Kursplan för

Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, 15 hp

Degree project in Sexual, Reproductive and Perinatal Health, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , VT21 , HT21 , VT22 , HT22 , HT23
Kurskod
2BM021
Kursens benämning
Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2018-04-03
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

För tillträde till Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa krävs att studenten med godkända resultat genomfört kurserna Reproduktionens fysiologi och psykologi samt global hälsa 15.0 hp, Gynekologisk och sexuell hälsa samt introduktion till vårdkedjan 15.0 hp samt Förlossningsvård 15.0 hp

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap och förståelse inom ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
  • visa fördjupad kunskap i forskningsetik och metoder för datainsamling och analys med relevans för det egna examensarbetet
  • visa förmåga att systematiskt kunna söka, kritiskt granska och tolka information som grund för examensarbetet
  • visa förmåga att självständigt identifiera, reflektera över, analysera och formulera problemställningar
  •  välja och argumentera för val av design och analysmetod
  • planera, genomföra och skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete inom givna tidsramar och enligt för kursen uppsatt formalia
  • diskutera och argumentera för eget och andras examensarbetens resultat utifrån vetenskaplig, ämnesmässig och klinisk relevans samt reflektera över resultatens betydelse för samhället
  • visa förmåga att tillämpa forskningsetiska principer och riktlinjer samt värdera forskningsetiska aspekter
  • identifiera och värdera personlig och professionell kunskaps- och kompetensutveckling

Hela kursen genomsyras av ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt.

Innehåll

Kursen innehåller ett moment, Examensarbete i Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 15.0 hp

I kursen ingår att planera och genomföra ett examensarbete inom huvudämnet; systematisk sökning och värdering av vetenskapliga artiklar; metodologiska och forskningsetiska diskussioner; muntlig och skriftlig presentation samt kritisk granskning av andras examensarbeten.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärandet där studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier samt individuell handledning eller handledning i grupp.

Examination

Examination sker  genom presentation och försvar av eget examensarbete samt opponentskap på kurskamrats examensarbete.

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten lämnat examensarbetet till examinator för bedömning. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare provtillfälle.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt av Styrelsen för utbildning fastställda riktlinjer. Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning : forskningsetisk policy och organisation i Sverige
Greenhalgh, Trisha Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad Henricson, Maria
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice
Ludvigsson, Jonas F. Att börja forska - - inom medicin, bio- och vårdvetenskap

Fördjupningslitteratur

Campbell, Michael J.; Machin, David; Walters, Stephen J. Medical statistics : a textbook for the health sciences
Andersson, Ingemar Epidemiologi för hälsovetare : en introduktion
Jadad, Alejandro Randomiserade kontrollerade kliniska prövningar : en handledning för den som tar del av prövningsresultatet
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun
Granskär, Monica; Höglund-Nielsen, Birgitta Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Svenska skrivregler

Litteraturlista