Kursplan för

Examensarbete i omvårdnad - barn och ungdom, 15 hp

Degree Project in Nursing - Pediatric Nursing, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT14 , HT15 , HT16 , VT17 , VT22 , VT23 , HT24
Kurskod
2BU013
Kursens benämning
Examensarbete i omvårdnad - barn och ungdom
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2013-11-28
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2014

Särskild behörighet

Antagen till specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom. Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp på avancerad nivå.

Mål

Kursens mål är att studenten ska fördjupa och integrera teoretiska och praktiska kunskaper i omvårdnad och visa färdighet i vetenskapsteori och metod för att kunna delta i forskningsarbete och leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad inom specialistområdet hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Målet uppnås genom att studenten självständigt genomför, presenterar och försvarar ett examensarbete samt opponerar på ett annat examensarbete.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
- visa fördjupad kunskap och förståelse inom huvudområdet omvårdnad samt fördjupade kunskaper inom specialistområdet hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
- visa fördjupad kunskap i vetenskapsteori, metoder för datainsamling och analys samt forskningsetik med relevans för det egna examensarbetet

Färdighet och förmåga

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
- självständigt systematiskt söka, kritiskt granska och tolka information som grund för examensarbetet
- självständigt identifiera och formulera problemställningar samt planera och med adekvat metodik för datainsamling och analys genomföra ett vetenskapligt arbete inom givna tidsramar
- muntligt och skriftligt med vetenskaplig noggrannhet presentera, diskutera och argumentera för sina slutsatser och de val i forskningsprocessen som ligger till grund för dessa
- utifrån ett omvårdnads- och samhällsperspektiv diskutera och argumentera för eget och andras examensarbetens vetenskapliga, ämnesmässiga och/eller kliniska relevans

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
- tillämpa forskningsetiska principer och riktlinjer samt värdera forskningsetiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
- identifiera och värdera personlig och professionell kunskaps- och kompetensutveckling

Innehåll

I kursen ingår att självständigt planera och genomföra ett examensarbete i omvårdnad med relevans för hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt presentation och försvar av eget examensarbete. Systematisk sökning och värdering av vetenskapliga artiklar, metodologiska och forskningsetiska diskussioner, muntlig och skriftlig presentation samt kritisk granskning av andras examensarbete ingår.

Arbetsformer

Examensarbetet skrivs under handledning tillsammans med en annan student i kursen. Handledning sker företrädesvis i seminarieform. Kontinuerlig uppföljning av examensarbetets genomförandeprocess sker under handledda, schemalagda seminarier. Föreläsningar som stödjer genomförandeprocessen ingår.

Examination

Examinationen sker i tre steg:
- det skriftliga examensarbetet bedöms av examinator utifrån fastställda bedömningskriterier
- muntlig examination där studenten försvarar sitt arbete
- muntlig examination där studenten opponerar på ett annat examensarbete

För godkänd kurs krävs att samtliga steg i examinationen är godkända. Betyg sätts av examinator.

För sent inlämnat examensarbete beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfälle.

Begränsning av antalet provtillfällen:
För samtliga examinationer gäller att student har rätt att delta vid sammanlagt sex provtillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda provtillfällen kan i mån av plats erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Design och metod

Bring, Johan; Taube, Adam Introduktion till medicinsk statistik
Creswell, John W. Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches
Fink, Arlene Conducting research literature reviews : from the Internet to paper
Granskär, Monica; Höglund-Nielsen, Birgitta Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Howell, David C. Fundamental statistics for the behavioral sciences
Hulley, Stephen B. Designing clinical research
Krippendorff, Klaus Content analysis : an introduction to its methodology
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun
Malterud, Kirsti Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : en introduktion Midenstrand, Madeleine
Maxwell, Joseph A. Qualitative research design : an interactive approach
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : principles and methods

Forskningsetik

Gustafsson, Bengt; Hermerén, Göran; Petersson, Bo Vad är god forskningssed? : synpunkter, riktlinjer och exempel

Att skriva och referera vetenskaplig text

Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M. Forskning och skrivande : konsten att skriva enkelt och effektivt Nilsson, Björn
Day, Robert A.; Gastel, Barbara How to write and publish a scientific paper
Publication manual of the American Psychological Association

Evidens

Eriksson, Katie; Nordman, Tina Den trojanska hästen II : utvecklandet av evidensbaserade vårdande kulturer
Greenhalgh, Trisha Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård

Övrigt

Ludvigsson, Jonas F. Att börja forska - inom medicin och vårdvetenskap