psykologiskt och socialt.
 • ­Utifrån vetenskaplig evidens redogöra för behovet av mun- och tandvård för både den friska och sjuka äldre individen, med hänsyn tagen till det allmänna hälsotillståndet.
 • Beskriva och förstå hälsotillståndet och dess relaterade faktorer, samt bedöma omsorgsbehovet och utföra vårdplanering av äldre patienter i samarbete med närstående och andra relaterade yrkesprofessioner.
 • Självständigt genomföra munhälsobedömning och föreslå munhälsoåtgärder för äldre patienter samt göra en prognosbedömning.
 • Föra ett resonemang kring den äldre patientens orala hälsa ur ett helhetsperspektiv och värdera etiska frågeställningar samt socioekonomiska villkor.
 • Samarbeta med andra discipliner runt den äldre patienten samt redogöra för betydelsen av samarbetet. 

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment:

Professionell utveckling och interprofessionell samverkan, 5.0 hp

Betygsskala: GU
 • Våld i nära relationer.
 • Genusperspektiv och etnicitet.
 • Folksjukdomar som riskfaktor för oral hälsa.

Cariologi 3, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Antibakteriella behandlingar i kariessjukdomen
 • Avancerade kariesdiagnostiska metoder för monitorering av preventiva kariesbehandlingar.

Parodontologi 4, 3.0 hp

Betygsskala: VU
 • Evidensbaserade behandlingar relaterat till risk- och prognosbedömningar av patienter med parodontit.
 • Samverkan med tandläkarstudenter om terapiplanering och behandling. 

Gerodonti, 3.0 hp

Betygsskala: VU
 • Mun- och tandvård för den friska och sjuka äldre.
 • Den äldre patientens sjukdomspanorama, läkemedelsanvändning samt professionella omvårdnad.
 • Det normala och sjuka åldrandet.

Arbetsformer

Professionell utveckling och interprofessionell samverkan, 5 hp
Grupparbete, föreläsningar och seminarier.

Cariologi 3, 1,5 hp
Föreläsningar, grupparbete och seminarier.

Parodontologi 4, 3 hp
Grupparbete och seminarier.

Gerodonti, 3 hp
Föreläsningar, seminarier och auskultation. Undervisning av omsorgspersonal.

Examination

Professionell utveckling och interprofessionell samverkan, 5 hp
Examination: Skriftlig inlämningsuppgift samt muntliga redovisningar.
​Obligatorier: Grupparbete och seminarier.

Cariologi 3, 1,5 hp
Examination: Skriftliga individuella inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning.
​Obligatorier: Grupparbete och seminarier.

Parodontologi 4, 3 hp
Examination: Skriftlig inlämningsuppgift samt muntlig redovisning. Försenad inlämning av den skriftliga uppgiften innebär att studenten inte kan få betyget Väl godkänt.
​Obligatorier: Grupparbete och seminarier.

Gerodonti, 3 hp
Examination: Skriftlig tentamen samt muntlig redovisning.
​Obligatorier: Seminarier och auskultation.

För betyget Väl Godkänt på hela kursen krävs betyget Väl Godkänt i momenten Parodontologi 4 och Gerodonti samt betyget Godkänt i momenten Professionell utveckling och interprofessionell samverkan och Cariologi 3.

Vid underkänd inlämningsuppgift kan möjlighet till komplettering ges för att uppnå godkänt betyg. Försenad inlämning av den skriftliga uppgiften kan påverka möjligheten att bli bedömd under kurstillfället.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Van Lawick, Justine Våld i nära relationer
Våld och hälsa : en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa
Lindhe's clinical periodontology and implant dentistry Berglundh, Tord; Giannobile, William V.; Lang, Niklaus Peter; Sanz, Mariano
Fastbom, Johan Äldre och läkemedel
Lindmark, Ulrika Gerodonti : äldretandvård i teori och praktik
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Rekommenderad litteratur

Karies - diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling : en systematisk litteraturöversikt: december 2007
Att förebygga karies : en systematisk litteraturöversikt Holm, Anna-Karin
Dental erosion : bakgrund och kliniska aspekter Johansson, Ann-Katrin; Carlsson, Gunnar E.
Dental hygiene theory and practice Walsh, Margaret M.; Darby, Michele Leonardi
Faxén Irving, Gerd; Karlström, Brita; Rothenberg, Elisabet Geriatrisk nutrition
Textbook of geriatric dentistry Holm-Pedersen, Poul; Walls, Angus W.G.; Ship, Jonathan A.
Nationella riktlinjer för tandvård: Stöd för styrning och ledning