Kursplan för

Tobaksprevention och tobaksavvänjning, 4,5 hp

Tobacco Prevention and Tobacco Cessation, 4,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT22
Kurskod
1TY019
Kursens benämning
Tobaksprevention och tobaksavvänjning
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Oral hälsa 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-03-14
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2022-03-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Godkänt i samtliga kurser från termin 1, 2, 3 och 4 på tandhygienistprogrammet.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:
 • Redogöra för tobakens skadeverkningar på den orala hälsan och allmänhälsan, samt hur tobak kan påverka det allmänna hälsotillståndet, utifrån vetenskaplig forskning.
 • Redogöra för vetenskapliga teorier gällande tobaksavvänjningsmetoder.
 • Självständigt utforma en handlingsplan som innefattar mål, strategier för, samt uppföljning av, riktad individuell tobaksavvänjning.
 • Genomföra ett motiverande samtal om tobaksvanor samt tillämpa ett professionellt förhållningssätt.
 • Reflektera över hälsoproblem relaterade till tobak och deras påverkan på oral hälsa på individ- och gruppnivå såväl utifrån ett samhällsperspektiv.
 • Värdera och reflektera över etiska frågeställningar i hälsofrämjande och tobakspreventivt arbete.

Innehåll

Kursen betonar sambanden mellan oral hälsa och ohälsa, livsstil och folkhälsa från ett nationellt eller globalt perspektiv. I kursen inhämtar studenten kunskap om tobakspreventivt arbete samt tränas i att självständigt kunna bedriva tobaksavvänjningsarbete. Lagar och förordningar relaterade till tobak diskuteras ur ett nationellt och globalt perspektiv.

Kursen består av två moment:

Tobaksprevention och tobaksavvänjning 1, 3.0 hp

Betygsskala: VU

 • Skadeverkningar av tobak.
 • Vetenskapliga teorier om och modeller för tobaksavvänjning, återfallsprevention, och beteendeförändring.
 • Forskning om tobaksavvänjningsprodukter.
 • Tillämpning av teorier om och modeller för tobaksavvänjning på fiktivt patientfall.


Tobaksprevention och tobaksavvänjning 2, 1.5 hp

Betygsskala: GU

 • Praktisk tillämpning av teorier om och modeller för tobaksavvänjning i motiverande samtal med fiktiv patient.
 • Samhälleliga och etiska aspekter på hälsofrämjande arbete om tobak.


Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbete, övningar och individuellt arbete.
 
Seminarier, grupparbete och övningar är obligatoriska.  
 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Tobaksprevention och tobaksavvänjning 1, 3 hp
 • Skriftlig individuell tentamen.
 • Skriftlig individuell redovisning.
 • Skriftlig inlämningsuppgift och muntlig redovisning i grupp.
Tobaksprevention och tobaksavvänjning 2, 1,5 hp
 • Skriftlig individuell redovisning.
 • Muntlig redovisning.
För godkänd kurs krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag.

För betyget Väl Godkänt på hela kursen krävs betyget Väl Godkänt i momentet Tobaksprevention och tobaksavvänjning 1 och betyget Godkänt i momentet Tobaksprevention och tobaksavvänjning 2. 
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Hjalmarson, Agneta En handledning för tobaksavvänjning
Holm Ivarsson, Barbro; Hjalmarson, Agneta; Pantzar, Margareta Stödja patienter att sluta röka och snusa : rådgivning om tobak och avvänjning
Holm Ivarsson, Barbro MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso- och sjukvården : tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor

Rekommenderad litteratur

Holm Ivarsson, Barbro Sjukdomsförebyggande metoder : samtal om levnadsvanor i vården
Rökning och ohälsa i munnen : en evidensbaserad kunskapssammanställning