Kursplan för

Anestesisjukvård - perioperativ omvårdnad 2, 7,5 hp

Anaesthetic Nursing - Perioperative Nursing 2, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2013.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , VT14 , VT15 , HT15 , HT17 , VT18 , HT18 , VT19 , VT20 , VT21 , HT21 , HT22
Kurskod
2AN010
Kursens benämning
Anestesisjukvård - perioperativ omvårdnad 2
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-12-13
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2013

Särskild behörighet

Kursen Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7.5 hp skall vara godkänd samt moment 2 i kursen 2AN009 omfattande 6 hp som utgörs av verksamhetsförlagd utbildning samt läkemedelsberäkning. Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU/motsvarande) till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patientens förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen fullföljts.

Mål

Syftet med kursen är att ge förutsättningar för studenten att utifrån omvårdnadens centrala begrepp: människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö självständigt kunna bedriva personcentrerad evidensbaserad perioperativ anestesiologisk omvårdnad d.v.s. värna om patienters och närståendes autonomi, trygghet och integritet. Utöver det är kursens syfte att fördjupa kunskaper och färdigheter inom omvårdnad med stöd av kunskaper i medicinska ämnen som fysiologi, patofysiologi, och farmakologi till patienter som genomgår anestesi och kirurgiska behandlingar samt vidareutveckla färdigheter att med handledning ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell anestesi, analgesi och sedering av patienter.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:

• Utifrån ett personcentrerat perspektiv, med stöd av aktuell forskning kunna analysera och argumentera kring patientens omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar inom anestesisjukvård.

• Bedöma och analysera förväntade risker samt vidta förebyggande åtgärder under det perioperativa förloppet

• Med ett patientperspektiv tillämpa och kritiskt reflektera över gällande lagar, författningar samt lokala rutiner och riktlinjer.

• Ha förståelse för olika ventilationsprinciper vid anestesi.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• Skapa en förtroendefull relation med patienten samt kunna informera denne på ett individanpassat sätt.

• Bedöma, och analysera patientens individuella perioperativa omvårdnadsbehov samt med stöd av handledning planera och utföra adekvat anestesiologisk omvårdnad vid planerade ingrepp av ASA I-II-patienter.

• Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv under handledning förebygga och analysera risker vid anestesi samt redogöra för säker tillämpning av medicinsktekniska produkter (MTP) inom området.

• Samverka i det interprofessionella teamet.

• Utifrån monitorering och övrig övervakning förutse och agera vid förväntade risker och komplikationer.

• Perioperativt dokumentera och rapportera anestesiförloppet, med god struktur och innehåll.

• Korrekt räkna, bereda och administrera samt övervaka och utvärdera effekter av läkemedel.

• Redogöra för organisation och ledarskap inom anestesisjukvård.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• Visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående.

• Tillämpa ett problemlösande arbetssätt, analysera och reflektera över egna kunskaper och färdigheter samt att kunna värdera sin egen roll i det interprofessionella teamet.

Innehåll

Riskbedömning och preventiva åtgärder, förväntade risker
Kommunikation med och bemötande av patienter, samt närstående, i samband med anestesi
Kommunikation och samarbete i det interprofessionella teamet
Hygien och aseptik
Övervakning, anestesiologisk omvårdnad och medicinska åtgärder till patienter som vårdas inom anestesisjukvård riskbedömda ASA I-II
Olika ventilationsprinciper
Patientsäkerhet
Dokumentation och rapportering av det perioperativa förloppet
Organisation och ledarskap inom anestesisjukvård
Lagar och författningar inom ämnesområdet

Arbetsformer

Arbetsformerna syftar till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt som underlag för evidensbaserad omvårdnad genom aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och reflektion.

I denna kurs förekommer föreläsningar, studieuppgifter, litteraturstudier, och verksamhetsförlagd utbildning. Deltagande i studieuppgifter och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt. Då kursen är nätbaserad kan seminarier och grupparbeten även genomföras virtuellt i realtid eller asynkront (diskussionen pågår över en längre tid). Vid frånvaro från obligatoriska delar sker kompensation i samråd med kursansvarig lärare.

Utbildningen är nätbaserad och genomförs på heltid motsvarande 40 timmar per vecka. I varje delkurs om 7,5 hp ingår cirka 3-4 obligatoriska träffar på KI Campus Huddinge. I största möjliga mån förläggs dessa dagar sammanhängande. Övrig tid bedrivs studierna via en digital lärplattform med inlämningsuppgifter, examinationer, virtuella diskussioner etc. Det krävs därför att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling.

Den verksamhetsförlagda utbildningen på 5 veckor är förlagd till anestesiavdelningar inom Stockholms Läns Landsting. Den omfattar 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav ca 32 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet. Dag-, kvälls- och nattpass förekommer. Student har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen.

Examination

Studenten examineras genom godkänd VFU, individuell muntlig fallbaserad tentamen och inlämningsuppgift i patientsäkerhet.

Under VFU utförs halvtids- och slutbedömning. Yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning (BeVut) . Vid risk för underkännande ska, senast vid halvtidsbedömningen, ansvarig universitetslärare tillsammans med yrkeshandledare och student upprätta en skriftlig planering för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen. Tidpunkter för provtillfällen ges vid start.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VFU eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patientens förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU- tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

För godkänd kurs krävs att samtliga lärandemål är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat på verksamhetsförlagd utbildning, individuell tentamina samt aktivt deltagande i obligatoriska läraktiviteter. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan studenten deltagit i obligatoriska delar eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar registreras inte studentens resultat för kursen/moment i Ladok. Betyg sätts av examinator.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid, hänvisas då till det omtentamenstillfälle som enligt KI:s riktlinjer ska ges två–sex veckor efter att examinationsresultatet på den första examinationen meddelats.

Begränsning av antal provtillfällen:
För samtliga examinationer gäller att student har rätt att deltaga vid sammanlagt sex provtillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda provtillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Underkänd verksamhetsförlagd utbildning får genomgås ytterligare en gång.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt utbildningsstyrelsens fastställda riktlinjer.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Nurse anesthesia Nagelhout, John J.; Plaus, Karen L.
Anestesi Halldin, Matts; Lindahl, Sten; Björnekull, Cecilia; Wilhelmsson, Jan
Jacobson, Bertil; Öberg, P. Åke Teknik i praktisk sjukvård
I rättvisans namn : ansvar, skuld och säkerhet i vården Ödegård, Synnöve; Wallgren, Gunnel A.