Kursplan för

Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, 15 hp

Degree project in Sexual, Reproductive and Perinatal Health, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , VT21 , HT21 , VT22 , HT22 , HT23
Kurskod
2BM021
Kursens benämning
Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2018-04-03
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2021-03-17
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

För tillträde till kursen Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, 15.0 hp krävs att studenten med godkända resultat genomfört kurserna Reproduktionens fysiologi och psykologi, 12.0 hp, Vetenskaplig metod, 3.0 hp, Gynekologisk och sexuell hälsa, 10.5 hp, Global, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 4.5 hp samt Vård i samband med barnafödande 1, 15.0 hp.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska visa fördjupade kunskaper om vetenskaplig metod.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap och förståelse inom ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
  • visa fördjupad kunskap i forskningsetik och metoder för datainsamling och analys med relevans för det egna examensarbetet
  • visa förmåga att systematiskt söka, kritiskt granska och tolka information som grund för examensarbetet
  • visa förmåga att självständigt identifiera, reflektera över, analysera och formulera problemställningar
  • välja och argumentera för val av design och analysmetod
  • planera, genomföra och skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete inom givna tidsramar och enligt för kursen uppsatt formalia
  • diskutera och argumentera för eget och andras examensarbetens resultat utifrån vetenskaplig, ämnesmässig och klinisk relevans samt reflektera över resultatens betydelse för samhället
  • visa förmåga att tillämpa forskningsetiska principer och riktlinjer samt värdera forskningsetiska aspekter
  • identifiera och värdera personlig och professionell kunskaps- och kompetensutveckling

Innehåll

Kursen innehåller ett moment.

Arbetsformer


Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier samt individuell handledning eller handledning i grupp.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. 
Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. 
Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination


Examination sker genom presentation och försvar av examensarbete samt muntligt och skriftligt opponentskap på annat examensarbete.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. 
Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. 
Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. 
Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. 
Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. 
För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. 
Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. 
Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet .

Undervisning sker på svenska.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Litteratur på engelska kan förekomma.

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning : forskningsetisk policy och organisation i Sverige
Greenhalgh, Trisha Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice
Ludvigsson, Jonas F. Att börja forska - - inom medicin, bio- och vårdvetenskap
Andersson, Ingemar Epidemiologi för hälsovetare : en introduktion
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad Henricson, Maria
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun
Svenska skrivregler

Fördjupningslitteratur

Campbell, Michael J.; Machin, David; Walters, Stephen J. Medical statistics : a textbook for the health sciences
Jadad, Alejandro Randomiserade kontrollerade kliniska prövningar : en handledning för den som tar del av prövningsresultatet
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård Höglund-Nielsen, Birgitta; Granskär, Monica