Kursplan för

Anestesisjukvård - perioperativ omvårdnad 2, 7,5 hp

Anaesthetic Nursing - Perioperative Nursing 2, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2015.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , VT14 , VT15 , HT15 , HT17 , VT18 , HT18 , VT19 , VT20 , VT21 , HT21 , HT22
Kurskod
2AN010
Kursens benämning
Anestesisjukvård - perioperativ omvårdnad 2
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-12-13
Reviderad av
Programnämnd 9
Senast reviderad
2014-11-12
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2015

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Kursen Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7.5 hp skall vara godkänd samt moment 2 i kursen Anestesisjukvård - perioperativ omvårdnad 1 omfattande 6 hp som utgörs av verksamhetsförlagd utbildning.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU/motsvarande) till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patientens förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen fullföljts.

Mål

Syftet med kursen är att ge förutsättningar för studenten att utifrån omvårdnadens centrala begrepp: människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö självständigt kunna bedriva personcentrerad evidensbaserad perioperativ anestesiologisk omvårdnad d.v.s. värna om patienters och närståendes autonomi, trygghet och integritet. Utöver det är kursens syfte att fördjupa kunskaper och färdigheter inom omvårdnad med stöd av kunskaper i medicinska ämnen som fysiologi, patofysiologi, och farmakologi till patienter som genomgår anestesi och kirurgiska behandlingar samt vidareutveckla färdigheter att med handledning ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell anestesi, analgesi och sedering av patienter.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• Utifrån ett personcentrerat perspektiv, med stöd av aktuell forskning kunna analysera och argumentera kring patientens omvårdnadsbehov och omvårdnadshandlingar inom anestesisjukvård.
• Bedöma och analysera förväntade risker samt vidta förebyggande åtgärder under det perioperativa förloppet
• Med ett patientperspektiv tillämpa och kritiskt reflektera över gällande lagar, författningar samt lokala rutiner och riktlinjer.
• Ha förståelse för olika ventilationsprinciper vid anestesi.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• Skapa en förtroendefull relation med patienten samt kunna informera denne på ett individanpassat sätt.
• Bedöma, och analysera patientens individuella perioperativa omvårdnadsbehov samt med stöd av handledning planera och utföra adekvat anestesiologisk omvårdnad vid planerade ingrepp av ASA I-II-patienter.
• Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv under handledning förebygga och analysera risker vid anestesi samt redogöra för säker tillämpning av medicinsktekniska produkter (MTP) inom området.
• Samverka i det interprofessionella teamet.
• Utifrån monitorering och övrig övervakning förutse och agera vid förväntade risker och komplikationer.
• Perioperativt dokumentera och rapportera anestesiförloppet, med god struktur och innehåll.
• Korrekt räkna, bereda och administrera samt övervaka och utvärdera effekter av läkemedel.
• Redogöra för organisation och ledarskap inom anestesisjukvård.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• Visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående.
• Tillämpa ett problemlösande arbetssätt, analysera och reflektera över egna kunskaper och färdigheter samt att kunna värdera sin egen roll i det interprofessionella teamet.

Innehåll

  • Riskbedömning och preventiva åtgärder, förväntade risker
  • Kommunikation med och bemötande av patienter, samt närstående, i samband med anestesi
  • Kommunikation och samarbete i det interprofessionella teamet
  • Hygien och aseptik
  • Övervakning, anestesiologisk omvårdnad och medicinska åtgärder till patienter som vårdas inom anestesisjukvård riskbedömda ASA I-II
  • Olika ventilationsprinciper
  • Patientsäkerhet
  • Dokumentation och rapportering av det perioperativa förloppet
  • Organisation och ledarskap inom anestesisjukvård
  • Lagar och författningar inom ämnesområdet

Arbetsformer

Arbetsformerna syftar till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt som underlag för evidensbaserad omvårdnad genom aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och reflektion. Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, studieuppgifter, litteraturstudier, och verksamhetsförlagd utbildning. Då kursen är nätbaserad kan seminarier och grupparbeten även genomföras virtuellt i realtid eller asynkront (diskussionen pågår över en längre tid).

Deltagande i studieuppgifter och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Den verksamhetsförlagda utbildningen på 5 veckor är förlagd till anestesiavdelningar inom Stockholms Läns Landsting. Den omfattar 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav ca 32 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet. Dag-, kvälls-, helg- och nattpass förekommer. Student har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen.

Examination

Studenten examineras genom godkänd VFU, individuell fallbaserad tentamen och inlämningsuppgift i patientsäkerhet.

Under VFU utförs halvtids- och slutbedömning. Yrkeshandledare och/eller adjungerad klinisk adjunkt ger underlag för bedömning enligt fastställt bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning (BeVut) . Vid risk för underkännande ska, senast vid halvtidsbedömningen, ansvarig universitetslärare tillsammans med yrkeshandledare och student upprätta en skriftlig planering för den fortsatta verksamhetsförlagda utbildningen. Tidpunkter för provtillfällen ges vid start.

Underkänd verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får genomgås ytterligare en gång. Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VFU eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patientens förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU- tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

För godkänd kurs krävs att samtliga lärandemål är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat på verksamhetsförlagd utbildning, individuell tentamina samt aktivt deltagande i obligatoriska läraktiviteter.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle.Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. Hemexamination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt av Styrelsen för utbildning fastställda riktlinjer.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Nurse anesthesia Nagelhout, John J.; Plaus, Karen L.
Jacobson, Bertil; Öberg, P. Åke Teknik i praktisk sjukvård

Rekommenderad litteratur

Anestesi Halldin, Matts; Lindahl, Sten; Björnekull, Cecilia; Wilhelmsson, Jan
Patientsäkerhet : teori och praktik Ödegård, Synnöve
Anestesiologisk omvårdnad Hovind, Inger Liv
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg, Anna-Karin