Kursplan för

Tobaksprevention och tobaksavvänjning, 4,5 hp

Tobacco Prevention and Tobacco Cessation, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT22 , HT23
Kurskod
1TY019
Kursens benämning
Tobaksprevention och tobaksavvänjning
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Oral hälsa 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-03-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2021-03-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Godkänt i samtliga kurser från termin 1, 2, 3 och 4 på tandhygienistprogrammet.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

 • Redogöra för tobakens skadeverkningar på den orala hälsan och allmänhälsan, samt hur tobak kan påverka det allmänna hälsotillståndet, utifrån vetenskaplig forskning.
 • Redogöra för vetenskapliga teorier gällande tobaksavvänjningsmetoder.
 • Självständigt planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande arbete samt utvärdera den egna insatsen.
 • Tillämpa samtalsmetodik i tobaksavvänjning med fokus på motiverande samtal.
 • Självständigt utforma och tillämpa en plan som innefattar mål och strategier för riktad individuell tobaksavvänjning, samt uppföljning, utvärdering och en strategi för återfallsprevention.
 • Reflektera över hälsoproblem relaterade till tobak och deras påverkan på oral hälsa på individ och gruppnivå såväl utifrån ett samhällsperspektiv.
 • Värdera och reflektera över etiska frågeställningar i hälsofrämjande och tobakspreventivt arbete.
 • Tillämpa ett professionellt förhållningsätt i samtalet med patienter.

Innehåll

Kursen betonar sambanden mellan oral hälsa och ohälsa, livsstil och folkhälsa från ett nationellt eller globalt perspektiv. I kursen inhämtar studenten kunskap om tobakspreventivt arbete samt tränar sina färdigheter i att självständigt och aktivt kunna bedriva tobaksavvänjningsarbete. Lagar och förordningar relaterade till tobak diskuteras ur ett nationellt och globalt perspektiv.

Kursen består av två moment:

Tobaksprevention och tobaksavvänjning 1, 3.0 hp

Betygsskala: VU
 • Skadeverkningar av tobak.
 • Vetenskapliga teorier om och modeller för tobaksavvänjning, återfallsprevention, och beteendeförändring.
 • Tillämpning av samtalsmetodik med fokus på motiverande samtal.
 • Forskning om tobaksavvänjningsprodukter.
 • Praktisk tillämpning av tobaksavvänjning och återfallsprevention på patient.

Tobaksprevention och tobaksavvänjning 2, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Praktisk tillämpning av teorier om och modeller för tobaksanvändning, återfallsprevention och beteendeförändringsarbete på patient.
 • Utvärdering av hälsofrämjande arbete.
 • Samhälleliga och etiska aspekter på hälsofrämjande arbete om tobak.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, gruppövningar, individuellt arbete, handledarträffar och klinisk färdighetsträning.
 
Den kliniska färdighetsträningen, seminarier (inklusive uppföljningsseminariet) och två handledningstillfällen (i grupp eller individuellt) är obligatoriska.  
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Tobaksprevention och tobaksavvänjning 1, 3 hp

 • Skriftlig individuell tentamen.
 • Skriftlig individuell redovisning.
 • Skriftlig inlämningsuppgift i grupp.

Tobaksprevention och tobaksavvänjning 2, 1,5 hp

 • Skriftlig individuell redovisning.
 • Muntlig redovisning.

För godkänd kurs krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.

För betyget Väl Godkänt på hela kursen krävs betyget Väl Godkänt i momentet Tobaksprevention och tobaksavvänjning 1 och betyget Godkänt i momentet Tobaksprevention och tobaksavvänjning 2. 
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Kunskapskontroller inom handlingsplan begränsas till tre tillfällen.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Hjalmarson, Agneta En handledning för tobaksavvänjning
Holm Ivarsson, Barbro; Hjalmarson, Agneta; Pantzar, Margareta Stödja patienter att sluta röka och snusa : rådgivning om tobak och avvänjning
Holm Ivarsson, Barbro MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso- och sjukvården : tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor

Rekommenderad litteratur

Holm Ivarsson, Barbro Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården
Rökning och ohälsa i munnen : en evidensbaserad kunskapssammanställning