Kursplan för

Omvårdnad inom elevhälsans medicinska insatser, 7,5 hp

Nursing in Student Health's Medical Efforts, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , HT21 , HT22 , VT23 , HT23
Kurskod
2BU020
Kursens benämning
Omvårdnad inom elevhälsans medicinska insatser
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2020-10-28
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2023-03-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Antagen till Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten självständigt och systematiskt ska kunna bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder för att bedriva omvårdnad och hälsoarbete utifrån ett hälsoperspektiv inom verksamheten elevhälsans medicinska insatser (EMI) med fokus på barn och ungdomar i åldern 6 -18 år. 
 
Lärandemål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • bedöma och vär­dera barns hälsa och ohälsa utifrån ett omvårdnadsperspektiv
 • bedöma och analysera samband mellan livsvillkor, miljö, levnadsvanor, risk/skyddsfaktorer och hälsa/ohälsa utifrån ett nationellt och globalt perspektiv
 • tillämpa och vär­dera epidemiologiska och hälsopedagogiska begrepp och modeller relevanta inom EMI
 • bedöma och analysera barns utveckling samt samspel mellan barn och föräldrar
 • identifiera, bedöma och utifrån barn och familjers behov planera särskilt stöd
 • identifiera barns rättigheter utifrån lagar och författningar samt utifrån ett etiskt perspektiv 

Innehåll

​Kursen består av två moment:

Omvårdnad inom elevhälsans medicinska insatser, 4.5 hp

Betygsskala: GU
 • hälsopolitiska mål, lagar 
 • samband mellan hälsa, levnadsvanor och livsvillkor relaterade till barn och ungdomar
 • omvårdnad vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd hos barn och ungdomar såsom psykisk ohälsa, ätstörningar, allergi, skador och olycksfall, psykosomatiska symtom, neuropsykiatriska-, fysiska funktionsnedsättningar
 • omvårdnadsteorier och utvecklingsteorier
 • föräldraskap och föräldrastöd
 • barn och ungdomars utveckling, utvecklingsteorier
 • betydelse av kost och fysisk aktivitet

Verksamhetsförlagd utbildning inom elevhälsans medicinska insats, 3.0 hp

Betygsskala: GU
 • vaccinationer inom elevhälsans medicinska insatser
 • hälsoarbete, hälsoteorier och hälsopedagogiska modeller, t ex hälsosamtal

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner, seminarier, föreläsningar samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom EMI.
 
Kursen består av två moment, moment 1 teoretisk del, 4,5 hp och moment 2 VFU, 3 hp. Kursens teoretiska moment genomförs på halvfart och VFU momentet på helfart. Kursens teoretiska moment genomförs digitalt.

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 40 timmar/vecka varav 32 timmar/vecka är förlagd i verksamheten. Dag-, kvälls-, natt- och helgpass förekommer samt även helgdagar i förekommande fall. Studenter har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen.

Obligatoriska moment i kursen är VFU, seminarier, individuella studieuppgifter samt examinationer.

Examination

Nätbaserade gruppseminarium och individuella examinationer samt en slutlig skriftlig hemexamination som även integrerar VFU.

För bedömning av VFU används ett bedömningsunderlag samt en integrerad slutlig skriftlig hemexamination.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges. Studenter har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
​Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.
Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VFU eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU- tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt VFU-tillfälle. Innan handlingsplanen är uppfylld ska studenten inte placeras på ny VFU inom någon utbildning vid KI. Antalet kunskapskontroller i handlingsplanen begränsas till två gånger. Har studenten underkänts på sista möjliga examinationstillfället ska ingen handlingsplan upprättas. En student som påbörjar och inte fullföljer VFU, utan särskilda skäl, ska tilldelas betyget underkänt. Studenten har då förbrukat ett VFU-tillfälle. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det tillhandahållas minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete Clausson, Eva K.; Morberg, Siv
Evidensbaserad elevhälsa Milerad, Josef; Lindgren, Carl
Hwang, Philip; Nilsson, Björn Utvecklingspsykologi
Vägledning för elevhälsan

Referenslitteratur

Pediatrik Moëll, Christian; Gustafsson, Jan
Andersson, Ingemar Epidemiologi för hälsovetare : en introduktion
Att möta familjer inom vård och omsorg Benzein, Eva; Hagberg, Margaretha; Saveman, Britt-Inger
Blair, Mitch Barnhälsovetenskap
Klinisk barnpsykologi : utveckling på avvägar Broberg, Anders; Almqvist, Kjerstin; Risholm Mothander, Pia; Tjus, Tomas
Barnmedicin Hanséus, Katarina; Jägervall, Martin; Norman, Mikael
Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd Rostila, Mikael; Toivanen, Susanna
Salutogenes : om hälsans ursprung : [från forskning till praktisk tillämpning] Eriksson, Monica
Osman, Fatumo; Klingberg-Allvin, Marie Ladnaan : evaluation of a culturally tailored parenting support program to Somali-born parents [Elektronisk resurs]
Bähr, Kristina Psykisk hälsa i skolan : främja, skydda och stärka
Perspektiv på barnkonventionen : forskning, teori och praktik Ponnert, Lina; Sonander, Anna
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg, Anna-Karin; Ehrenberg, Anna; Wijk, Helle; Öhlén, Joakim
Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv Johansson, Thomas; Sorbring, Emma
Pediatrisk omvårdnad Kristensson Hallström, Inger; Derwig, Mariette